Stabilne wyniki PZU: prawie 17 mld zł zebranej składki (+2,5%) i 3 mld zł zysku w 2014 roku

Stabilne wyniki PZU: prawie 17 mld zł zebranej składki (+2,5%) i 3 mld zł zysku w 2014 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Pomimo niesprzyjających warunków regulacyjnych i gospodarczych wynik finansowy Grupy PZU za 2014 rok wyniósł blisko 3 mld zł. Składki przypisane brutto urosły o 2,5% względem roku 2013 i zamknęły się w sumie 16,9 mld zł. 2014 rok to także zakończenie realizacji strategii PZU2.0 i opracowanie strategicznych kierunków rozwoju do 2020 roku (PZU3.0)

- Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla PZU. Rekordowa emisja euroobligacji, rozwój platformy Everest, przejęcia aktywów RSA w Polsce i krajach bałtyckich, rewolucyjna usługa bezpośredniej likwidacji szkody czy unikalna flota pojazdów zastępczych wskazują, że z dużą determinacją spełnialiśmy obietnice złożone jeszcze w poprzedniej strategii PZU2.0. Wszystko to zostało osiągnięte przy konsekwentnym wzroście zysku z działalności inwestycyjnej, zachowaniu wysokiej rentowności biznesu oraz zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń tak w kraju jak i zagranicą. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy też prace nad nową strategią, która zakłada, że do 2020 roku
Grupa PZU osiągnie pozycję lidera we wszystkich kluczowych biznesowo obszarach. W tym samym czasie, przy niesprzyjających warunkach makroekonomicznych osiągnęliśmy dobre, stabilne wyniki i przynieśliśmy godziwy zysk akcjonariuszom
- powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU SA.

Wpływ na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2014 roku miały następujące czynniki:

  • zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych w związku ze wzrostem rezerw szkodowych z lat ubiegłych;
  • zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w związku ze spowolnieniem sprzedaży przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń dla szkód z lat ubiegłych, oraz pozostałych OC i majątkowych;
  • wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej związany ze wzrostem wyceny instrumentów dłużnych;
  • poprawa rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych
    w związku ze wzrostem portfela oraz spadkiem szkodowości produktów ochronnych;
  • niższe tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P.

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe: wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE, dochód w 2013 roku z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz zysk brutto w 2013 roku z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta.

Składki

W 2014 roku Grupa zebrała składki brutto o wartości 16 884,6 mln zł wobec 16 480,0 mln zł w roku poprzednim (+2,5%). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń na życie opłacanych regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych ochronnych oraz składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych), składek z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych oraz składek z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych.

Jednocześnie, odnotowano spadek sprzedaży produktów strukturyzowanych w kanale bancassurance oraz niższe wartości składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt spadku cen polis na skutek silnej konkurencji na rynku).

Udział składek pozyskanych na Ukrainie i w krajach bałtyckich, w składce Grupy wyniósł 4,2% i wzrósł w porównaniu do 2013 roku w wyniku rozszerzenia działalności w krajach bałtyckich. Z uwagi na fakt, iż składki pozyskane przez nowozakupione spółki zostały uwzględnione w wynikach Grupy od momentu rozpoczęcia konsolidacji (nie za pełny rok), należy oczekiwać dalszego wzrostu udziału tej grupy ubezpieczeń w strukturze składki przypisanej brutto Grupy w kolejnym okresie.

Działalność inwestycyjna

W 2014 roku wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 2 733,5 mln zł wobec 2 514,6 mln zł w 2013 roku (wzrost o 8,7%) i wzrósł głównie na skutek spadku rentowności polskich obligacji skarbowych, wzrostu wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz wzrostu portfela aktywów denominowanych w euro.

Odszkodowania i świadczenia

W 2014 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem przyrostu stanu rezerw) Grupy PZU wzrosła o 3,4% w stosunku do wyniku w 2013 roku i wyniosła 11 541,7 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim z niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, wyższej szkodowości w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, wzrostu szkodowości w grupie OC pozostałe oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz wyższego poziomu szkód w grupie ubezpieczeń rolnych.

Koszty administracyjne i akwizycji

W 2014 roku koszty akwizycji wyniosły 2 147,0 mln zł i wzrosły o 6,5% w stosunku do poziomu z 2013 roku. Było to wynikiem przede wszystkim zmiany stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych, modyfikacji systemu wynagrodzeń w kanale agencyjnym w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, rozpoczęcia konsolidacji nowozakupionych spółek ubezpieczeniowych oraz zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych.

Koszty administracyjne Grupy w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 1 527,7 mln zł i były o 8,6% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęły wyższe koszty projektów w tym koszty wdrożenia strategii, IT oraz koszty osobowe i szkoleń z zakresu obsługi Klienta, obowiązkowa dopłata do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW przez PTE PZU w kwocie 19,5 mln zł oraz włączenie do wyników Grupy kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowonabyte spółki ubezpieczeniowe.

Zysk

Zysk netto spadł w stosunku do roku poprzedniego o 9,9% i wyniósł 2 967,6 mln złotych wobec 3 295,0 mln złotych w roku 2013.

Wskaźniki

Na koniec 2014 roku kapitały własne osiągnęły wartość 13 167,6 mln zł i ukształtowały się na poziomie zbliżonym do końca 2013 roku (wzrost o 0,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych wynikający z wyniku netto za 2014 rok w wysokości 2 967,6 mln zł został skompensowany dywidendą w wysokości 2 936,0 mln zł. W 2014 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 22,6%. Wskaźnik ROE był więc niższy o 1,5 p.p. niż w poprzednim roku. Wartości wskaźników rentowności uzyskane w 2014 roku przez Grupę PZU przewyższają poziomy osiągnięte przez cały rynek (wg danych dla trzech kwartałów 2014 roku).


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa PZU

infoWire.pl
 

Czytaj także