Kulczyk Oil Ventures otrzymała warunkową zgodę na dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto

Kulczyk Oil Ventures otrzymała warunkową zgodę na dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto

Dodano:   /  Zmieniono: 

Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV, Spółka) informuje, że otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX)  warunkową zgodę na dopuszczenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na TSX. Dopuszczenie do obrotu wymaga spełnienia przez KOV wszystkich warunków określonych przez TSX, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu warunkowych zgód, w tym spełnienia wymogów TSX dotyczących pierwszego notowania oraz zakończenia procesu przejęcia przez Spółkę wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji spółki Winstar Resources Ltd. (Winstar) zgodnie z ustawowym planem transakcji ogłoszonym 25 kwietnia 2013 r. (Przejęcie).

Kierownictwo Spółki z zadowoleniem przyjęło fakt spełnienia tego istotnego warunku niezbędnego do sfinalizowania Przejęcia i podejmuje aktywne działania w kierunku spełnienia warunków warunkowej zgody TSX. Po uzyskaniu ostatecznej zgody na dopuszczenie akcji do obrotu, KOV wyda stosowny komunikat, w którym poinformuje akcjonariuszy o przewidywanej dacie rozpoczęcia obrotu akcjami zwykłymi Spółki na TSX oraz o nadanym kodzie pod jakim będzie prowadzony obrót tymi akcjami. Zgodnie z obecnymi przewidywaniami powinno to nastąpić wkrótce po zakończeniu transakcji Przejęcia. Po wejściu w życie Przejęcia oraz wejściu KOV na TSX, Spółka będzie nadal notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements) w odniesieniu do Nabycia:
Niniejsza informacja prasowa  zawiera pewne stwierdzenia dotyczące KOV, które są oparte na oczekiwaniach i założeniach KOV oraz informacjach jakiej są w chwili obecnej dostępne. Dotyczą one zdarzeń przyszłych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa papierów wartościowych. Wszelkie takie oświadczenia i ujawnione informacje , inne niż dotyczące faktów historycznych, które dotyczą działań, zdarzeń, wyników, rezultatów lub konsekwencji przewidywanych lub oczekiwanych przez KOV, które mogą lub zdarzą się w przyszłości (w całości lub w części) będą uznawane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Użyte w niniejszej informacji pojęcia: móc, byłby, mógłby, będzie, zamierzać, planować, zakładać, mieć przekonanie, szacować, przewidywać, spodziewać się, proponować, oczekiwać, potencjalny, kontynuować i inne podobne stwierdzenia mają na celu zwrócenie uwagi, że są to stwierdzenia dotyczące przyszłości.  Niniejsza informacja prasowa, w szczególności zawiera odniesienia do czasu i zakończenia transakcji Nabycia, emisji akcji zwykłych KOV w momencie zakończenia Nabycia, spodziewanego zakończenia Nabycia, w tym zdolności Spółki do spełnienia wszelkich warunków zamknięcia Nabycia, oczekiwanych korzyści płynących z Nabycia, wolumenu rezerw w aktywach będących przedmiotem nabycia przez KOV, spodziewanego poziomu wydobycia z aktywów pozyskanych w ramach transakcji Nabycia, terminarza działalności poszukiwawczej i produkcyjnej, liczbę akcji będących w posiadaniu poprzednich akcjonariuszy Winstar w momencie zakończenia transakcji Nabycia oraz terminu zgromadzenia akcjonariuszy KOV i Winstar.  Nie ma pewności, że transakcje określone w niniejszym dokumencie będą realizowane. Przed zakończeniem transakcji Nabycia muszą zostać spełnione pewne warunki, np. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, w tym Tunisian Approval (gdyż takie wymogi zawiera Umowa Przejęcia), zatwierdzenie wprowadzenia akcji KOV na TSX (z zastrzeżeniem złożenia dokumentacji, która nie może być złożona przed datą wejścia w życie porozumienia) umożliwiającego wprowadzenie akcji KOV i do obrotu na giełdę TSX niezwłocznie po wejściu w życie transakcji, zgodnie z zasadami przyjętymi przez TSX, zatwierdzeniu planu połączenia przez Winstar oraz zatwierdzeniu zmiany nazwy i scalenia akcji przez akcjonariuszy KOV. Nie ma pewności, że wymagane zatwierdzenia zostaną uzyskane oraz że wszystkie warunki zamknięcia zostaną spełnione, a w związku z powyższym, że transakcja Nabycia zostanie zawarta w zakładanych ramach czasowych lub że w ogóle zostanie zawarta. Wiele czynników może mieć wpływ na to, że wyniki uzyskane przez KOV mogą się znacznie różnić od przyszłych rezultatów, wyników jakie mogą być zawarte w sposób wyraźny lub domniemany w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują brak uzyskania wymaganych zatwierdzeń, w tym wymaganych zgód akcjonariuszy spółek Winstar i KOV oraz zatwierdzenia przez TSX, ryzyka związanego z połączeniem KOV i Winstar, braku realizacji zakładanych synergii oraz nieprawidłowej wyceny wartości spółki Winstar. Powyższa lista czynników nie jest listą zamkniętą. Oświadczenia dotyczące rezerw i zasobów są uznawane za stwierdzenia dotyczące przyszłości ponieważ zawierają zakładane oceny w oparciu o określone szacunki i założenia, że zasoby i rezerwy opisane w w niniejszej informacji mogą być z zyskiem wydobywane w przyszłości.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej zostały wyraźnie określone w niniejszym ostrzeżeniu.  Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212

Źródło: Kulczyk Oil Ventures

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także