Za nami 11. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych
Artykuł sponsorowany

Za nami 11. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych

Kongresu Prawników Spółek Giełdowych
Kongresu Prawników Spółek Giełdowych Źródło: materiał partnera
25-26 lutego br. w Jachrance odbył się XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego blisko 300 prawników rynku kapitałowego dyskutowało o zmianach regulacyjnych, bieżących problemach i wyzwaniach, z którymi muszą zmagać się w codziennej pracy.

Pierwszy dzień wypełniły 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie Prof. Marcin Dyl (Partner, KMD.Legal) oraz dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) przeanalizowali problematykę związaną z ofertą publiczną pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne (skutki wynikające z nowej definicji oferty; wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych; pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu). Następnie Michał Nowacki (Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy) wraz z Magdaleną Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) omówili wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (najważniejsze zmiany podatkowe, w tym nowe przepisy dotyczące podatków u źródła i schematów podatkowych; ryzyka niosące zmiany w podatkach i metody na zarządzanie tym ryzykiem). W dalszej kolejności przedstawiciele kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy: Tomasz Masiarz (Wspólnik) i Kazimierz Jeleński (Radca Prawny, Wspólnik) oraz dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) debatowali na temat restrukturyzacji z perspektywy dłużnika i wierzyciela (komunikacja z wierzycielami; dostępne opcje restrukturyzacji; zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi). Michał Krystkiewicz (Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) podczas sesji z Piotrem Biernackim (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) zaprezentował eVoting na Walnych Zgromadzeniach (nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń; aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych). Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy poznali mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne (polityka wynagrodzeń; ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy; polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych), ekspertami byli dr Dawid Van Kędzierski (Associate, Gide Loyrette Nouel) oraz Robert Wąchała (Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Krajowy Depozyt udostępnia spółkom aplikację Walne Zgromadzenia, która umożliwia rejestrację i obsługę WZA w dwóch trybach: rozszerzonym, z możliwością wykorzystania aplikacji eVoting oraz podstawowym. Wykorzystanie aplikacji eVoting umożliwia obsługę pełnego cyklu życia walnego zgromadzenia, automatyzację procesu oraz wypełnienie wszystkich wymogów SRD. W przypadku podstawowego trybu obsługi walnego zgromadzenia, który w chwili obecnej umożliwia wyłącznie udostępnienie spółce informacji o osobach uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, KDPW planuje rozszerzenie dostępnych funkcjonalności umożliwiających wypełnienie wymogów SRD. Od 3 września 2020 r. możliwa będzie manualna realizacja poszczególnych czynności. Bez względu na tryb w jakim spółka rejestruje walne zgromadzenie w systemach KDPW, z perspektywy automatyzacji obsługi procesu zarówno po stronie spółki, akcjonariusza, ale i całego łańcucha pośredników, pożądane jest, aby zawiadomienie o walnym zgromadzeniu miało charakter kompletny, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Dyrektywy SRD – komentuje Michał Krystkiewicz (Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).

W trakcie drugiej sesji plenarnej eksperci CRIDO LEGAL, tj. Mateusz Baran (Partner) i Katarzyna Witkowska (Senior Associate) oraz Piotr Biernacki (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) skoncentrowali się na czynnikach zwiększających odpowiedzialność spółki i jej władz (nowe trendy w prawie oraz działaniu organów; jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu; rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki). Następnie Zbigniew Mrowiec (Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy) wraz z dr Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) przeanalizowali problematykę dotyczącą nowych zasad emisji obligacji (praktyczne skutki zmian regulacyjnych; konsekwencje zaniechanych zmian; najważniejsze wyzwania emitentów).

Główne zmiany dotyczące emisji obligacji są związane z pełną dematerializacją obligacji jako instrumentu finansowego. Koniecznym elementem procesu emisji obligacji jest wprowadzenie ich do systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Proces ten może być nieco bardziej skomplikowany w wypadku obligacji, które nie będą wprowadzane do obrotu, bądź na rynku regulowanym, bądź w alternatywnym systemie obrotu. Zatem zmiany te, co powoli też widać w praktyce, promują notowanie nowych emisji na platformie Catalyst i samą platformę, co należy ocenić bardzo pozytywnie. Dla poszczególnych emitentów wiąże się to z nieco zwiększonym kosztem emisji, co obniża atrakcyjność małych emisji, ale prowadzi do zwiększenia przejrzystości rynku i powinno, w dłuższej perspektywie, doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności rynku obligacji – mówi Zbigniew Mrowiec (Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy).

W trakcie kolejnej debaty moderowanej przez Roberta Wąchałe (Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) wraz z Pawłem Mardasem (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy) omówili ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej (nieoczywiste wymogi MAR; ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych; transakcje osób blisko związanych).

Debata zamykająca drugi blok pt. „Walne zgromadzenia w przyszłości” z udziałem Andrzeja Knapa (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA) i Magdaleny Raczek-Kołodyńskiej (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) umożliwiła uczestników poznanie trendów i kierunków zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń. Następnie przeprowadzona została symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Zwieńczeniem dnia był Wieczór Ostatkowy, połączony z kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych.

Podczas Kongresu podkreślali wagę przygotowania się spółek giełdowych do potencjalnych wyzwań w relacjach z wierzycielami finansowymi w kontekście narastających ryzyk makroekonomicznych. Przygotowanie, o którym mowa powyżej powinno obejmować w szczególności wypracowanie procedur dotyczących komunikowania rynkowi oraz wierzycielom sytuacji finansowej – dodaje Kazimierz Jeleński, (Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy).

Wydarzenie zakończyła dyskusja panelowa dotycząca najważniejszych wyzwań regulacyjnych, podczas której omówione zostały kwestie: MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji; rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG; wymogi i procedury dotyczące sygnalistów; obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów oraz planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje. Moderatorem był Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), natomiast wśród panelistów znaleźli się: Jarosław Grzegorz (Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska) Bartosz Krzesiak, (Dyrektor Departamentu Emisji Akcji, Dom Maklerski Navigator) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, tj. Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu) i Robert Wąchała (Dyrektor ds. Regulacji).

W ramach pytań do uczestników zapytaliśmy o tematy, które powinny pojawić się w ramach Kongresu Prawników 2021. Wyniki głosowania pokazały, jak wiele tematów jest dla Prawników interesujących i jak ciekawa będzie agenda do dyskusji na rok kolejny. Już teraz zachęcam więc do zapisania w kalendarzu daty 16-17 lutego 2021 roku – zapowiada Mirosław Kachniewski (Prezes SEG).

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl. https://seg.org.pl/pl/xi-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Źródło: materiał partnera