Czasowe zawieszenie obrotu na GPW

Czasowe zawieszenie obrotu na GPW

Dodano:   /  Zmieniono: 

Kulczyk Oil Ventures Inc. (Kulczyk Oil, KOV lub Spółka), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, że dla akcji zwykłych Spółki, które znajdują się w obrocie  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) pod kodem KOV, nastąpi okresowe zawieszenie obrotu od poniedziałku 17 czerwca 2013 r.do czasu zakończenia rozliczenia scalenia akcji zwykłych Spółki.

13 czerwca 2013 r. Spółka złożyła wniosek do GPW o zawieszenie przez GPW obrotu akcjami zwykłymi KOV od dnia 17 czerwca 2013 roku do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do wiadomości publicznej, w trybie i na warunkach obowiązujących na Głównym Rynku GPW, informację o zakończeniu procedury scalenia akcji zwykłych KOV w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi KOV wynika z regulacji GPW oraz KDPW i jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu scalenia akcji.

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOV, na którym akcjonariusze będą podejmowali decyzję w sprawie konsolidacji akcji zwykłych Spółki, zostało wyznaczone na 20 czerwca 2013 r. Spółka podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić podjęcie niezbędnych działań administracyjnych przez swojego agenta rejestrowanego i transferowego (Computershare), z udziałem kilku pośredników, w celu zakończenia procesu scalania akcji w KDPW, a następnie umożliwienia jak najszybszego wznowienia obrotu akcjami zwykłymi na GPW.

Zwraca się uwagę inwestorów posiadających akcje zwykłe za pośrednictwem uczestników KDPW, że zasady dotyczące zaokrąglania liczby akcji w stosunku do różnych osób i podmiotów posiadających akcje KOV za pośrednictwem uczestników KDPW mogą różnić się od zasad zawartych w projekcie uchwały dot. scalenia akcji, ze względu na zasady rozliczania scalenia akcji przez system depozytowy, a w szczególności, że liczba akcji może być zaokrąglona w dół.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
25 kwietnia 2013 r. KOV ogłosiła zawarcie umowy dotyczącej przejęcia Winstar Resources Ltd. (Winstar), spółki posiadającej w Tunezji aktywa produkcyjne i do zagospodarowania oraz poszukiwawczy blok w Rumunii. Przejęcie wymaga uzyskania zgody akcjonariuszy. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona około końca czerwca 2013 r., kiedy to KOV pozostając nadal na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzi swoje akcje do obrotu na TSX (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto).
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub dowolnego jej podmiotu zależnego, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29
0
0-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło: Kulczyk Oil Ventures

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także