Gmina Niepołomice - tu żyje się najlepiej
Artykuł sponsorowany

Gmina Niepołomice - tu żyje się najlepiej

Roman Ptak, burmistrz Niepołomic
Roman Ptak, burmistrz Niepołomic Źródło: Materiały partnera
Niepołomice drugi rok z rzędy zostały uznane najlepszą gminą Małopolski. To tutaj żyje się mieszkańcom najlepiej. W ciągu niespełna miesiąca Niepołomice zostały wyróżnione w dwóch prestiżowych konkursach.

Ranking Gmin Małopolski opracowywany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przy współpracy z krakowskim Urzędem Statystycznym. W tym roku przypadła jego dwunasta edycja. W sumie oceniano 181 samorządów, ale bez gmin na prawach powiatu, czyli Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Samorządy oceniano za lata 2019-2021, na podstawie danych statystycznych i wedle 17 ściśle określonych kryteriów.

Układając ranking małopolskich gmin, Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie brał pod uwagę takie wskaźniki jak:

 • średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021
 • średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021
 • średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021
 • udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
 • średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021
 • liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %
 • saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 • wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 • wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 • przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 • udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 • wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 • udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.
 • liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r.

Jak wypadły Niepołomice? Komisja oceniając zebrane dane ustaliła, że wysokość śródrocznych dochodów własnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3628,63 zł. Imponująco wyglądają też wydatki na inwestycje czy pozyskane środki unijne. Według rankingu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne wynoszą 2230,02 zł. Z kolei kwota pozyskanych funduszy wynosi 859,34 zł. Ciekawie też wyglądają wydatki na kulturę i oświatę. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Niepołomice wydają na ten pierwszy cel 288 zł, a na drugi aż 12046 zł.

Analizując dane statystyczne Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie sprawdzał też migracje. Tutaj Niepołomice nie mają sobie równych. Liczba mieszkańców rośnie, jak dobre ciasto na drożdżach. Saldo migracji wynosi w Niepołomicach 17,7 proc. Jeszcze lepiej wygląda przyrost naturalny. O ile w całym kraju jest z tym problem, to Niepołomice mają przyrost naturalny na poziomie 12 proc.

– Zwycięstwo w każdym konkursie cieszy, ale najbardziej cieszy mnie to, że nasza gmina się cały czas rozwija. Stawiamy na zrównoważony i spójny rozwój. Inwestycje, które realizujemy czasami, mimo że odległe, zawsze się ze sobą łączą, bo służą mieszkańcom i poprawiają ich jakość życia – mówi Roman Ptak, burmistrz Niepołomic.

Źródło: Materiały Partnera
 0

Czytaj także