Człowiek Corporate Governance 2017

Człowiek Corporate Governance 2017

Konferencja Rada Nadzorcza
Konferencja Rada Nadzorcza
Tytuł Człowieka Corporate Governance 2017 przyznano po raz trzeci w trakcie siódmej już Konferencji Rada Nadzorcza, poświęconej praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.

Konferencja to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Zwieńczeniem jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – orędownika ładu korporacyjnego w Polsce. Zwyczajem jest, iż dotychczasowi laureaci zasiadają w Kapitule Wyróżnienia, dokonującej wyboru przyszłych laureatów.

Tegoroczna laureatka, Agnieszka Gontarek, od blisko 20 lat jest związana z rynkiem kapitałowym. W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2013 roku kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Od lipca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w BONDSpot SA. Laureatka jest zdecydowaną orędowniczką wszelkich działań edukacyjnych i promocyjnych propagujących ideę ładu korporacyjnego.

– Corporate governance to w naszym kraju cały czas tematyka zbyt mało znana i z tego powodu – wciąż niedoceniana. Do wartości i korzyści płynących z zachowywania najwyższych standardów w tej dziedzinie należy przekonywać wszystkich zainteresowanych. Jak to robić? Przede wszystkim mówić na ten temat, edukować, pokazywać dobre przykłady. Czyli poprzez pracę organiczną, właśnie taką, jaką nie po raz pierwszy wykonują organizatorzy Konferencji Rada Nadzorcza. Warto to wszystko wiedzieć, gdyż lepsza świadomość to wyższe wymagania wobec spółek i większa skuteczność oddziaływania – powiedziała Agnieszka Gontarek.

W kwestii potrzeby ciągłej edukacji laureatkę wsparł Wiesław Rozłucki, jeden z pionierów ruchu na rzecz ładu korporacyjnego w Polsce. – Stosowanie się do dobrych zasad ładu korporacyjnego to ogromna wartość, która bezpośrednio przekłada się na dobro właścicieli spółki. Niestety, tak jak 20 lat temu tak i dziś, wciąż należy przekonywać, iż dobre corporate governance buduje i poniekąd zabezpiecza wartość. Dlaczego? Ze szkodą dla właścicieli, efekty złych praktyk ładu korporacyjnego są dużo szybciej i mocniej odczuwalne niż dobrych. Dobrze prowadzone działania corporate governance mogą przygotować spółkę na różnego rodzaju okoliczności, co wpływa zarówno na bieżącą, jak i przyszłą wartość spółki. Niemniej, dobre corporate governance jest nadal rzeczą trudno mierzalną, a zatem wciąż wiele władz spółek musi być do tego przekonywana – mówi Wiesław Rozłucki.

Motywując wybór Agnieszki Gontarek, wskazuje na ogromne zaangażowanie kandydatki w proces edukacji i przekonywania wszystkich uczestników rynku kapitałowego na temat potrzeby stosowania dobrych praktyk w spółkach giełdowych. – Budowa norm corporate governance odbywa się na dwóch płaszczyznach – przekonaniu umysłów ludzi oraz narzucania norm prawnych regulujących obowiązek informowania o zakresie stosowania ładu korporacyjnego. Tegoroczna laureatka przez cały okres swej pracy zawodowej była mocno zaangażowana w ten proces na obu nurtach. Obowiązujące w tej chwili praktyki to rezultat długiego procesu uzgadniania obowiązujących reguł między uczestnikami rynku kapitałowego, gdzie laureatka pełniła wiodącą i koordynującą rolę. Wymaga to ogromnej siły przekonywania, jak również zdolności szukania kompromisu. Zasługuje to na szacunek, gdyż osoby i instytucje przekonane do pewnych reguł lepiej stosują dane praktyki, niż gdyby był to dla nich obowiązek.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego, dedykowane członkom Rad Nadzorczych, ale również wszystkim, którzy mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego w ich firmach.

– Gdy po raz pierwszy pojawiła się idea zorganizowania konferencji dla członków rad nadzorczych, a by to rok 2011, nie przypuszczałem, że na stałe wpisze się ona w krajobraz wydarzeń biznesowych województwa śląskiego. 7. edycja Konferencji Rada Nadzorcza, a także po raz 3. wręczenie wyróżnienia "Człowiek Corporate Governance" pokazują, że jest potrzeba organizacji takich przedsięwzięć – wskazuje Piotr Rybicki, inicjator cyklu Konferencji Rada Nadzorcza, a także Członek Kapituły.

Ideą spotkania jest, by poprzez program konferencji oraz dobór panelistów odpowiedzieć na pytanie – jak w praktyce sprawować skuteczny nadzór właścicielski? W związku z tym, w trakcie tegorocznego spotkania wybitni praktycy z dziedziny kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami dokonali analizy zmian, jakie zachodzą na gruncie legislacji i dobrych praktyk. Program spotkania poruszył zarówno tematy bieżące, jak komitety audytu, czy rola rady nadzorczej w procesie sukcesji, ale również zagadnienia ważne z punktu widzenia budowania prestiżu osoby sprawującej nadzór. Ponadto zostały omówione aktualne problemy podatkowe, które poruszył Członek Kapituły – Zbigniew Błaszczyk.

Organizatorem VII Konferencji Rada Nadzorcza był portal NadzórKorporacyjny.pl. Wśród patronów medialnych konferencji był tygodnik Wprost.

 0

Czytaj także