Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 1 kwartał 2014

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 1 kwartał 2014

Dodano:   /  Zmieniono: 

Zahamowanie trendu spadkowego sprzedaży, poprawa rentowności na każdym poziomie działalności, utrzymujący się wysoki poziom gotówki oraz rozpoczęcie budowy portfela zamówień na najbliższe lata tak w skrócie podsumować można pierwszy kwartał 2014 roku Grupy Budimex.

Sprzedaż Grupy Budimex w pierwszym kwartale roku 2014 wyniosła 834 miliony złotych. W pierwszym kwartale 2013 roku było to 853 miliony złotych. Dokonując natomiast porównania do sprzedaży pierwszego kwartału 2013 roku, w którym nie uwzględniamy sprzedaży wypracowanej przez spółkę Budimex Danwood, sprzedaż Grupy Budimex wzrosła o 8%.

Sprzedaż spółki Budimex Danwood i w konsekwencji brak konsolidacji jej wyników od grudnia 2013 roku wpływa na analizę porównawczą wyników Grupy Budimex rok do roku i jest główną przyczyną odchyleń odnotowanych w segmencie pozostałej działalności Grupy.

Przychody ze sprzedaży segmentu budowlanego utrzymały się na niezmienionym poziomie (696 milionów złotych w pierwszym kwartale roku 2014 w porównaniu do 694 milionów złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zmieniła się natomiast jej struktura, w której znacząco wzrósł udział kontraktów infrastrukturalnych - z 40% do 49%.

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym kwartale 2014 roku wzrosła o 8,9% w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego, w tym budowa dróg i autostrad odpowiednio o 5,7%.

Utrzymanie stabilnej sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy w stosunku do wzrostu produkcji budowlano montażowej wynika z niższej wartości portfela niż rok wcześniej, co w konsekwencji niweluje efekt zwiększonej produkcji wynikającej z lepszych warunków atmosferycznych.

 

Grupa Budimex poprawiła rentowność na każdym poziomie swojej działalności. Rentowność operacyjna wzrosła o 26%, a rentowność na poziomie wyniku przed opodatkowaniem odpowiednio o 29% porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku.

Poprawa rentowności Grupy jest konsekwencją wzrostu marż w segmencie budowlanym.
Spadek cen materiałów budowlanych oraz zakończenie trudnych kontraktów autostradowych znacznie przyczyniły się do poprawy rentowości w tym segmencie, która na poziomie operacyjnym oraz na poziomie wyniku przed opodatkowaniem wzrosła w pierwszym kwartale o 74% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

Rentowność segmentu deweloperskiego pozostaje na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2013 roku.

Grupa Budimex utrzymuje bardzo wysoki poziom pozycji gotówkowej netto, który na koniec pierwszego kwartału wyniósł blisko 1,3 miliarda złotych.

Jest to wzrost o 80% w stosunku do 0,72 miliarda złotych na koniec pierwszego kwartału 2013 roku.  

 

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wynosi na koniec marca 2014 roku 4,54 miliarda złotych
i jest wyższa od jego wartości na koniec roku 2013 o 200 milionów złotych.

Wartość kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale 2014 roku wynosi 810 milionów złotych i jest wyższa o 69% w stosunku do wartości z analogicznego okresu 2013 roku. Jednocześnie czekamy na podpisanie kolejnych umów o wartości blisko 1,7 miliarda złotych (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).

W pierwszym kwartale został rozstrzygnięty przetarg na budowę bloku w Turowie,
w którym konsorcjum z udziałem Budimex uzyskało pierwsze miejsce. Podpisanie tego kontraktu będzie ważnym krokiem w realizacji strategii dywersyfikacji portfela budowlanego Grupy Budimex.

Początek roku 2014 to zupełnie inny moment cyklu koniunkturalnego niż ten, w którym krajowy segment budowlany znajdował się rok temu. Budżet unijny na lata 2014-2020 jest już zatwierdzony. Obecnie rozpoczyna się cykl rozstrzygnięć przetargów drogowych, na które prekwalifikacje ogłoszone były jeszcze w roku 2013. Celem Grupy Budimex jest pozyskanie jak największej liczby kontraktów
z nowej perspektywy unijnej, ale bez uczestnictwa w wojnie cenowej.  

 

Utrzymujący się na rynku mieszkań trend wzrostowy znalazł odzwierciedlenie we wzroście przedsprzedaży odnotowanej przez Budimex Nieruchomości. W pierwszym kwartale 2014 roku spółka przedsprzedała 275 mieszkań, odnotowując tym samym najwyższą od kilku lat przedsprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale roku. W analogicznym okresie roku poprzedniego Budimex Nieruchomości przedsprzedał 121 mieszkań, a odpowiednio w roku 2012 i 2011 było to 98
i 229 mieszkań.

W pierwszym kwartale 2014 roku Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 394 mieszkania
(w stosunku do 204 mieszkań sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego), utrzymując ponad 20% rentowność ze sprzedaży. Sprzedaż notarialna pierwszego kwartału 2014 była konsekwencją wysokiej przedsprzedaży mieszkań w roku ubiegłym.

Zmianie uległa struktura sprzedaży. Blisko 58% sprzedaży notarialnej w pierwszym kwartale 2014 stanowiły mieszkania w Krakowie oraz Poznaniu, podczas, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 56% sprzedaży notarialnej stanowiły mieszkania w Warszawie.

 

W 2014 roku Budimex Nieruchomości rozpoczął przedsprzedaż 300 mieszkań na dwóch nowych projektach. Na dzień dzisiejszy Budimex Nieruchomości posiada w swej ofercie około 540 mieszkań gotowych do sprzedaży. Celem spółki jest istotne poszerzenie oferty mieszkań oraz osiągnięcie przedsprzedaży na poziomie ponad 1000 mieszkań.

 

Po sprzedaży spółki Budimex Danwood w skład pozostałej działalności Grupy Budimex wchodzą spółki Elektromontaż Poznań oraz Parking Wrocław. Elektromontaż Poznań jest spółką przeznaczoną do sprzedaży. Spółka przynosiła w ostatnich latach straty, jednak po przejściu przez proces restrukturyzacji począwszy od roku 2013 jednostka generuje zyski. Planowana sprzedaż spółki jest zgodna z przyjętą strategią Grupy.

Natomiast spółka Parking Wrocław jest spółką założoną w celu realizacji projektu wybudowania
a następnie zarządzania parkingiem we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.  Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Grupę Budimex. Grupa planuje rozwój tego typu działalności, to znaczy budowania a następnie zarządzania obiektami w formule PPP.

 

W pierwszym kwartale roku 2014 Budimex pozostaje najbardziej wartościową spółką budowlaną notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozostaje też spółką, która kontynuuje politykę dzielenia się zyskiem z udziałowcami. W maju 2014 roku Budimex wypłaci dywidendę za rok 2013 o historycznej wartości 303 milionów złotych, co na dzień dzisiejszy stawia spółkę w czołówce wszystkich spółek giełdowych pod względem stopy dywidendy.

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za jeden kwartał 2014 roku oraz porównywalne dane za jeden kwartał 2013 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2014 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

695 554

138 787

38 065

(38 359)

834 047

Zysk brutto ze sprzedaży

73 435

28 346

3 257

3 268

108 306

Zysk z działalności operacyjnej

23 978

Źródło: Budimex SA

dostarczył:
netPR.pl