Działania finansowe dotyczące klimatu – niezbędny element zarządzania

Działania finansowe dotyczące klimatu – niezbędny element zarządzania

ESG
ESG Źródło: Materiały prasowe
Finansowanie działań dotyczących klimatu jest obecnie niezbędnym elementem zarządzania, co wynika zarówno z wprowadzanych regulacji jak i z zainteresowania społecznego w tym zakresie. Zagadnienia związane z działaniami dotyczącymi finansowania na rzecz klimatu były tematem konferencji, która odbyła się w siedzibie BNP Paribas w Warszawie 14 marca 2024 roku, zorganizowanej przez stowarzyszenie absolwentów IESE.

Zasady ESG stosowane w firmach obejmują nie tylko przygotowanie raportów, ale także zrozumienie czynników tworzących wartość organizacji, ugruntowujących jej pozycję na konkurencyjnym rynku oraz podejmowanie długoterminowych działań w zakresie zrównoważonego wzrostu.

Celem spotkania było przedstawienie pewnych ram koncepcyjnych, które pomogłyby liderom biznesu lepiej zrozumieć zagadnienia zrównoważonych finansów i powiązania między finansami a klimatem, a także zidentyfikować i właściwie ocenić względne znaczenie różnych aspektów finansowania tych działań, począwszy od zagrożeń i możliwości do popytu i podaży kapitału oraz polityk globalnych.

IESE Business School to globalna instytucja biznesowa dla menedżerów, która ma siedziby w Barcelonie, Nowym Jorku, Monachium, Sao Paulo i Madrycie. Jest jedną z najlepszych szkół biznesu na świecie pod względem poziomu programów MBA, Executive MBA, Global Executive MBA i Advanced Management Program.

W ubiegłorocznym rankingu studiów MBA przygotowanym przez „The Economist” IESE zajęła pierwsze miejsce w Europie i piąte na świecie. W rankingu „Financial Times” została sklasyfikowana na drugim miejscu na świecie w dziedzinie szkoleń dla biznesu.

Na temat wyzwań związanych z finansowaniem działań związanych z klimatem mówił prof. Ahmad Rahnema, z Departamentu Zarządzania Finansami IESE Business School.

Dlaczego są one tak istotne, wskazują przytoczone przez profesora dane, które mówią między innymi o globalnym ociepleniu. Od 1750 do 2011 roku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,1 stopień C, a połowa odnotowanej emisji CO2 dotyczyła ostatnich 40 lat.

Alarmującym zjawiskiem jest topnienie lodowców (od roku 1994 stopniało ich 400 mld ton) oraz wzrost poziomu oceanów o 19 cm, zanotowany w latach 1901-2010. Według przewidywań, do roku 2100 wzrost tego poziomu może wynieść nawet 82 cm, a objętość lodowców może się zmniejszyć o 85 procent. Spowoduje to wiele tragicznych następstw, takich jak zniszczenie infrastruktury, źródeł wody, miejsc produkcji żywności, zmiany w ekosystemie i ofiary wśród ludności zniszczonych terenów.

Do globalnego ocieplenia przyczynia się między innymi emisja dwutlenku węgla. Za 30,9 procent tej emisji odpowiadają Chiny, za 13,5 procent – USA, a za 21 procent – reszta świata. Udział Polski wynosi 0,9 procenta.

Zrównoważony rozwój – szeroka perspektywa działań

Profesor Ahmad Rahnema zwrócił uwagę na to, że wpływ czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem na decyzje menedżerów wzrósł w roku 2022 w stosunku do roku 2021 z 32 procent na 51 procent, co oznacza, że stają się one coraz ważniejszym elementem zarządzania.

Przypomniał definicje ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Pierwsze z pojęć dotyczy pomocy inwestorom w ocenie wartości inwestycyjnej spółki oraz szybko zmieniającego się obszaru sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw jako sposobu pokazywania istotnego ryzyka środowiskowego i społecznego.

Natomiast zrównoważony rozwój obejmuje znacznie szersze spojrzenie na rolę firmy w społeczeństwie i sprawdzanie, czy jej działalność jest dostosowana do ograniczeń planety oraz w jaki sposób pomaga rozwiązywać główne wyzwania środowiskowe i społeczne.

