Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Artykuł sponsorowany

Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia RolnictwaŹródło:Materiał Partnera
Produkcja ekologiczna jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych – konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Rosnąca dostępność certyfikowanej żywności oraz coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekładają się na jej rozwój.

Na mocy unijnej deklaracji dzień 23 września oficjalnie uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w całej Unii Europejskiej. Tego dnia uruchomiona została przez resort rolnictwa ogólnopolska kampania pod hasłem „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”.

Kampania skierowana była do konsumenta krajowego i miała na celu upowszechnianie wiedzy o systemie ekologicznej produkcji żywności. Szerokie działania informacyjno-promocyjne były prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Kluczowe informacje o żywności ekologicznej

Certyfikowany produkt ekologiczny – przy jego wytworzeniu stosuje się wysokie unijne standardy produkcji, jest oznakowany logo produkcji ekologicznej UE.

Proces produkcji jest kontrolowany na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji, a producenci są certyfikowani – lista producentów oraz certyfikatów jest dostępna w internecie.

Produkt ekologiczny jest wytworzony bez GMO, niedozwolonych w produkcji ekologicznej środków chemicznych, z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt.

Działania w obszarze informacji i edukacji nt. produkcji ekologicznej

Realizowane były na rynku krajowym na kilku płaszczyznach. Dedykowane przekazy były kierowane do rolników/producentów, do konsumentów oraz do dzieci. Działania skierowane do producentów miały na celu zwiększanie zainteresowania rolnictwem ekologicznym i produkcją ekologiczną, z przekazaniem jasnych wskazówek, przepisów, know-how oraz przedstawieniem dobrych praktyk. W tych projektach informacja i edukacja w zakresie zasad produkcji ekologicznej to budowanie rozbudowanych przekazów z konkretnymi wskazówkami dla wszystkich zainteresowanych. Konsumentów, w tym dzieci, uświadamialiśmy o szeregu informacji, jakie komunikuje logo produkcji ekologicznej, oraz zachęcaliśmy do zwracania uwagi na informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych.

W prowadzonej kampanii przekonywaliśmy konsumentów, że ich wybór ma ogromne znaczenie. Edukowaliśmy w zakresie świadomych decyzji zakupowych i komunikowaliśmy, czym jest certyfikowany produkt ekologiczny.

23 września w Warszawie, z okazji Dnia Rolnictwa Ekologicznego, na terenie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na Krakowskim Przedmieściu, odbyły się warsztaty edukacyjne, podczas których najmłodsi konsumenci w ciekawej formie zabawy i nauki dowiadywali się, czym jest rolnictwo i produkcja ekologiczna. Tego dnia, w Poznaniu, odbyła się również konferencja „Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów”, podczas której wyróżnieni zostali tegoroczni laureaci konkursów na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”, „Najlepszego Doradcę Ekologicznego” oraz „Najlepszego Przetwórcę Ekologicznego”.

Intensywne, ogólnopolskie projekty mające na celu edukację w zakresie żywności ekologicznej były prowadzone od września w telewizji, prasie, radiu, w kinach, na paczkomatach, w środkach transportu publicznego, w internecie, w tym w social mediach, oraz z wykorzystaniem działań outdoorowych.

KOWR zaprosił również dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Zainteresowanie konkursem było ogromne: wpłynęło aż 1930 prac, spośród których jury wybrało 3 najlepsze. Przyznano również 10 wyróżnień.

Materiały do wykorzystania

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem Rolnictwo ekologiczne – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl) znajdują się kompleksowe informacje dla konsumentów i producentów dot. produkcji ekologicznej.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do konsumentów powstał spot „Kupuj Świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY” zachęcający do zwracania uwagi na wybór żywności zawierającej logo produkcji ekologicznej. Do wykorzystania pozostają także ulotki, baner i plakat „Kupuj Świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”. Materiały dotyczące kampanii, w tym pliki do pobrania znajdują się również na stronie MRiRW.

Znakowanie żywności logo produkcji ekologicznej

Przepisy określające wymagania dla produkcji ekologicznej określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz.1370).

Nowa ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora produkcji ekologicznej. Wysoki poziom zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania prawne przewidują ułatwienia dla producentów ekologicznych i zwiększenie wsparcia, dzięki czemu poprawiają dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju.

