Wypowiedzenie umowy leasingu – jak to zrobić? O czym pamiętać?

Wypowiedzenie umowy leasingu – jak to zrobić? O czym pamiętać?

Parking samochodowy, zdjęcie ilustracyjne
Parking samochodowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Sinuswelle

Nie zawsze można sobie pozwolić na zakup wymarzonego pojazdu, sprzętu czy maszyny, której aktualnie potrzebujemy. Można wówczas udać się do banku, by uzyskać kredyt gotówkowy czy pożyczkę, które umożliwią ich nabycie. Alternatywnym rozwiązaniem może być również wynajem długoterminowy lub leasing. Skupmy się na tym ostatnim – czym jest leasing? Na jaki okres zawierana jest umowa leasingowa i czy można ją wypowiedzieć przed okresem umownym?

Co to jest leasing?

Leasing jest formą finansowania polegającą na nadaniu dostępu do korzystania z dóbr bez konieczności ich nabycia. Na podstawie umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą ustalane są warunki korzystania z danego przedmiotu. Jest on oddawany korzystającemu w dzierżawę na określony czas w zamian za uiszczanie odpowiedniej kwoty, która przekazywana jest w ratach. Leasingiem mogą zostać objęte obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne, a także nieruchomości. Mogą to być np. samochody, sprzęty rolnicze czy różnego rodzaju sprzęty komputerowe i elektroniczne.

Na jaki okres zawiera się umowę leasingu?

W umowie leasingu jest ściśle określony czas, w jakim można korzystać z danego przedmiotu, pod warunkiem wnoszenia odpowiednich opłat. Umowa leasingu jest zwykle zawierana na rok lub kilka lat, a długość jej obowiązywania uzależniona jest od wartości leasingowanej rzeczy, wysokości raty oraz wysokości wkładu własnego, który trzeba wpłacić przed podpisaniem umowy. Działanie jest więc podobne jak w przypadku kredytu udzielanego przez bank.

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy leasingu?

Przede wszystkim warto odświeżyć sobie zapisy w umowie z leasingodawcą. Sprawdź swoją umowę, a zwłaszcza okres, na jaki została podpisana i podpunkty dotyczące wypowiedzenia umowy. To, kiedy można wypowiedzieć umowę leasingu, w głównej mierze zależy właśnie od zapisów w tym dokumencie.

W przepisach podatkowych znajdziemy zaś informację, że okres amortyzacji przedmiotu leasingu powinien wynosić min. 40%. Przed jego upływem może spaść na leasingobiorcę konieczność zwrotu podatku od rat leasingowych, które zostały już wliczone w koszty działalności.

Kto może wypowiedzieć umowę leasingu?

W zapisach umowy leasingowej znajduje się również informacja dotycząca tego, kto może zerwać umowę leasingu, Zdarzają się sytuacje, że tylko firma leasingowa ma możliwość zerwania umowy. Zwykle jednak wypowiedzenie umowy przysługuje obu stronom – zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy.

Warto mieć na uwadze, że wypowiedzenie niesie ze sobą konsekwencje, zwłaszcza finansowe, które mogą być bolesne dla portfela. Jeśli zaś to firma leasingowa postanawia wypowiedzieć umowę, zwykle robi to wtedy, gdy dojdzie do jednej z dwóch sytuacji. Umowa może zostać rozwiązana, kiedy leasingobiorca nie spłaca rat leasingowych lub wykorzystuje przedmiot umowy leasingowej w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. W przypadku zalegania nawet ze spłatą jednej raty i bezskutecznego kontaktu w sprawie wezwania do zapłaty ze strony firmy leasingowej, leasingobiorca może otrzymać wypowiedzenie umowy.

Co wiąże się z zerwaniem umowy leasingu?

W zależności od zapisów widniejących w umowie, w przypadku jej zerwania leasingodawca ma prawo wystąpić do klienta z żądaniami. Wypowiadając umowę, należy się liczyć z następującymi konsekwencjami:

  • zwrot przedmiotu umowy leasingu – należy oddać leasingowany przedmiot,
  • konieczność zapłaty zaległych rat – firma zażąda natychmiastowej spłaty nieuregulowanych należności, jeśli takie mają miejsce,
  • konieczność zapłaty wszystkich rat leasingu – niektóre firmy leasingowe nakazują zapłatę wszystkich rat wyznaczonych w umowie – zarówno z okresu, w którym leasingobiorca korzystał z przedmiotu, jak i tych przyszłych, które miałyby dopiero zostać zapłacone; w takim przypadku należałoby więc zapłacić za cały okres korzystania z przedmiotu, mimo wcześniejszego jego zwrotu! Koniecznie sprawdź, czy taki zapis nie widnieje w Twojej umowie.

Należy także wspomnieć, że przepisy nie regulują wysokości kosztów związanych z wypowiedzeniem leasingu, a więc jest to pozostawione w rękach firm leasingowych, które ustalają ich wysokość na własnych zasadach. Doliczane są więc dodatkowe opłaty i prowizje, które sprawią, że decyzja o wypowiedzeniu stanie się naprawdę niekorzystnym rozwiązaniem.