Jako ryzyka klimatyczne wymienił wpływ trendów klimatycznych takich jak globalne ocieplenie, spadek produkcji rolniczej, brak wody oraz wzrost poziomu mórz, a także zmiany gospodarcze wynikające z rozwoju technologu, nastrojów rynku, regulacji i polityki dotyczącej dostosowywania się do gospodarki net-zero. Do zagrożeń zaliczył koszt wynikający z braku zgodności ze standardami ESG, który może przełożyć się na ryzyko prawne i związane z reputacją dla inwestorów i spółek.

Jak podkreślił, niektórzy inwestorzy kierują się innymi motywacjami niż maksymalizacja dochodu, inwestując w aktywa odpowiadające ich wartościom, nawet jeśli są one mniej zyskowne.

Wskaźniki związane z klimatem to indeks klimatyczny MSCI ACWI, oparty na indeksie MSCI ACWI, obejmującym duże i średnie papiery wartościowe w 23 krajach rozwiniętych, indeks S&P 500 ESG oraz indeks społeczny MSCI KLD 400, przeznaczony dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanego punktu odniesienia, czyli firm o profilu zrównoważonego rozwoju, ale nie spółek.

-Zmiany klimatyczne wystawiają na próbę odporność wielu gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw. Jako rozważni zarządzający ryzykiem i zarządzający aktywami naszych klientów, musimy starać się zrozumieć i ocenić, w jaki sposób te ryzyka i możliwości wpłyną na spółki, w które inwestujemy – wyjaśniał profesor Rahnema.

Wspomniał o Climate Action 100+ czyli koalicji ponad 450 międzynarodowych inwestorów, której celem jest zapewnienie, że najwięksi na świecie korporacyjni emitenci gazów cieplarnianych podejmą niezbędne działania w związku ze zmianami klimatycznymi. Przypomniał, że do roku 2050 potrzebne są inwestycje o wartości około 50 bilionów dolarów, aby przekształcić globalną gospodarkę w zeroemisyjną.

Działania w kierunku redukcji emisji CO2 po roku 2030 będą się opierały na przełomowych technologiach takich jak efektywność energetyczna, paliwa na bazie wodoru, bioenergia i rozwiązania do wychwytywania lub składowania dwutlenku węgla.

Zmiany klimatyczne już teraz mają znaczący wpływ na życie w wielu regionach na całym świecie, wpływ ten będzie się zwiększał, a jego skutki będą rosły skokowo, z efektem domina. Będą to także skutki ekonomiczne.

Rynki finansowe mogą zauważać ryzyka w regionach dotkniętych zmianami klimatycznymi z konsekwencjami dla alokacji kapitału i ubezpieczeń. Zagrożone będą szczególnie kraje i regiony o niższym poziomie PKB. Zajęcie się ryzykiem klimatycznym będzie wymagało bardziej systematycznego zarządzania procesami adaptacji i dekarbonizacji. Menedżerowie będą musieli zrozumieć i oceniać ryzyka w swoich strategiach i modelach biznesowych.

Profesor Rahnema zwrócił uwagę, że zrównoważony rozwój to więcej niż tylko raportowanie i stanowi on okazję do dostosowania strategii firmy i modelu biznesowego do wymagań gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie przejście do gospodarki zerowej netto zapewnia szeroki zakres nowych możliwości dla firm z silnym przywództwem w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Jako trendy w zakresie ESG wymienił także zbieżne raportowanie i ujawnianie informacji oraz wzrost działań prawnych za nieprzestrzeganie standardów zrównoważonego rozwoju. Za mało realne uznał osiągnięcie zero emisyjności do roku 2030.

BNP Paribas pomaga zmieniać świat

ESG i zrównoważony rozwój są istotnym elementem działalności BNP Paribas, banku o 200 letniej historii, działającego w 64 krajach, zatrudniającego około 184 tysiące osób i posiadającego aktywa o wartości 2 591 milionów euro.

W Polskim oddziale banku zagadnieniami tymi kieruje Jarosław Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju, któremu podlegają departamenty – Wsparcia Transformacji Energetycznej, Wsparcia i Realizacji Strategii i Analiz ESG oraz CSR i Zrównoważonych Finansów, którego dyrektorka Marta Jedlińska przedstawiła te zagadnienia podczas konferencji.