Logo produkcji ekologicznej UE

Logo produkcji ekologicznej UE umożliwia konsumentom łatwe rozpoznawanie produktów ekologicznych i gwarantuje rolnikom ochronę ich interesów przy wprowadzaniu produktów do obrotu w całej UE. Powyższe logo daje konsumentom pewność co do pochodzenia i jakości ekologicznej kupowanej żywności, a jego obecność na produkcie oznacza, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, tzn. jest produktem ekologicznym.

Logo produkcji ekologicznej UE można stosować w odniesieniu do produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Oznacza to, że takie produkty spełniają restrykcyjne metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania, tj. zostały wytworzone z poszanowaniem środowiska, wysokich standardów utrzymania zwierząt, bez GMO i niedopuszczonej w produkcji ekologicznej chemii rolnej.

Zasady stosowania logo

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej reguluje art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. Wzór logo został określony w załączniku V do tego rozporządzenia. Więcej informacji na ten temat pod linkiem: Logo produkcji ekologicznej UE – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Wicepremier Henryk Kowalczyk:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiRealizujemy założenie Europejskiego Zielonego Ładu mówiące, o ile procent ma wzrosnąć powierzchnia upraw ekologicznych. W tej chwili to 3,5 proc. powierzchni upraw, a cel, który Polska nakreśliła sobie w Krajowym Planie Strategicznym (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), to 7 procent. Ważny jest zarówno wzrost produkcji ekologicznej, jak i sprzedaży ekologicznych produktów. Dlatego m.in. w Krajowym Planie Strategicznym dopłaty, choć są przyznawane do powierzchni, są także powiązane ze sprzedażą produktów. Również dopłaty do hodowli zwierząt są komplementarne z produkcją i uwarunkowane odpowiednią obsadą zwierząt na powierzchni gruntów. Impulsem rozwoju rolnictwa ekologicznego mogą być nie tylko dopłaty, lecz przede wszystkim możliwość zbytu produktów. Dlatego bardzo ważne, aby w sieciach handlowych i wszystkich innych placówkach handlu były wyodrębnione i wyraźnie widoczne dla konsumentów stoiska z żywnością ekologiczną.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) był prowadzony nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa, także dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD), a więc skierowany wprost do rolników ekologicznych. Choć ten nabór już się zakończył, alokacja nie została jeszcze wyczerpana. Nadal mogę więc zachęcać, aby rolnicy, szczególnie ci ekologiczni, sięgali po to wsparcie. Celem jest, żeby rolnicy nie tylko sprzedawali swoje surowce, lecz także już gotowe produkty spożywcze – czyli żeby przetwarzali żywność.

Sekretarz stanu Rafał Romanowski:

Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju WsiZadaniem resortu rolnictwa jest zachęcanie rolników, aby przechodzili na rolnictwo ekologiczne. Rolnicy, którzy chcą przestawić się na produkcję ekologiczną mają do dyspozycji wiele rodzajów wsparcia. Są one m.in. zawarte w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR, wiele ułatwień wprowadza także nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym. Znak ekolistka jest dobrze rozpoznawany zarówno w Polsce, jak i poza nią. Daje on pewność, że przy produkcji zostały zastosowane odpowiednie technologie i tylko naturalne nawozy. Chcemy poprzez nasze działania edukacyjne budować nowe podejście konsumenckie.

W edukację społeczeństwa w zakresie świadomych decyzji zakupowych wpisuje się prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogólnopolska kampania „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”.

Dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki:

Waldemar Humięcki - Dyrektor generalny KOWRDziałania na rzecz popularyzacji ekożywności i rolnictwa ekologicznego prowadzi KOWR. Ich celem jest budowanie rozpoznawalności oznaczenia produkcji ekologicznej, edukowanie konsumentów na temat metod produkcji ekologicznej i zalet posiadania unijnego certyfikatu oraz zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju, a przez to wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych. Realizujmy działania dotyczące rolnictwa ekologicznego, głównie poprzez promocję w kraju i za granicą. Wspieramy rozwój współpracy handlowej z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w międzynarodowych przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych pod hasłem „Poland tastes good”, a także przez realizację branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych.

Źródło: Materiał Partnera