Ubezpieczenie rentowe – czym jest?

Ubezpieczenie rentowe – czym jest?

Niepełnosprawność nie wyklucza
Niepełnosprawność nie wyklucza Źródło: Shutterstock / SeventyFour
Ubezpieczenie rentowe, tak samo jak ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i wypadkowe, jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, któremu podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy. Dzięki niemu, w przypadku orzeczenie przez komisję lekarską o niezdolności do pracy, wypłacane jest pracownikowi świadczenie. Czym dokładniej jest renta i jakie jej rodzaje wyróżniamy? Ile wynosi składka na ubezpieczenie rentowe? Sprawdź!

Renta – co to takiego?

Renta, to każde świadczenie finansowe, które jest wypłacane pracownikowi ze składek odprowadzanych na ubezpieczenie rentowe. Możemy wyróżnić kilka rodzajów renty. Są to: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek pogrzebowy. Renta zostaje przyznana pracownikowi po odpowiednim orzeczeniu komisji lekarskiej.Zgodnie z orzeczeniem, możemy też wyróżnić takie rodzaje, jak:

  • renta stała,
  • renta okresowa.

A rencie stałej mówimy wtedy, kiedy niezdolność do pracy z jakiegoś powodu została uznana za stałą. Wtedy renta wypłacana jest do czasu przejścia na emeryturę. Renta okresowa przysługuje wtedy, kiedy pracownik jest czasowo niezdolny do pracy. Takie oświadczenie również wydaje podczas badania lekarz orzecznik. Po zakończeniu okresu wypłacania renty, pracownik ma prawo zgłosić się do ZUS z wnioskiem o przedłużenie tego świadczenia.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie rentowe?

Comiesięczna składka odprowadzana na ubezpieczenie rentowe wynosi łącznie 8%. Pracownik finansuje 1,5%, z kolei pracodawca pozostałe 6,5%.Kwota ta obliczana jest na podstawie przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy, ale bez okresów wyłączonych z przyznawania wynagrodzenia (np. zwolnienie lekarskie).

Kto może się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się ten pracownik, który otrzymał orzeczenie o całkowitej, bądź częściowej niezdolności do pracy. Warto tutaj podkreślić, że osoba całkowicie niezdolna do praca to taka, która z powodów zdrowotnych (np. choroby) nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Z kolei osoba o częściowej niezdolności do pracy to taka, która w znacznym stopniu utraciła możliwość do wykonywania pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest na maksymalny okres 5 lat. Jeśli jednak nie będzie rokowań na odzyskanie zdrowia w tym terminie, orzeczenie jest wydawane na dłuższy okres.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika, który w chwili śmierci miał przyznane prawo do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby otrzymać taką rentę, zmarły musiał mieć orzeczenie, że jest całkowicie niezdolny do pracy. Renta rodzinna jest podzielona między wszystkich uprawnionych członków rodziny, a każda jej część jest równa. Wysokość wypłacanej kwoty może się różnić w zależności od ilości uprawnionych osób, którym przysługuje renta rodzinna:

  • dla jednej osoby uprawnionej – 85% wysokości świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu,
  • dla dwóch osób uprawnionych – 90% wysokości świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu,
  • dla trzech osób uprawnionych – 95% wysokości świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu.

Czym jest renta szkoleniowa?

O rentę szkoleniową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki do jej przyznania. Ponadto taki pracownik musi otrzymać orzeczenie o konieczności przekwalifikowania z tytułu niezdolności do pracy w obecnym zawodzie. Po otrzymaniu świadczenia, organ rentowy kieruje następnie pracownika do powiatowego urzędu pracy, aby odbył tam stosowne szkolenia, dzięki którym zdobędzie wiedzę i uprawnienia do wykonywania innego zawodu. Renta szkoleniowa przyznawana jest tradycyjnie na okres 6 miesięcy, ale może zostać wydłużona do aż 36 miesięcy. Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż wysokość najniższej renty wypłacanej z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatek pielęgnacyjny a renta

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany takiej osobie, która otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji bądź osobie, która ukończyła 75. rok życia. Warto jednak zauważyć, że takie specyficzne świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w:

  • domu opieki społecznej,
  • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
  • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Wyjątkiem jest fakt, jeśli dana osoba przebywa poza ośrodkiem minimum 2 tygodnie w skali miesiąca.

Czy zasiłek pogrzebowy jest rentą?

Zasiłek pogrzebowy jako rodzaj ubezpieczenia rentowego jest wypłacany wszystkim tym (oprócz członków rodziny zmarłego), którzy wyprawili i opłacili pogrzeb. Może to być zatem: pracodawca, osoba obca (sąsiad, przyjaciel), kościół, gmina czy dom opieki społecznej. Zasiłek pogrzebowy wynosi jednorazowo 4000 zł i wypłacany jest w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej, emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do otrzymywania emerytury i renty. O zasiłek można się ubiegać również w sytuacji pokrycia kosztów pogrzebu zmarłego, który był członkiem rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Czytaj też:
Kredyt na wesele – jak go dostać i czy warto się o niego ubiegać?

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także