Wcześniejsza spłata leasingu – kiedy jest możliwa? Jak to zrobić?

Wcześniejsza spłata leasingu – kiedy jest możliwa? Jak to zrobić?

Salon samochodowy Lexusa
Salon samochodowy Lexusa Źródło: Lexus

Powodów chęci zakończenia umowy leasingu przed czasem może być wiele. Może to być na przykład nagły zastrzyk gotówki, który umożliwia leasingobiorcy całkowitą spłatę zobowiązania i wykup przedmiotu na własność. Częściej jednak powodem jest to, że przedmiot leasingu staje się już niepotrzebny – przedsiębiorca zamyka swoją firmę, zmienia profil jej działalności lub po prostu nie korzysta już z danego przedmiotu. Czy możliwa jest wcześniejsza spłata leasingu i na jakich zasadach się odbywa? Podpowiadamy!

Kiedy opłaca się spłacić leasing przed umownym terminem?

Każdy z wyżej wymienionych powodów to dobra okazja, by pomyśleć o wcześniejszej spłacie leasingu. Jeśli dany przedmiot jest już bezużyteczny w danej firmie – warto wówczas poczynić ten krok i spłacić leasing przed umownym terminem. Przedsiębiorca zyska możliwość podpisania nowej umowy i wzięcie nowego przedmiotu, który spełni swoją rolę i przyczyni się do rozwoju firmy.

Wcześniejsza spłata umowy leasingowej to również możliwość szybszego wykupu przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca stanie się wówczas pełnoprawnym posiadaczem tej rzeczy i nie będzie musiał dokonywać zapłaty comiesięcznych rat. Będzie mógł także wprowadzić dany przedmiot do rejestru środków trwałych firmy.

Warto na wstępie wspomnieć o tym, że nie w każdej sytuacji przedterminowe zakończenie leasingu będzie opłacalne, dlatego należy zapoznać się ze szczegółami.

Wcześniejsza spłata leasingu – jak to zrobić?

Oczywistym jest, że w przypadku chęci wcześniejszej spłaty leasingu należy się zgłosić do firmy, która go obsługuje, czyli firmy leasingowej, z którą została podpisana umowa. To, na jakich warunkach odbędzie się ta operacja, zależy przede wszystkim od tego, jakiego rodzaju leasingu będzie ona dotyczyć. Inaczej warunki wcześniejszej spłaty wyglądają w przypadku leasingu operacyjnego, a inaczej w przypadku leasingu finansowego. Obowiązujące zasady i szczegóły na temat obydwu sytuacji znajdziesz poniżej.

Wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny jest częściej wybierany przez klientów. Polega na użytkowaniu przedmiotu w sposób podobny do wynajmu – przedsiębiorca otrzymuje dany przedmiot na określony czas i według określonych w umowie warunków, spłacając w zamian comiesięczne raty zobowiązania, które są poprzedzone wpłatą własną. Użytkowana rzecz nadal jednak pozostaje w ewidencji środków trwałych firmy leasingowej, która ma obowiązek dokonywania serwisowania oraz odpisów amortyzacyjnych. Koszty związane z użytkowaniem danego przedmiotu leasingu – np. pojazdu czy maszyny produkcyjnej – są w tym przypadku niższe niż jego wartość, co sprawia, że wcześniejsza spłata leasingu odbywa się na konkretnych, odgórnie ustalonych warunkach.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego jest możliwa dopiero po upływie min. 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu, a w przypadku samochodów osobowych jest to okres 2 lat. Jeśli przedsiębiorca zechce zakończyć umowę przed tym czasem, musi mieć świadomość, że może się nim zainteresować urząd skarbowy. Dlaczego? Bowiem może on zakwestionować koszty uzyskania przychodu wyliczone na podstawie zapłaconych dotąd rat leasingu.

Po tym czasie można wykupić przedmiot, ale należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, do których należą: wartość wszystkich przyszłych rat, które należałoby spłacać zgodnie z harmonogramem, opłata za wcześniejszy wykup (określona w umowie leasingu) oraz opłata manipulacyjna za rozwiązanie umowy przed planowanym terminem. Każda firma leasingowa ma swój własny cennik, w którym można znaleźć wysokość tych opłat.

Wcześniejsza spłata leasingu finansowego

Leasing finansowy polega na użytkowaniu danego przedmiotu i przeniesieniu własności na przedsiębiorcę wraz z zapłatą ostatniej raty – bez konieczności wykupu. Dlatego przedterminowa spłata przedmiotu użytkowanego w formie leasingu finansowego nie jest dużym problemem. Możliwe jest złożenie wypowiedzenia umowy leasingu w dowolnym momencie jej obowiązywania – warto jednak zwrócić uwagę na zapisy zawarte w umowie. Niektóre firmy leasingowe zastrzegają, że wcześniejsza spłata nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem pół roku od momentu zawarcia umowy.

W umowie leasingowej można również znaleźć informacje na temat ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą – np. wysokość opłaty manipulacyjnej. Ponadto leasingobiorca będzie oczywiście zobowiązany uregulować pozostałe do spłaty zobowiązanie.

