Kobiety na managerskich stanowiskach, równe płace i brak barier dla niepełnosprawnych. W tej firmie to standard

Kobiety na managerskich stanowiskach, równe płace i brak barier dla niepełnosprawnych. W tej firmie to standard

Kobiety w pracy
Kobiety w pracy Źródło:Kruk s.a.
Firma KRUK S.A. znalazła się wśród 50 najlepszych pracodawców w rankingu WPROST. Została doceniona za to, że od lat dąży do stworzenia inkluzywnej kultury organizacyjnej opartej na zasadach równości płci, różnorodności i inkluzji. W rozmowie z Jolantą Dąbrowską, dyrektorką ds. HR w KRUK S.A, przyjrzeliśmy się krokom podejmowanym przez firmę w celu tworzenia miejsca, w którym każdy pracownik może czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Luka płacowa w całej Grupie Kapitałowej KRUK wyniosła w 2023 roku zaledwie 1,2 %. To wynik zdecydowanie niższy niż średnia polska, czy nawet europejska. Jakie kroki podejmuje firma, aby zapewnić równe warunki płacowe dla wszystkich pracowników?

W KRUKu kierujemy się zasadami równego traktowania pracowników i możliwości rozwoju bez względu na płeć, wiek czy narodowość. Dlatego też równość, również warunków płacowych, jest dla nas bardzo istotna. Kilka lat temu zauważyliśmy różnice, które zaczęliśmy analizować. Obecnie 2 razy w roku mierzymy lukę płacową. Na koniec 2023 roku luka płacowa mierzona na identycznych stanowiskach, liczona zarówno na poziomie średniej płacy zasadniczej, jak i całkowitej, wyniosła wspomniane już 1,2% na poziomie całej Grupy. Co ważne – dążymy do całkowitego jej wyeliminowania.

Zwracamy dużą uwagę na to, aby czas przebywania na urlopach rodzicielskich nie wpływał na wysokość wynagrodzenia. Płaca pracownika wracającego do pracy po takiej nieobecności równana jest do wynagrodzenia wynikającego z aktualnych widełek płacowych na danym stanowisku. Wprowadziliśmy również zasadę, że premia pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, rodzicielskich wypłacana jest w pełnej wysokości, bez pomniejszeń za czas nieobecności.

W 2022 roku KRUK S.A. dołączyła do Programu Target Gender Equality (TGE) – Równe Szanse w Biznesie. TGE to program na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj. Celu 5 – równość płci oraz Celu 8 – wzrost gospodarczy i godna praca.

Warto zauważyć, że w KRUKu niemal 60 proc. stanowisk menadżerskich zajmują kobiety. Co skłoniło firmę do skoncentrowania się na zatrudnianiu i awansowaniu kobiet?

Sukces KRUKa, który obecnie działa na 8 rynkach w Europie Środkowej, współtworzyły kobiety. W naszej firmie od lat panie stanowiły bardzo wysoki odsetek wszystkich pracowników na każdym szczeblu. Było to absolutnie naturalne. Duży wpływ na ukształtowanie samej kultury organizacyjnej, wartości firmy miała i ma postawa prezesa KRUKa, który deklaruje, że jest feministą.

Wiele firm od niedawna zwraca uwagę na parytety w swoich organizacjach. My mamy je w zasadzie od ponad 25 lat, czyli niemal od początku działania firmy. Staramy się iść dalej i podkreślać równość i różnorodność zatrudnienia w naszej firmie.

W jaki sposób firma promuje inkluzywną kulturę organizacyjną i jakie narzędzia wykorzystuje w tym celu?

W 2013 roku KRUK S.A. podpisała Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowy projekt realizowany w krajach Unii Europejskiej i promowany przez Komisję Europejską. Inicjatywa ta kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania m.in. ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną czy styl życia. W ślad za tym w 2015 roku została przyjęta Polityka Różnorodności. W całej Grupie KRUK pracują osoby, które reprezentują około 20 narodowości, co wynika też z tego, że jesteśmy już międzynarodową organizacją, która działa na 8 rynkach w Europie Środkowej.

KRUK S.A. od 2019 roku jest członkiem United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku współtworzyliśmy wraz z United Nations Global Compact Network Poland raport „Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian” dotyczący poszanowania praw człowieka, w szczególności grup defaworyzowanych w biznesie.

W 2023 roku w Grupie KRUK zostało utworzone stanowisko Ambasadorki ds. Niepełnosprawności. Jakie są jej zadania?

Zadaniem Ambasadorki i lokalnych Ambasadorów jest koordynowanie i wspieranie budowy procesów, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Istotną rolę odegrała tu edukacja, w ramach której odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników, rekruterów i menadżerów w KRUK S.A. Ponadto zostały przeprowadzone badania nastrojów wobec niepełnosprawności w Polsce, a następnie w Rumunii. Umożliwiły one stworzenie ram działania, które skupiają się na najpilniejszych potrzebach pracowników z niepełnosprawnościami w kolejnych latach.

Z kluczowych osiągnięć w 2023 roku warto podkreślić utworzenie instrukcji audytu dostępności stanowiska pracy w biurze w ramach działań zespołu BHP w KRUK S.A., regularne audyty stanowisk pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności; uwzględnienie pracy osób z niepełnosprawnościami w regulaminie pracy zdalnej; zaktualizowanie polityki szkoleniowej uwzględniającej różnorodność potrzeb podczas tworzenia szkoleń; utworzenie dedykowanych kanałów komunikacji w Polsce, Włoszech i Hiszpanii, umożliwiających efektywną wymianę informacji i wsparcie między pracownikami zainteresowanymi tematyką niepełnosprawności i dostępności.

