Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?

Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?

Możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne daje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą projekt ustawy autorstwa klubu PO (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W związku z epidemią koronawirusa rząd stworzył tarczę antykryzysową, która pozwala uzyskać pomoc od państwa. Na co mogą liczyć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą?

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Po pierwsze, przedsiębiorca jednoosobowy może uzyskać zwolnienia z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące. Powinien złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dofinansowanie na prowadzenie działalności

To dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymać można pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Umorzenie podatku dochodowego od świadczenia postojowego

Można uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego. Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii przedsiębiorca jednoosobowy otrzymuje:

  • świadczenie postojowe,
  • zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

to nie musi zapłacić podatku dochodowego od tych świadczeń.

Rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec ZUS

Aby nie stracić płynności finansowej, przedsiębiorca może zapłacić składki ZUS później lub rozłożyć je bezkosztowo na raty. Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złoży się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Przedsiębiorca, który ma zaległości, może złożyć wniosek do urzędu skarbowego o anulowanie ich zapłaty, żeby nie stracił płynności finansowej. Przedsiębiorca mający problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej może złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdzić, czy urząd przyznał taką pomoc.

Czytaj też:
Pierwsze efekty tarczy? MR: Likwidacje i zawieszenia firm znacząco wyhamowały
Czytaj też:
Waloryzacja rent i emerytur. Korzystniejsze wyliczenia w 2020 roku