Konsekwencje wcześniejszej spłaty leasingu

Wcześniejsza spłata leasingu nie pociąga leasingobiorcy do poniesienia żadnych konsekwencji podatkowych czy prawnych. Nie skutkuje to bowiem koniecznością wyksięgowania wcześniej ujętych już kosztów firmowych ani także korektą dochodów przedsiębiorcy. Po zakończeniu umowy zmieni się zaś sposób rozliczenia z leasingodawcą – wydatki będą kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

Należy natomiast mieć na uwadze fakt konieczności przestrzegania terminów. W przypadku leasingu operacyjnego możliwość zakończenia umowy przed czasem jest możliwa po przekroczeniu min. 40% okresu amortyzacji, zaś w przypadku leasingu finansowego – firmy ustalają ten okres indywidualnie, ale zwykle wynosi on min. 6 miesięcy od daty podpisania umowy i wydania przedmiotu.

Inne sposoby na przedterminowe zakończenie umowy leasingu

Warto wiedzieć, że firmy leasingowe umożliwiają klientom skorzystanie z innych rozwiązań, które stanowią alternatywę do wcześniejszej spłaty leasingu. Zalicza się do nich takie opcje, jak:

  • cesja leasingu – jeśli przedsiębiorca lub klient indywidualny nie posiada wystarczających środków, by móc wykupić leasingowany przedmiot przed czasem, może skorzystać z dokonania cesji leasingu. Polega ona na tym, że umowa leasingu zostanie przeniesiona na inną firmę, a ta kontynuuję spłatę zobowiązania i będzie korzystać z danego przedmiotu na takich samych warunkach, na jakich był on użytkowany przez poprzedniego leasingobiorcę. By skorzystać z tej opcji, wymagane jest uzyskanie zgody na cesję od firmy leasingowej – musi on zaakceptować przyszłego klienta, przede wszystkim badając jego sytuację finansową.
  • podnajem przedmiotu leasingu – leasingobiorca może się zdecydować na wypożyczenie użytkowanego przedmiotu innej firmie, pobierając przy tym należne opłaty za wynajem. Środki te przeznaczy wówczas na spłatę pozostałych rat leasingowych, dzięki czemu nie będzie się musiał martwić o pieniądze na zapłatę rat. Warto wiedzieć, że leasingobiorca nadal będzie mógł skorzystać z prawa do wykupu – co jest przewagą nad pierwszą opcją cesji leasingu. Istnieje tutaj jednak ryzyko, że dzierżawca nie będzie spłacał rat za wynajem w terminie, co narazi klienta na nieterminową spłatę rat leasingu. Podnajem przedmiotu leasingu również musi zostać zaakceptowany przez firmę leasingową.
  • zmiana harmonogramu spłaty – możliwe jest także negocjowanie warunków spłaty zobowiązania z firmą leasingową. Firma może się zgodzić na zmianę terminów spłaty rat leasingowych, co może być korzystne dla leasingobiorcy. W tej sytuacji konieczne będzie przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy, co może być dodatkowo płatne.
  • zwrot przedmiotu leasingu – taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy leasingobiorca nie spłaca terminowo rat leasingu lub nastąpiła windykacja wypowiedzianej umowy.
  • wypowiedzenie umowy leasingu – rozwiązanie umowy na wniosek leasingobiorcy jest opcją najmniej opłacalną finansowo. Wiąże się bowiem z przykrymi konsekwencjami, do których należy zaliczyć konieczność natychmiastowej spłaty pozostałych rat wraz z odsetkami, zwrotu użytkowanego przedmiotu, a także uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Leasingobiorca zostanie więc i bez przedmiotu, i bez sporej ilości gotówki.

Wypowiedzenie umowy leasingu przed planowanym czasem jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim klient musi dysponować odpowiednimi środkami, które pokryją wykup i spłatę przedmiotu oraz koszty związane z tym procesem. Przed złożeniem wniosku o zakończenie leasingu przed czasem poprzez jego wcześniejszą spłatę, zawsze należy dokładnie przeanalizować zapisy zawarte w umowie leasingowej. Pod lupę trzeba wziąć przede wszystkim wszelkie opłaty i prowizje związane z dopełnieniem tej formalności. Firmy leasingowe stosują różne sposoby rozliczenia z klientem, pobierając np. opłaty manipulacyjne czy dodatkowe opłaty związane z wcześniejszą spłatą. Klienci korzystający z przedmiotu na zasadzie leasingu operacyjnego powinni się również upewnić, czy minął już 40% okres amortyzacji środka trwałego.

W przypadku, gdy leasingobiorca nie dysponuje odpowiednią gotówką na wykup przedmiotu oraz spłatę wszystkich pozostałych rat leasingu, warto rozpatrzeć inne opcje, które są możliwe. Mowa przede wszystkim o cesji umowy leasingu oraz skorzystaniu z podnajmu leasingowanego przedmiotu.

Czytaj też:
Leasingodawca – kim jest i co należy do jego obowiązków?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także