PIT za 2022 r. Sposoby na obniżenie podatku dla rodziców

PIT za 2022 r. Sposoby na obniżenie podatku dla rodziców

Rodzina
Rodzina Źródło:PAP / Łukasz Gagulski
Ulga na dziecko, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego, czy ulga na internet - to tylko niektóre z preferencji podatkowych z których mogą skorzystać rodzice. Czas na złożenie rocznego zeznania PIT mija 2 maja br.

Choć na złożenie rocznego zeznania PIT jest jeszcze trochę czasu, warto przypomnieć o preferencjach podatkowych na jakie mogą liczyć rodzice. Jak podaje Bankier.pl, rodzice rozliczający się według skali podatkowej, czyli na tzw. zasadach ogólnych, mogą skorzystać z następujących rozwiązań.

PIT za 2022 r. Preferencje podatkowe dla rodziców

  • Ulga na dziecko w PIT

To najbardziej znane odliczenie w PIT. Rodzice w rocznej deklaracji podatkowej mogą pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Wysokość ulgi waha się od 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, przez 2000,04 zł na trzecie, do 2700 zł na czwarte i każde kolejne. Ulga nie posiada limitów dochodowych dla opiekunów. Natomiast jeżeli w danym roku kalendarzowym pełnoletnie dziecko zarobiło więcej niż 16 061,28 zł, rodzice tracą prawo do skorzystania z odliczenia.

  • Ulga dla rodzin 4+

Preferencja podatkowa dla – jak wskazuje nazwa – rodzin posiadających co najmniej czwórkę dzieci. Polega na na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów pochodzących:

– z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

– z umów zlecenia zawartych z firmą,

– z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc./ (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnieniu z PIT podlegają przychody nieprzekraczające 85 528 zł w danym roku. Z ulgi może skorzystać każdy z rodziców lub opiekunów prawnych czy rodziców zastępczych. Preferencję można zastosować na koniec roku przy rozliczeniu podatkowym lub złożyć odpowiednie oświadczenie, aby pracodawca pomniejszał miesięczne zaliczki na PIT w trakcie roku. Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich i opiekuńczych. Dodatkowo przychody: z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę), podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zwolnione od podatku dochodowego nie są objęte ulgą.

  • Zasiłki macierzyńskie bez podatku

Zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego to nowa ulga, wprowadzona za sprawą przyjętych w zeszłym roku przepisów składających się na tzw. Polski Ład. Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

– Ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat

– Ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują, co najmniej 4 dzieci;

– Ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;

– Ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in., jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie);

  • Wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

Zmiany w Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 lipca zeszłego roku ponownie umożliwiają opodatkowanie dotyczące dochodów jednego rodzica lub opiekuna, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

– małoletnie,

– pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

– pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, o ile dziecko to spełnia kryterium dochodowe.

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 roku, przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w zeszłym roku będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 roku, jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.

  • Ulga rehabilitacyjna

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym odliczeń związanych wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać przy rozliczaniu PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi, orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa. Odliczyć w ramach ulgi można wydatki m.in. na używanie samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na leki, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

  • Wzrost dochodów dziecka w 2023 r.

Nowe przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu przewidują także podwyższenie dochodów dziecka, który nie zabierze możliwości wspólnego rozliczenia z rodzicami. Dochód dziecka za bieżący rok podwyższono do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej. Roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca zeszłego roku i obejmuje rozliczenie roczne za cały 2022 rok.

  • Ulga na internet

Rodzice dzieci uczących się często muszą ponosić koszty wydatków za internet. Być może nie wszyscy wiedzą, że po spełnieniu określonych warunków można skorzystać z preferencji podatkowej, która pozwala wydatki te ująć w rozliczeniu rocznym. Opłaty za internet można odliczyć od dochodu, co istotne jednak jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, czyli jeśli ktoś odliczał wydatki na internet w zeszłym roku, może to zrobić również w tym roku. Lat korzystanie z ulgi nie można rozdzielać. Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W przypadku małżonków jest to maksymalnie 1520 zł.

W rozliczeniu podatkowym za lata 2019-2022 obowiązuje ulga na edukację. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Darowiznę można przekazać m.in. na szkoły artystyczne, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły branżowe I stopnia oraz dwuletnie szkoły branżowe II stopnia.

Rozliczenie PIT do 2 maja

Przypomnijmy, że pracodawcy mają obowiązek do końca stycznia przesłać informacje o rozliczeniach swoich pracowników i zleceniobiorców do urzędu skarbowego. Z kolei zatrudnieni muszą dostać swoje rozliczenia do końca lutego. Zeznania podatkowe zostaną udostępnione 15 lutego 2023 roku. Jeśli podatnik nie zaloguje się w ogóle na swoje konto albo zaloguje, ale nie zaakceptuje przygotowanego zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych.

Czytaj też:
Morawiecki zapowiedział nowy podatek. Dotknie jednej grupy osób
Czytaj też:
I znowu coś kombinują z nowym podatkiem – inwencja rządu nie ma granic

Źródło: Bankier.pl, PIT.pl