- Jako duża instytucja finansowa i jeden z największym banków w Polsce oferujemy usługi dla wielu grup klientów, co daje nam możliwość działania na wielu obszarach. Pomagamy firmom w zarządzaniu ich wpływem na klimat. Wspieramy wiele inicjatyw społecznych, kładziemy nacisk na edukację pracowników oraz udziałowców. Wierzę, że możemy pod tym względem dać przykład innym bankom – mówiła.

Zgodnie z przyjętą dwa lata temu strategią GObeyond 2022-2025 misją banku jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomagają klientom zmieniać świat.

Zakłada ona, że do roku 2025 roku udział aktywów zrównoważonych wzrośnie z 4,5 procent w roku 2021 do 10 procent portfela. Bank planuje powiększyć bazę aktywnych klientów detalicznych (indywidualnych i firm mikro) do 4,5 mln, a organiczny wzrost, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarzadzania ryzykiem, zapewni precyzyjny plan działań w postaci inicjatyw, rozłożonych między cztery strategiczne filary, określane jako #positive, #up, #stronger, #together.

Pierwsze z tych haseł oznacza, że bank jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, wspierających odpowiedzialny rozwój klientów, firm i społeczeństwa, drugie – wiąże się z oferowaniem wysokiej jakości produktów i poszerzaniem bazy klientów, trzecie – z rozwojem technologicznym, czwarte – z działaniami na rzecz kultury korporacyjnej, której elementem jest zróżnicowane środowisko pracy, charakteryzujące się zaufaniem, odwagą i kreatywnością.

Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, wspierających zrównoważony rozwój firm, dotyczących finansowania na przykład inwestycji w odnawialne źródła energii i czyste powietrze czy „zielonych” kredytów hipotecznych. Wartość „odpowiedzialnego finansowania” na koniec 2023 roku wyniosła 96 mld zł, co stanowi 10,9 procent łącznego finansowania. Utworzone zostało centrum kompetencji dla transformacji energetycznej.

-Wspieramy klientów w zdobywaniu wiedzy o produktach wspierających transformację, stworzyliśmy dedykowane struktury służące wdrażania rozwiązań w zakresie ESG. Wsparcia w tym zakresie potrzebują szczególnie mniejsze firmy. Skupiamy się także na działaniach operacyjnych – mówiła Marta Jedlińska.

Bank oferuje finansowanie oparte na ratingu ESG i na wynikach analiz w zakresie zrównoważonej odpowiedzialności.

Podejmuje działania dotyczące ograniczenia wpływu operacji na środowisko. 100 procent energii elektrycznej pochodzi z odnawianych źródeł, eliminowane są produkty z tworzyw sztucznych i papieru. Od roku 2019 do 2023 o 50 procent został zredukowany ślad węglowy.

W ramach działań edukacyjnych obywają się dni ESG, spotkania warsztaty i webinaria, często organizowane we współpracy z organizacjami eksperckimi (np. BNP Paribas Green Film Festiwal we współpracy z UN Global Network Poland).

BNP Paribas jest partnerem Chapter Zero Poland, inicjatywy działającej pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, skupiającej członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek.

Jej celem jest pomoc w identyfikowaniu ryzyka i szans, jakie niosą zmiany klimatu, a następnie oferowanie możliwości odpowiedniego inwestowania oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Działania na rzecz społeczności to między innymi rachunki biznesowe non-profit dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej czy pomoc dla klientów-obywateli Ukrainy.

Bank wspiera przedsięwzięcia podejmowane przez lokalne społeczności oraz działania wolontariackie. Dba o zagadnienia równościowe, dotyczące budowania świadomości pracowników na temat osób z niepełnosprawnościami. 131 placówek banku to obiekty bez barier, 100 procent posiada certyfikaty jakości OK Senior, 195 oddziałów zaopatrzono w pętle indukcyjne (pomocne dla osób słabo słyszących). Warto podkreślić, że kobiety stanowią 37,5 procent członków zarządu i 42 procent członków rady nadzorczej BNP Paribas, co wpisuje się w element społeczny strategii ESG.

Źródło: Wprost