Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

Ulica Piotrkowska w Łodzi
Ulica Piotrkowska w Łodzi Źródło: Fotolia / whitelook
Utworzenie związku metropolitarnego, obejmującego Łódź i 27 gmin z czterech powiatów, okalających miasto przewiduje projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitarnym, który zostanie wniesiony do Sejmu jako projekt senacki.

Za jego przyjęciem głosowało 59 senatorów, 3 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Łódzki Związek Metropolitarny ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego (Łodzi i gmin powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego), charakteryzujących się „istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 mln mieszkańców”.

Celem utworzenia Związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Proponowane rozwiązania wzorowane są na tych, przyjętych dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która istnieje od 1 stycznia 2018.

Metropolia łódzka licząca ok. 1,1 mln mieszkańców [...] jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biznesu i może przy tym stwarzać dobre warunki życia, tym samym przyciągać nowych mieszkańców„ – uzasadniają autorzy projektu. Do zadań metropolii należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój transportu zbiorowego, a także promocja obszaru metropolitalnego.

Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej finansowane byłoby z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na jej obszarze. Według szacunków inicjatorów zmian, miałoby to być 6 mln zł w roku utworzenia Metropolii, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania, a 170 mln zł w roku następnym w trakcie 12 miesięcy.

Projekt przewiduje ponadto, że wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od jego płatników zamieszkałych na obszarze związku w roku, w którym go utworzono, wyniesie 0,2%, a w latach następnych – 5 proc.

Gminy wchodzące w skład Metropolii wnosiłyby składki w wysokości: 1 mln zł w roku utworzenia, w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania oraz 17 mln zł w roku następnym, w okresie 12 miesięcy działalności. Szacunki przygotowano w oparciu o doświadczenia organizacji i strukturę dochodów Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Łódzki Związek Metropolitarny miałby zostać utworzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalałoby jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt statutu i ewentualne jego zmiany miałyby podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Zgodnie z projektem, nadzór nad działalnością związku metropolitalnego miałby sprawowałby prezes Rady Ministrów oraz wojewoda łódzki, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Metropolii zostałby prezydent Łodzi.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował, że „stanowisko rządu jest w tej konkretnej sprawie jest negatywne, ale nie ze względu na to że rząd jest przeciwny tego typu inicjatywom”. Tłumaczył, że strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju zakłada, że analiza dotychczas funkcjonującej metropolii pozwoli dopiero po trzech latach od jej powstania, czyli w 2021 roku zdecydować, jak tego typu inicjatywy realizować.

Czytaj też:
Senat podjął decyzję ws. 13 emerytury