Jak wypowiedzieć umowę leasingu?

Umowę leasingu należy wypowiedzieć, kontaktując się z firmą leasingową, z którą podpisałeś umowę. Wówczas zostaniesz poinformowany o konsekwencjach wynikających z zakończenia umowy przed czasem i będziesz zobowiązany do zapłaty wszelkich należności oraz zwrotu przedmiotu leasingu. Nie musisz podawać powodu, dla którego chcesz zakończyć umowę. Koniecznie sprawdź, czy koszty wyliczone przez leasingodawcę nie są zbyt duże, gdyż firmy często próbują wykorzystać niewiedzę klientów, obciążając ich zbyt wysokimi opłatami.

Jak w inny sposób zrezygnować z umowy leasingu?

Jeśli zatem okazuje się, że wypowiedzenie umowy leasingu nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż niesie ze sobą bardzo duże koszty, czy istnieją alternatywne rozwiązania, by zakończyć umowę leasingu? Jest kilka innych możliwości, by zakończyć leasing.

  1. Wykup leasingowanego przedmiotu – bez wątpienia jest to najbardziej opłacalna opcja, jednak wymaga dużego nakładu finansowego. Każdy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu, z którego korzysta. Może to zrobić zarówno podczas trwania okresu umowy, jak i po jej zakończeniu, jeśli nie chce zwracać firmie danego przedmiotu. Wykup przedmiotu umowy polega na spłacie wszystkich rat, jakie pozostały do zapłaty oraz skorzystania z opcji wykupu pojazdu czy urządzenia. Zakupu można dokonać ze środków własnych lub np. wystąpić o przyznanie finansowania do banku i zyskać kredyt z niższą ratą niż obecna rata leasingu. Po wykupie klient stanie się pełnoprawnym posiadaczem przedmiotu, co jest plusem takiego rozwiązania. Firma leasingowa może jednak naliczyć dodatkowe opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy. Najlepiej jest skorzystać z wykupu po upływie okresu wynoszącego min. 40% czasu amortyzacji. Po wykupie danego przedmiotu możliwa jest jego sprzedaż, dzięki czemu można odzyskać część, a nawet całość poniesionych kosztów.

  2. Cesja umowy leasingu – polega na przepisaniu umowy na innego przedsiębiorcę, który przejmie leasingowany przedmiot i zobowiąże się do uiszczania należnych rat. By móc skorzystać z takiego rozwiązania, należy to uzgodnić z firmą leasingową. Jeśli ta wyrazi zgodę, leasingobiorca musi na własną rękę znaleźć osobę zainteresowaną przejęciem umowy leasingu. Może być to zupełnie obca firma, bowiem wszelkie formalności zostaną dopełnione przez leasingodawcę, który przygotuje stosowną umowę. Co ważne, może on zmienić warunki umowy leasingu, które mogą się okazać mniej korzystne. Cesjonariusz zyska jednak wszystkie prawa leasingobiorcy, a więc po zakończeniu okresu obowiązywania umowy będzie mógł nabyć przedmiot na własność. A co zyska poprzedni leasingobiorca? Może wystąpić do nowego nabywcy z żądaniem zapłaty odstępnego, czyli opłaty, która ma pokryć część zapłaconych już przez niego rat i wkładu własnego i zrekompensować poniesione koszty.

  3. Podnajem przedmiotu leasingu – to nic innego, jak podnajem przedmiotu umowy, czyli np. sprzętu lub samochodu, innej firmie w zamian za korzyści finansowe. Firma korzystająca z przedmiotu ma obowiązek płacenia comiesięcznego czynszu wynikającego z dzierżawy – wysokość jest ustalana przez leasingobiorcę. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na spłatę bieżących rat leasingu. Umowa podnajmu może zostać zawarta w dowolnym momencie trwania leasingu bez konsekwencji finansowych – nie obowiązuje tutaj 40% okres amortyzacji. Plusem skorzystania z podnajmu jest również to, że po okresie obowiązywania leasingu nadal można skorzystać z opcji wykupu przedmiotu. W przypadku chęci skorzystania z takiego rozwiązania należy jednak uzyskać zgodę firmy leasingowej na podnajem.

  4. Renegocjacja umowy leasingu – polega na zmianie warunków obowiązującej umowy. Zwykle polega na wydłużeniu okresu leasingu – maksymalnie może on wynieść 7 lat. Dzięki wydłużonemu okresowi spłaty, klient zyskuje niższe raty, bowiem koszty zostają rozłożone na dłuższy okres, przez co stają się niższe. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku tymczasowych problemów finansowych, które stanowią przeszkodę w spłacie comiesięcznych rat leasingu.

Każdą z powyższych opcji należy dobrze przeanalizować i dopasować rozwiązanie do swoich możliwości finansowych, bowiem wypowiedzenie umowy leasingu jest opcją zdecydowanie niekorzystną.

Czytaj też:
Kredyt odnawialny – co to jest? Jak działa?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także