Jakie korzyści dla firmy według Pani wynikają z budowania różnorodności w zespole i dbania o równość szans?

Po pierwsze innowacyjność – różnorodność w zespole sprzyja innowacyjności, ponieważ różne perspektywy, doświadczenia i umiejętności mogą prowadzić do nowych pomysłów i rozwiązań. Członkowie różnorodnego zespołu mogą się także wiele nauczyć wzajemnie od siebie, dzielić wiedzą i doświadczeniem. Różnorodny zespół może lepiej zrozumieć i sprostać potrzebom różnorodnej bazy klientów.

Po drugie wzrost wydajności – badania wykazują, że zespoły różnorodne są bardziej produktywne i efektywne. Dywersyfikacja zespołu może prowadzić do lepszych wyników biznesowych i finansowych.

Kolejną korzyścią jest atrakcyjność dla potencjalnych pracowników. Dzisiaj wiele osób szuka pracodawców, którzy szanują i cenią różnorodność.

I oczywiście zwiększenie satysfakcji pracowników, którzy czują się bardziej zadowoleni i zaangażowani, gdy wiedzą, że są szanowani i doceniani za swoją unikalność, a nie mimo niej.

Jolanta Dąbrowska, Dyrektorka ds. HR w KRUK S.A

Bardzo ważnym aspektem dla pracowników jest work-life balance. Czy KRUK podejmuje jakieś działania na rzecz równowagi między życiem prywatnym a zawodowym dla swoich pracowników?

W KRUKu wdrożyliśmy hybrydowy model pracy, w wyniku czego praca zdalna częściowa lub całkowita stała się dostępna dla wszystkich. Możliwość pracy w domu jest bardzo ceniona i to właśnie to rozwiązanie pomaga w utrzymaniu równowagi praca – dom. Naszą dobrą praktyką jest także skracanie czasu pracy w dniach roboczych poprzedzających święto, bo wiemy, że w tych okresach nasi pracownicy potrzebują więcej czasu na przedświąteczne przygotowania.

Firma przez cały czas prowadzi też działania edukacyjne, np. webinary odbywające się w godzinach pracy poświęcone work-life balance.

Z okazji Dnia Dziecka co roku organizujemy konkursy dla dzieci naszych pracowników i zachęcamy wszystkich do spędzania czasu z najbliższymi w ramach akcji „2 godziny dla rodziny” towarzyszącej Międzynarodowemu Dniu Rodziny, który celebrujemy przez cały miesiąc maj, dając możliwość skorzystania ze skrócenia czasu pracy o 2 godziny w dowolnym dniu w tym okresie.

Nasi pracownicy mogą korzystać z dofinansowania do wypoczynku finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a dla ich pociech mamy dodatkowe bonusy z okazji Dnia Dziecka, czy Mikołaja.

Na jakie niestandardowe benefity może liczyć pracownik KRUKa? Karta sportowa czy opieka zdrowotna nie są już niczym wyjątkowym dla pracownika.

W KRUKu kompleksowo podchodzimy do opieki zdrowotnej naszych pracowników, stąd też w ofercie benefitów znajduje się pakiet medyczny w rozszerzonym zakresie uwzględniający indywidualne podejście do pracownika i coroczne badania w ramach przeglądu zdrowia, dopasowane do płci, wieku i stanu zdrowia pracownika a także opiekę onkologiczną.

Z okazji Dnia walki z rakiem piersi i rakiem prostaty zorganizowaliśmy kampanie informacyjne skierowane do naszych pracowników, mające na celu zbudowanie świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej, a także odbyło się spotkanie z ekspertem poświęcone właśnie tematowi profilaktyki nowotworowej. Wszystkim pracownikom w ramach akcji daliśmy możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny na wykonanie badań profilaktycznych.

W KRUKu od wielu lat funkcjonuje program pomocy psychologicznej „Ramię w ramię” w ramach, którego nasi pracownicy mogą korzystać z bezpłatnej, anonimowej pomocy psychologów w sytuacjach trudnych życiowo, czy zawodowo.

Od 2022 roku w ramach programów „Zdrowie na etacie” a następnie „Akademii Zdrowia” organizujemy cykliczne spotkania z ekspertami w zakresie zdrowego odżywiania się i dietetyki, psychologiem czy fizjoterapeutą poświęcone odporności psychicznej, zdrowemu stylowi życia i dbaniu o kręgosłup w ramach codziennej pracy.

KRUK od lat bierze udział w Biegu Firmowym organizowanym przez Fundację Everest. W tym roku jesteśmy już po raz kolejny jednym z jego sponsorów. Współpraca ta ma dla nas charakter integracyjny i prozdrowotny, bo dzięki zaangażowaniu firmy pracownicy mają możliwość spotkania się i aktywnego wzięcia udziału w biegu, ale też charytatywny, bo dzięki zaangażowaniu firmy, zebrane środki pieniężne są przeznaczone na leczenie podopiecznych Fundacji.

Z Jolantą Dąbrowską, dyrektorką ds. HR w KRUK S.A rozmawiała Klaudia Markiewicz.

Źródło: Wprost