Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych to 650 złotych. Komu się należy?

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych to 650 złotych. Komu się należy?

Bezrobocie w Polsce
Bezrobocie w Polsce Źródło:Newspix.pl / Stanisław Krzywy

Dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych to specjalny zasiłek przeznaczony dla osób, które starają się samodzielnie wrócić na rynek pracy. Przyznawany jest przez Polski Urząd Pracy, ale nie wszystkim. Aby go otrzymać, należy spełnić określone kryteria.

Co to jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie wypłacane osobom, które znalazły pracę samodzielnie lub zgodziły się na propozycję zatrudnienia przedstawioną w powiatowym urzędzie pracy. Nie jest on mały i może stanowić dodatkowy zastrzyk gotówki dla osób, które przebywały na bezrobociu i przez dłuższy czas ich dochody były bardzo ograniczone.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie pozostającej bez pracy, która posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Musi jednak spełniać jedno z dwóch kryteriów:

  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Wysokość dodatku także ściśle regulują przepisy:

  • w przypadku skierowania do pracy wystawionego przez powiatowy urząd pracy wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50 procent zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,
  • w przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 procent zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Kwota dodatku aktywizacyjnego wynosi 50 proc. zasiłku, czyli 652,10 zł. W przypadku tego świadczenia jest to maksymalna kwota, jaką może otrzymać od urzędu pracy osoba bezrobotna.

Komu nie przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeśli:

  • została skierowana przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1,
  • podjęła pracę z własnej inicjatywy u pracodawcy, u którego była zatrudniony lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  • podjęcia z własnej inicjatywy pracę u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywa na urlopie bezpłatnym

Dodatek aktywizacyjny – dokumenty i formalności

Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany od dnia założenia wniosku do:

  • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd,
  • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, gdy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

Czytaj też:
Gospodarka się rozpędzi – uważa amerykańska agencja i podnosi nasze prognozy
Czytaj też:
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane