Koniec odstępstw. Rząd przygotowuje projekt dotyczący recyklingu odpadów

Koniec odstępstw. Rząd przygotowuje projekt dotyczący recyklingu odpadów

Wysypisko, zdj. ilustracyjne
Wysypisko, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / vchalup
Rząd szykuje istotne zmiany dotyczące segregacji i recyklingu odpadów. Ma być dużo trudniej o odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Rząd chce przyjąć projekt zakładający, że gminy w pierwszej kolejności powinny umożliwić ponowne użycie i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. Odstępstwa od selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na frakcje (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) byłyby możliwe jedynie na podstawie decyzji ministra klimatu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Segregacja odpadów. Przyjęcie nowelizacji jeszcze w tym roku

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw planowane jest na IV kw. 2020 r.

„Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ma na celu:

  • wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania
  • umożliwienie określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, od selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 4 frakcje, zgodnie z art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów
  • umożliwienie indywidualnego rozliczania mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
  • umożliwienie złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska
  • umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat
  • podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych, dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania
  • zmniejszenie obciążeń dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poprzez wykreślenie z listy podmiotów wykonujących pomiary kontrolny oraz pomiary wynikające z realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska

Propozycje zmian – w zamyśle autorów projektu – mają przyczynić się ustabilizowania kosztów odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ma z kolei umożliwić odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

Segregacja ma być tańsza

Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami. Z kolei podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych ma mieć efekt prewencyjny i zmniejszyć skalę niewłaściwego postępowania z odpadami. Możliwość nałożenia kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nieuprawnione ma pozwolić na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży, podano także.

Umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat ma pozwolić na sukcesywne spalanie tych odpadów wraz z rozwojem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Ma to być czasowe – częściowe rozwiązanie problemu z częścią nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi ich dłuższe legalne magazynowanie.

Proponowana zmiana ma być również istotnym udogodnieniem w przypadku problemów ze znalezieniem odbiorcy dla wytworzonych lub zebranych odpadów.

Czytaj też:
NIK: Segregacja odpadów nie działa, chociaż system jest prawidłowy

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także