Turnusy rehabilitacyjne, dłuższe przerwy w pracy i wiele więcej. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Turnusy rehabilitacyjne, dłuższe przerwy w pracy i wiele więcej. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Osoba niepełnosprawna
Osoba niepełnosprawna Źródło:Shutterstock
Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji, zniżki, dodatkowe uprawnienia pracownicze, możliwość wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne… To wszystko wiąże się z orzeczeniem o niepełnosprawności. O jego przyznaniu decyduje specjalna komisja. Wyjaśniamy, czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i jakie dane uprawnienia.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym dokumentem, na podstawie którego osoba mierząca się z różnymi dysfunkcjami zostaje oficjalnie uznana za osobę z niepełnosprawnością. Pozwala określić stopień niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej. O orzeczenie można się ubiegać w każdym wieku, a więc może zostać wydane także dziecku, przy czym stopień niepełnosprawności jest przyznawany tylko osobom powyżej 16. roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, bo daje im prawo do różnych zniżek, parkowania w miejscach dla OzN, otrzymać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

Kiedy można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

O wydanie orzeczenia można ubiegać się w dowolnym momencie. Orzeczenie wydawane jest bezterminowo lub na określony czas. W przypadku, kiedy czasowe orzeczenie dobiega końca, wniosek o jego przedłużenie można złożyć najwcześniej 30 dni przed końcem jego ważności.

Kto może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby móc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy wykazać, że spełnione zostały poniższe kryteria:

 • naruszona jest sprawność organizmu
 • osoba jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
  • wymaga opieki lub pomocy od innych,
  • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu – na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Lista schorzeń, które mogą być przyczyną naruszenia, znajduje się na tej stronie Sam fakt chorowania na jedną z tych chorób nie oznacza jeszcze automatycznie, że pacjent jest osobą niepełnosprawną: muszą zostać spełnione kolejne warunki.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności daje szereg uprawnień: na jego podstawie można starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, a niektóre zniżki (np. w transporcie publicznym) są automatyczne. Lista uprawnień jest bardzo długa, należa do nich m.in.:

 • uzyskanie zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej,
 • przywileje pracownicze, między innymi prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
 • świadczenie opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową,
 • dofinansowanie do:
  • turnusu rehabilitacyjnego,
  • sprzętu rehabilitacyjnego,
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • likwidacji barier architektonicznych (na przykład montażu pochylni, usunięcia progów w budynku),
  • likwidacji barier w komunikowaniu się (na przykład zakupu komputera),
  • likwidacji barier technicznych (na przykład zakupu urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu),
  • działalności gospodarczej albo rolniczej,
 • możliwość skorzystania z ulg:
  • podatkowych (na przykład z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne),
  • na przejazdy środkami transportu publicznego,
  • w placówkach kulturalnych i sportowych.

Kto decyduje o wydaniu orzeczenia?

Wydanie orzeczenia jest poprzedzone postępowaniem. Jest dwuinstancyjne, to znaczy, że od niekorzystnej decyzji można się odwołać. Postępowania prowadzą:

 • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;

W posiedzeniu składu orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – członków zespołu orzekającego, z których co najmniej jednym jest lekarz sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Drugim członkiem składu orzekającego może być pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz.

W sprawę może zostać także zaangażowany rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jako organ odwoławczy.

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

 • • niepełnosprawności;
 • • stopniu niepełnosprawności;
 • • wskazaniach do ulg i uprawnień.

Jak wygląda procedura odwoławcza?

Od decyzji powiatowego/miejskiego zespołu można odwołać się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Uwaga! Odwołanie adresuje się do zespołu wojewódzkiego, ale składa w powiatowym.

Niekorzystna decyzja zespołu wojewódzkiego może zostać zaskarżona do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwaga na prawidłowy obieg dokumentów: odwołanie należy zaadresować do sądu, ale złożyć w wojewódzkim zespole. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu.

Jakie dokumenty są potrzebne do orzeczenia o niepełnosprawności?

Wydanie orzeczenia jest poprzedzone kontrolą dokumentacji medycznej osoby, która się o ten dokument ubiega. Na komisję trzeba przynieść:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – do pobrania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo ze strony internetowej zespołu, jeśli go udostępnia,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – do uzyskania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu – jeśli go udostępnia. Następnie zaświadczenie wypełnia lekarz, u którego pacjent się leczy. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni,

dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia:

 • dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Jeśli pacjent chce się też ubiegać o legitymację osoby niepełnosprawnej, musi przynieść dodatkowo:

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – do pobrania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu – jeśli go udostępnia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm.

Czytaj też:
Do ZUS spływają wnioski o nowe świadczenie. Wypłacono już 18,5 mln zł
Czytaj też:
Sprawdziliśmy, czy ministerstwa spełniają wymogi zatrudnienia niepełnosprawnych. Test zdało tylko jedno

Źródło: Wprost