PKPP Lewiatan proponuje pakiet wsparcia gospodarki

PKPP Lewiatan proponuje pakiet wsparcia gospodarki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wprowadzenie ustawowych gwarancji dla transakcji na rynku międzybankowym, przyspieszenie wejścia do strefy euro i zwiększenie możliwości inwestowania przez OFE - to niektóre elementy pakietu wsparcia polskiej gospodarki, który proponuje PKPP Lewiatan.

Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz mówiła na konferencji, że w celu osłabienia wpływu kryzysu światowego na polską gospodarkę, niezbędne jest współdziałanie rządu, Sejmu, prezydenta i instytucji regulujących rynek finansowy. Jej zdaniem nie można też oddzielać problemu bezpieczeństwa rynku finansowego od sytuacji całej gospodarki.

W pakiecie wsparcia wzrostu polskiej gospodarki w warunkach globalnego kryzysu na rynkach finansowych PKPP chce m.in. wprowadzenia ustawowych gwarancji dla transakcji na rynku międzybankowym, które powinny mieć charakter czasowy. PKPP zwraca też uwagę, że niezbędne jest przyspieszenie przez Sejm i Senat prac na projektem ustawy o upadłości konsumenckiej i podpisanie jej przez prezydenta.

Eksperci PKPP Lewiatan chcą też przygotowania ustawy dot. "zasad wejścia i  wyjścia kapitałowego Skarbu Państwa do banków komercyjnych w sytuacji kryzysu" i  stworzenia przez banki grupy roboczej, która byłaby platformą wymiany informacji i budowania zaufania.

Wśród działań, które - zdaniem Konfederacji - powinni podjąć: rząd, Sejm i  prezydent, analitycy wymieniają m.in. przyspieszenie wejścia Polski do strefy euro, zniesienie podatku dochodowego od reinwestowanych zysków i rozszerzenie możliwości inwestowania przez OFE o długoterminowe inwestycje realizowane w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zdaniem przedsiębiorców rząd powinien powołać instytucję, która będzie zajmowała się wspieraniem polskiego eksportu oraz polskich inwestorów za  granicą. Zwracają oni też uwagę, że niezbędne jest przyjęcie ustawy o  emeryturach pomostowych, ograniczającej liczbę osób uprawnionych do korzystania z tych emerytur do 250-270 tys. osób. Chcą także obniżenia podatku dochodowego od działalności gospodarczej do minimalnego w UE poziomu 15 proc.

"Trudno mówić o tym, żeby utrzymać tempo wzrostu powyżej 4 proc. i  jednocześnie przesunąć funkcjonowanie emerytur pomostowych na następny rok, tak jak to proponuje pan prezydent" - powiedziała Bochniarz. "To, czego my  potrzebujemy teraz, to jest stabilizacja i zwiększenie przewidywalności gospodarczej" - dodała.

Zdaniem PKPP Lewiatan organy władzy wykonawczej i ustawodawczej powinny też wspierać rozwój funduszy poręczeń kredytowych, rozwijać działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego i przyspieszać działania wspierające prywatne fundusze podwyższonego ryzyka. Rząd powinien też przygotować regulacje zachęcające przedsiębiorstwa do pozyskiwania kapitału na rozwój w drodze emisji korporacyjnych papierów wartościowych.

ND, PAP