Ponad miliard dolarów zysku Grupy PZU w 2013 roku

Ponad miliard dolarów zysku Grupy PZU w 2013 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

Grupa PZU realizuje przyjętą strategię i kolejny rok z rzędu przynosi akcjonariuszom bardzo dobre, najwyższe od debiutu giełdowego zyski. Zysk netto wzrósł o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 3 293,7 mln zł. Porównując zyski roku 2013 z rokiem 2006, udział czynników jednorazowych spadł ponad dziesięciokrotnie, co świadczy o zdrowej strukturze wyników Grupy PZU.

Warto podkreślić, że od wielu lat struktura wyniku netto Grupy PZU zmienia się. W poprzednich latach rekordowe wyniki były rezultatem m.in. rozwiązywania rezerw związanych z ubezpieczeniami grupowymi typu P. Struktura zysku netto za 2013 rok wskazuje, że składa się on przede wszystkim z wyniku na podstawowej działalności ubezpieczeniowej powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Przy okazji publikacji wyników za rok 2013 chciałbym z satysfakcją potwierdzić, że w IV kwartale ubiegłego roku z sukcesem rozpoczęliśmy wdrożenie nowego systemu polisowego w PZU SA. Na chwilę obecną z systemu Everest wystawiane są polisy komunikacyjne w południowo wschodniej Polsce. Do końca tego roku z nowego rozwiązania IT korzystać będą agenci ubezpieczeniowi w całym kraju. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ technologicznie przenosi naszą firmę w XXI wiek i pozwala nam skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów dodał Andrzej Klesyk.

Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2013 roku to:

  • wzrost składki przypisanej brutto. Wyniosła ona 16 480 mln zł, czyli przyrosła o 1,5% w porównaniu
    z poprzednim rokiem. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw, składka zarobiona netto wyniosła 16 248,8 mln zł i była o 1,5% wyższa niż w 2012 roku;
  • spadek odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 11 161,2 mln zł, co oznacza że spadły o 8,7% w porównaniu z 2012 rokiem. W 2012 roku znacznie wzrosły rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na skutek jednorazowej zmiany stóp technicznych. Łączny ujemny wpływ tej operacji na wynik brutto Grupy PZU w 2012 roku wyniósł 1 032,8 mln zł.
  • spadek wyniku netto z działalności inwestycyjnej. Głównie w rezultacie spadku cen skarbowych papierów dłużnych, wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 2 488,1 mln zł, tj. był o 32,8% niższy niż w 2012 roku, w którym ceny papierów dłużnych osiągały wysokie poziomy.
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie kosztów akwizycji i kosztów administracyjnych. Łącznie wyniosły one 3 422,4 mln zł i dzięki niższym kosztom administracyjnym ukształtowały się na analogicznym poziomie jak w 2012 roku;

Omówienie wyników finansowych 

Składki

W 2013 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 16 480,0 mln zł, czyli o 1,5% więcej niż w 2012 roku. Składały się na nie przede wszystkim: składki z tytułu ubezpieczeń na życie opłacane regularnie (41,9% udziału w ogólnej wartości składki przypisanej brutto) i pochodziły przede wszystkim z ubezpieczeń grupowych, składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC (17,2% portfela ubezpieczeń), składki z tytułu ubezpieczeń AC (12,3% udziału), składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych (11,5% składki ogółem) oraz składki z tytułu ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową, składki z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych, których udział wynosił 5,0%.

Działalność inwestycyjna

W 2013 roku wynik netto z inwestycji Grupy PZU wyniósł 2 488,1 mln zł wobec 3 704,7 mln zł w 2012 roku (spadek o 32,8%). Do spadku tych dochodów przyczyniły się przede wszystkim wzrost rentowności obligacji. Rentowność 5-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 42 punkty bazowe w ujęciu rocznym, a 10-letnich o 61 punktów bazowych, podczas gdy w 2012 roku spadła odpowiednio o 211 punktów bazowych i 215 punktów bazowych. Wpływ na działalność inwestycyjną miała także gorsza niż w roku 2012 roku koniunktura na rynkach kapitałowych. W 2013 roku indeks WIG wzrósł jedynie o 8,1%, podczas gdy w poprzednim roku o 26,2%. W efekcie, w 2013 roku dochody Grupy z instrumentów kapitałowych wyniosły 592,8 mln zł i były o 253,2 mln zł niższe niż w poprzednim roku.

Odszkodowania i świadczenia

W 2013 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 161,2 mln zł. W stosunku do 2012 roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była niższa o 8,7%. Do spadku wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: niski poziom szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań, brak przymrozków oraz powodzi w okresie letnim, brak konieczności zawiązania dodatkowych rezerw szkodowych w ubezpieczeniach finansowych z tytułu gwarancji kontraktowych, utrzymanie niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym oraz mniejszemu natężeniu ruchu (niska częstość szkód).

Koszty administracyjne i akwizycyjne

W 2013 roku koszty akwizycji wyniosły 2 015,9 mln zł i wzrosły o 0,8% w stosunku do poziomu z 2012 roku. Przyrost ten wynikał głównie z dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy, w szczególności produktu typu unit-linked, charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji, zwiększenia udziału droższych kanałów dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń dla klienta masowego oraz zmian w stawkach prowizyjnych dla wybranych grup produktów a także rozpoczęcia konsolidacji spółek ubezpieczeń na życie na Litwie i Ukrainie koszty akwizycji konsolidowanych spółek wyniosły 30,7 mln zł.

Koszty administracyjne Grupy w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 1 406,5 mln zł, czyli były o 2,3% niższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęły niższe o 19,1 mln zł koszty pracownicze będące efektem restrukturyzacji zatrudnienia i reorganizacji oraz spadek wydatków na reklamę w porównaniu do 2012 roku, kiedy zrealizowano szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową.

Wskaźniki

W 2013 roku Grupa PZU poprawiła wskaźniki efektywności działania. Na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie wysokiego zwrotu z kapitałów własnych. Wskaźnik ROE wyniósł 24,1% i był wyższy o 0,1 p.p. niż w poprzednim roku. Wartości wskaźników rentowności uzyskane w 2013 roku przez Grupę PZU przewyższają poziomy osiągnięte przez cały rynek (wg danych dla trzech kwartałów 2013 roku).

Wybrane dane finansowe:

 

Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Okres 12 m-cy

Okres 9 m-cy

4 kwartał netto

zakończony w dniu

zakończony w dniu

 

31.12.2013

31.12.2012

30.09.2013

30.09.2012

01.10.2013-31.12.2013

01.10.2012-31.12.2012

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

16 480 003

16 243 131

12 402 550

12 158 994

4 077 453

4 084 137

 2

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu

(11 161 224)

(12 218 731)

(8 210 298)

(8 428 025)

(2 950 926)

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl