Nowe uprawnienia UOKiK. Ustawa w Sejmie

Nowe uprawnienia UOKiK. Ustawa w Sejmie

Kadr z posiedzenia Sejmu (4 listopada)
Kadr z posiedzenia Sejmu (4 listopada) Źródło: Sejm
Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy dającej nowe uprawnienia prezesowi UOKiK. Zmiany wynikają z europejskich zobowiązań i mają ułatwić urzędnikom prowadzenie kontroli.

Sejm zajął się na wtorkowym posiedzeniu ustawą wdrażającą europejskie przepisy dotyczące organów kontrolnych. Ustawa rozszerza zakres działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ma ułatwić urzędnikom prowadzenie kontroli.

Ustawa o UOKiK. Dyskusja w Sejmie

– UOKiK już obecnie aktywnie podejmuje działania mające na celu ochronę konkurencji. Prowadzone przez nas postępowania wpływają wprost na sytuację konsumentów, przedsiębiorców czy rolników. Większość rozwiązań proponowanych przez unijną dyrektywę już funkcjonuje w naszym kraju, jednak wymaga dostosowania jej i ujednolicenia — powiedział w Sejmie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

– Sama dyrektywa zawiera zapisy, które są warte poparcia, które powinny utrudnić życie oszustom. Bardzo dobrą i ważną zmianą jest wprowadzenie odpowiedzialności dla pomiotów wywierających wpływ na porozumienia ograniczające konkurencję. Na poparcie zasługują też zmiany dotyczące sposobu naliczania kar w oparciu o obrót. Warto nad tą ustawą dalej pracować – powiedział poseł Adrian Zandberg, przemawiając w imieniu klubu Lewicy.

– To jest bardzo ważna ustawa z punktu widzenia konsumentów. Konkurencja jest ważna, często mamy do czynienia z przypadkami, kiedy tej konkurencji nie ma, kiedy pojawiają się wątpliwości. Tak się składa, że u nas coraz częściej mamy do czynienia z monopolizacją urzędów czy władzy i to też wymaga ingerencji niezależnego urzędu – powiedział w Sejmie poseł Mieczysław Kasprzak, z Koalicji Polskiej.

Projekt ustawy przesłany został do dalszych prac w sejmowej komisji.

Prezes UOKiK z nowymi uprawnieniami

Projekt zakłada m.in. rozszerzenie kompetencji prezesa UOKiK. Wprowadza również:

 • Prezes UOKiK będzie miał możliwość m.in.:

  • nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków;

  • pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

 • Doprecyzowany zostanie przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczegółowych regulacji obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

 • Nastąpi zmiana sposobu ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji Prezesa UOKiK. Chodzi o zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym, jako procent obrotu.

  • Kara pieniężna za te naruszenia będzie nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 • Nowe rozwiązania przewidują, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

 • Wzmocniona zostanie skuteczność działania programów łagodzenia kar, co może zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

 • Wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten będzie dotyczyć postępowań:

  • antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

  • w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

  • w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

  • w sprawach nakładania kar pieniężnych.

 • Doprecyzowane zostaną zasady współpracy UOKiK i Policji podczas kontroli oraz przeszukania.

 • Wprowadzona zostanie pięcioletnia kadencja Prezesa UOKiK. Rozwiązanie to – wraz z określeniem kryteriów powołania i odwołania, jak i sposobu sprawowania tej funkcji – ma na celu zapewnienie większej niezależności Prezesa UOKiK. Pozwoli także na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu.

Czytaj też:
Amazon wprowadzał w błąd klientów? Poważne zarzuty od UOKiK
Czytaj też:
UOKiK wymierza kary dla dziewięciu firm. Wśród nich Agata i Bricoman