Koronwirus. Do tych krajów Polacy mogą podróżować. Na jakich zasadach?

Koronwirus. Do tych krajów Polacy mogą podróżować. Na jakich zasadach?

Londyn
Londyn Źródło: LOT
Widmo koronawirusa wciąż krąży nad Europą i światem, ale póki co granice nie zostały zamknięte. Polacy mogą podróżować do wielu krajów, ale do każdego na innych zasadach. Oto nasz przewodnik, jak dostać się do najczęstszych celów wyjazdu Polaków i jakie trzeba poczynić przygotowania.

Choć sytuacja w Polsce nie należy do najlepszych, to wciąż wiele krajów nie odmówiło Polakom wjazdu. W niektórych jednak liczba obostrzeń jest duża, trzeba robić test obowiązkowo, podobnie jak poddawać się kwarantannie. Oto miejsca, do których wciąż wolno nam jeździć i latać oraz zasady, na jakich warunkach.

Albania
Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Jeśli jest się w Albanii i ma objawy infekcji należy skontaktować się z epidemiologiem ratunkowym pod dedykowanym numerem: 127 (telefon dyżurny obsługiwany jest w językach: angielskim, włoskim oraz albańskim).

Austria
Przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych. Dodatkowo osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż uznanym za bezpieczne. Przyjazd do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw znajdujących się w wykazie krajów o podwyższonym ryzyku związanym z sytuacją epidemiczną COVID-19. Osoby przyjeżdżające do Austrii z tych państw zobowiązane są do przedłożenia przy wjeździe zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zaświadczenie nie może być starsze niż 72 godziny w chwili przekroczenia granicy, wzór zaświadczenia poniżej. Jeśli przeprowadzenie badania przed przyjazdem do Austrii nie było możliwe, osoba przekraczająca granicą zobowiązana jest do wykonania go na własny koszt w terminie 48 godzin od chwili przekroczenia granicy. Osoby nieposiadające badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2 zobowiązane są do poddania się 10 dniowej kwarantannie. Kwarantanna może zostać zakończona, o ile wynik testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny. Lista państw bezpiecznych znajduje się na stronie MSZ.gov.pl

Białoruś
Od 22 października 2020 r. osoby (w tym obywatele RP) przyjeżdzające na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Powyższy obowiązek nie dotyczy: kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, załóg statków powietrznych, statków morskich, obsady pociągów międzynarodowych, osób przejeżdżających tranzytem przez Białoruś nie trwającym dłużej niż 24h, obywateli Białorusi, cudzoziemców i bezpaństwowców posiadających zezwolenie na pobyt na Białorusi, powracających z podróży służbowej.

Bośnia i Hercegowina
Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna.

Bułgaria
W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa wprowadzono ponownie nakaz noszenia maseczek na zewnątrz a także w miejscach publicznych tj. sklepy, urzędy czy lotniska. W jednym miejscu nie może przebywać także więcej niż maksymalnie 30 osób, zaś w mało powierzchniowych sklepach więcej niż dwie osoby. Bary, restauracje, hotele czy siłownie są otwarte. Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz spoza UE za wyjątkiem Serbii). Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację, w której podaje swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest osobą chorą. W deklaracji należy podać także kraj z którego się podróżuje przy czym wskazać należy wszystkie kraje przez które się przejeżdżało. Aktualnie dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji bułgarskiej. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić Bułgarię w ciągu 24 godzin od wjazdu. Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

Chorwacja
Do Chorwacji można wjechać bez ograniczeń, obowiązku posiadania testu i konieczności odbycia kwarantanny, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne z uwagi na bardzo dużą liczbę nowych zarażeń. Uwzględniając liczbę ludności i osób przebywających tymczasowo (turystycznie) w Chorwacji, poziom zarażeń w Chorwacji jest obecnie ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wykazuje stałą tendencję wzrostową.

Cypr
Władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można podróżować na Cypr. Polska jest obecnie zakwalifikowana do kategorii B. Skład obu grup państw (A i B) jest na bieżąco modyfikowany w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie. Osoby podróżujące na Cypr z państw zaliczonych do kategorii B zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Ważne, że zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Ponadto osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety, za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300,- EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru). Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.

Czarnogóra
Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Czechy
Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5 października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Od 22 października na terytorium całego kraju swobodę przemieszczania się ograniczono do miejsc niezbędnych tj. praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby, wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób). Pozostałe obiekty (np. szkoły, restauracje, sklepy inne niż spożywcze i drogerie, miejsca rekreacji) pozostają zamknięte do odwołania. Tranzyt, wjazd i wyjazd z Republiki Czeskiej nie podlega ograniczeniom, za wyjątkiem wyjazdów turystycznych do Czech, które nie są obecnie możliwe (hotele nie kwaterują turystów). Wjazd z Polski do Czech w celach innych niż turystyczne, odbywa się na dotychczasowych zasadach – bez dodatkowych obostrzeń, testowania czy kwarantanny. Odradza się jednak wszelkie podróże do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dla obywateli krajów uznanych za kraje niskiego ryzyka (dotyczy także Polski) został zniesiony przy wjeździe na terytorium Czech obowiązek przedłożenia negatywnego testu na obecność COVID-19, czy poddania się kwarantannie. System oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości i bezpieczeństwa podróżowania - tzw. „Semafor” zakłada rozróżnienie na państwa niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. Podróże tranzytowe z państw wysokiego ryzyka zachorowania bez dodatkowych obostrzeń możliwe są jedynie, gdy trwają do 12 godzin.

Dania
Możliwość wjazdu do Danii dla obywateli i rezydentów krajów Unii Europejskiej, Schengen i Wielkiej Brytanii zależy od tego, czy dany kraj znajduje się na liście krajów „otwartych” czy „zamkniętych”. Od soboty 17 października Polska została zakwalifikowana do krajów „zamkniętych”. Oznacza to, że z Polski do Danii można wjechać tylko z ważnego udokumentowanego powodu wjazdu.

Egipt
Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat. Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku, należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (kwarantanna może być przedłużana aż do momentu uzyskania negatywnego testu na koronawirusa). Należy też liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych. W przypadku uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa wykonanego w Egipcie, należy mieć na względzie, iż linie lotnicze mogą zastrzec sobie prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład i okazania negatywnego wyniku testu PCR. W celu pozyskania szczegółowych informacji związanych z okresem, w którym można przeprowadzić test przed planowaną podróżą oraz warunkami, które musi spełniać certyfikat określający wyniki testu, zalecamy wcześniejszy kontakt z właściwymi liniami lotniczymi. W związku z możliwymi zmianami w powyższych regulacjach prosimy o bieżące śledzenie kolejnych komunikatów oraz stały kontakt z przewoźnikiem.

Estonia
Wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski do Estonii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Finlandia
Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga, w chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy. Lista krajów zwolnionych z ograniczeń jest aktualizowana. Bieżące informacje znajdują się m.in. na stronie fińskiej Straży Granicznej.

Francja
Co do zasady osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE, tym Polski, nie podlegają kwarantannie.

Grecja
Grecja wprowadziła obowiązkowe testy PCR na COVID -19 dla podróżujących z Polski. Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa, wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji, w laboratorium rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego lub kraju tranzytowego. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej. Obostrzenia dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski obowiązują od 3 października 2020 r. Pozostaje utrzymany bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie internetowej dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form). Obowiązek ten dotyczy także dzieci. Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować. Formularz należy wypełnić co najmniej 48 godzin przed wjazdem a w przypadku podróży samolotem – co najmniej 24 godziny przed odprawą. W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno posiadać własny kod QR. Za niedopełnienie powyższego obowiązku władze greckie mają prawo ukarać grzywną w wysokości 500 euro.

Gruzja
Cel turystyczny. Obywatele polscy mogą wjechać do Gruzji wyłącznie drogą lotniczą i będą musieli się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W ósmym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR dwunastego dnia (na własny koszt). Wizyta biznesowa/podjęcie pracy. Obywatele polscy powinni uprzednio uzyskać zezwolenie władz gruzińskich na wjazd do Gruzji. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz elektroniczny. Po otrzymaniu zezwolenia należy przekroczyć wskazane przejście graniczne Gruzji (lądowe, morskie lub na lotnisku).

Hiszpania
Można wjechać, ale od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

Holandia
Zakazu nie ma, ale ponieważ na granicach nie stosuje się ograniczeń wjazdu i stałej kontroli granicznej, to w związku ze wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2, Polska została przez Holnadię oznaczona kodem pomarańczowym (podróżuj wyłącznie, gdy jest to absolutnie niezbędne). Osobom wjeżdżającym z Polski władze holenderskie wysoce rekomendują się poddanie się 10-dniowej samoizolacji.

Islandia
Granice otwarte są dla obywateli UE/EOG, EFTA i Wielkiej Brytanii. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Litwa
Od 28 września do odwołania wszystkie osoby wjeżdżające na Litwę z Polski – zarówno obywatele Polski i Litwy, jak i osoby legalnie przebywające w obu krajach – podlegają 14-dniowej, obowiązkowej izolacji z pewnymi wyjątkami. Od 2 października nie ma już obowiązku wykonywania testów na COVID-19 przed przyjazdem na Litwę.

Łotwa
Każdy kto zamierza przyjechać na Łotwę, nawet tranzytem, ma obowiązek zarejestrować się na stronie www.covidpass.lv. Dotyczy to również osób, które nie podlegają obowiązkowi samoizolacji. Każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem na Łotwę była w państwie, w którym odnotowano więcej niż na Łotwie przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, po przyjeździe na Łotwę podlega obowiązkowi samoizolacji. Listę takich państw publikuje Łotewskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (SPKC) w każdy piątek popołudniu. Lista obowiązuje od soboty do kolejnego piątku do końca dnia. Samoizolacja trwa 10 dni licząc od dnia wjazdu na Łotwę. Jeżeli ktoś jest pracownikiem placówki edukacyjnej, ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jego samoizolacja trwa 14 dni, ale może być skrócona do 10 dni pod warunkiem wykonania testu na COVID-19 w 8 dniu pobytu na Łotwie i uzyskania negatywnego wyniku. Dopuszczalny jest tranzyt przez Łotwę (dotyczy granicy z Łotwą i Estonią) nawet dla osób, które były w ciągu ostatnich 14 dni w jednym z państw ujętych na liście. Muszą one opuścić terytorium Łotwy w ciągu 6-8 godzin bez zatrzymywania.

Macedonia Północna
Od 26 czerwca nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani izolacji dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej.

Malta
Granice Malty są otwarte dla Polaków bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny, aczkolwiek ze względu na wzrost zakażeń rośnie liczba państw zakazujących ruchu lotniczego z Maltą.

Mołdawia
Dopuszcza się wjazd na terytorium Republiki Mołdawii przez przejścia graniczne cudzoziemców i bezpaństwowców pochodzących z krajów klasyfikowanych jako strefy zielone. Od dnia 12 października Polska znalazła się na liście państw zaliczanych do tzw. strefy czerwonej. Osoby wjeżdżające bezpośrednio lub tranzytem do Republiki Mołdawii z krajów klasyfikowanych jako czerwona strefa, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, a także podpisać oświadczenie na własną odpowiedzialność o przestrzeganiu samoizolacji przez 14 (czternaście) dni, w wyznaczonych miejscach.

Niemcy
Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Od 24 października 2020 roku cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Dlatego przy podróży do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem wykonania testu na obecność koronawirusa oraz przebywania w kwarantannie.

Norwegia
Od dnia 15 sierpnia 2020 roku Polska zostaje zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.

Portugalia
Portugalia jest otwarta dla zagranicznych turystów ze Strefy Schengen. Portugalsko-hiszpańska granica lądowa została otwarta 1 lipca 2020 r. Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test PT-PCR na COVID-19, w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.

Rosja
W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Wyjątek od zakazu wjazdu mają: dyplomaci akredytowani w Federacji Rosyjskiej; członkowie rodziny (małżonek, rodzic, dziecko, opiekun prawny, podopieczny) obywatela Federacji Rosyjskiej; wysoko wykwalifikowani specjaliści, wskazani na liście przesłanej do FSB i MVD Federacji Rosyjskiej przez federalne organy władzy wykonawczej; kierowcy międzynarodowego transportu drogowego; członkowie załóg statków morskich i powietrznych; członkowie brygad międzynarodowego transportu kolejowego; obcokrajowcy posiadający wizy prywatne, udający się do FR w związku ze śmiercią członka najbliższej rodziny (małżonka, rodzica, dziecka, opiekuna prawnego, podopiecznego); obcokrajowcy w celu opieki nad chorym członkiem rodziny znajdującym się w Federacji Rosyjskiej (możliwość wielokrotnego przekraczania granicy); sportowcy i trenerzy pracujący na terenie FR; obcokrajowcy w celu leczenia na terenie Federacji Rosyjskiej.

Rumunia
Zgodnie ze stanem na 20 października 2020 roku Polska nie jest na liście krajów niebezpiecznych, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii nie muszą odbywać 14-dniowej izolacji domowej/kwarantanny, ani robić testu.

Serbia
Od 15 sierpnia 2020 r. obywatele polscy przyjeżdżający do Serbii z terytoriów Rumunii, Bułgarii, Macedonii Północnej i Chorwacji powinni przedstawić na granicy test PCR na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin. Nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin. Poza ww. ograniczeniami obecnie Serbia nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Słowacja
Wjazd z Polski do Słowacji i tranzyt z Polski przez jej terytorium odbywają się na dotychczasowych zasadach, bez konieczności odbycia kwarantanny i przedstawienia potwierdzeń uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Słowenia
Od 29 września 2020 wjazd obywateli RP do Słowenii odbywa się bez żadnych ograniczeń. Nie ma obowiązku kwarantanny i nie są wymagane testy na COVID-19.

Szwajcaria
Od 15 czerwca 2020 r. zniesione zostały ograniczenia wjazdowe do Szwajcarii dla obywateli państw członkowskich UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii, a także członków ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa (posiadających obywatelstwo kraju trzeciego). Nie ma obowiązku kwarantanny.

Szwecja
Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Ograniczenia wjazdu wyłącznie dla obywateli spoza EOG i Szwajcarii. Brak wymaganej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji. Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji. Testy na COVID-19 nie są obligatoryjne i ich przeprowadzanie odbywa się na zasadach komercyjnych.

Tunezja
Pozostali obywatele RP mogą na terytorium Tunezji wjechać pod warunkiem okazania na granicy zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa (wykonany na maksymalnie 72 h przed wyjazdem z Polski i na maksymalnie 120 h przed wjazdem do Tunezji). Ponadto zobowiązani są do odbycia siedmiodniowej kwarantanny we wskazanym hotelu (po tym czasie wykonuje się kolejny test). Osoby przyjeżdżające jako goście, w celach wizyty prywatnej, kwarantannę mogą odbywać w domu/mieszkaniu prywatnym.

Turcja
Od 1 czerwca 2020 tureckie granice zostały otwarte dla cudzoziemców i przywrócone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze z wybranymi krajami, w tym Polską. Informacje o siatce połączeń lotniczych znajdują się na stronie Turkish Airlines oraz PLL LOT. Lądowe granice Turcji z Iranem, Irakiem, Syrią i Armenią pozostają zamknięte. Granica lądowa z Gruzją i Grecją jest zamknięta dla obywateli UE. Obywatele UE udający się do Grecji muszą przejechać przez Bułgarię. Po przylocie do Turcji, pasażerowie poddawani są na lotnisku pomiarom temperatury. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych kierowani są natychmiast na konsultację do punktu medycznego.

Ukraina
Osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 (kraj z „czerwonej” listy) oraz osoby, które w przeciągu 14 dni od momentu przekroczenia ukraińskiej granicy były na terytorium takiego kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie. W związku z powyższym MSZ stanowczo zaleca każdorazowe sprawdzanie czy kraj, z którego wjeżdżacie się na Ukrainę nie znajduje się na „czerwonej” liście. Wyjątek od powyższej reguły stanowią: osoby poniżej 12 roku życia; osoby, które przekraczają granicę w celu odbycia nauki w uczelniach wyższych Ukrainy; osoby, które przejeżdżają przez Ukrainę tranzytem, przy czym nie może on trwać dłużej niż 48 godzin; instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy; pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych obcych państw, przedstawiciele oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin; kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia; działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę; osoby wykonujące przewóz hematopoetycznych komórek macierzystych w celu transplantacji. Podstawą do zakończenia kwarantanny przed upływem 14 dni jest otrzymanie negatywnego testu w kierunku COVID-19 (metodą łańcuchowej reakcji polimerazy), przeprowadzonego po wjeździe na terytorium Ukrainy lub w ciągu 48 godzin do przekroczenia ukraińskiej granicy.

Węgry
Od dnia 1 września 2020 r. przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier i wprowadzono ograniczenia w podróżach nieoficjalnych (prywatnych). Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu. Wyjątek stanowią osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy. O pozwolenie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.police.hu w języku węgierskim lub angielskim dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży. Oryginały dokumentów potwierdzających cel pobytu należy mieć przy sobie przy przekraczaniu granicy i okazać je na wezwanie urzędnika. Stan zdrowia osób posiadających powyższe pozwolenia może być sprawdzany na granicy. Podróżny musi poddać się badaniu. Osoby podejrzane o zarażenie koronawirusem nie będą wpuszczone na terytorium Węgier. Jeżeli badanie nie stwierdzi zarażenia, osoby będą kierowane do odbycia 10-dniowej kwarantanny lub kwarantanny domowej. Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy przed wprowadzenie ograniczeń wykupili usługi turystyczne na październik 2020 roku mają prawo wjechać i na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca października. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej – SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.

Wielka Brytania
Polska została usunięta z listy tzw. korytarzy podróży od soboty, 3 października. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski od 3 października podlegają obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem i samochodem. Poszczególne grupy osób będą zwolnione z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, to: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie, zarejestrowani pracownicy służby zdrowia, jeśli przybywają do Anglii, aby wykonywać obowiązki służbowe, niekoniecznie związane z koronawirusem.

Włochy
Od 3 czerwca 2020 roku zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw. Uwaga, należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie.
Czytaj też:
Zakaz lotów. Jest nowa lista i data jej obowiązywania

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także