RWE podpisywało umowy in blanco. Zapłaci 1,9 mln zł kary

RWE podpisywało umowy in blanco. Zapłaci 1,9 mln zł kary

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że nałożył na RWE Polska ponad 1,9 mln zł kary za podpisywanie umów in blanco.
Prezes UOKiK na bieżąco monitoruje umowy, które przedsiębiorstwa energetyczne zawierają z klientami oraz analizuje napływające do Urzędu skargi, które są często podstawą do podjęcia dalszych działań. Tym razem wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły umowy, które RWE Polska zawierała z klientami.

W toku postępowania prezes UOKiK ustaliła, że RWE Polska przedkładała do podpisu nieuzupełnione w istotnej części kontrakty - in blanco. Jak się okazało, klient który chciał skorzystać z  oferty spółki podpisywał umowę, która nie była kompletna i dawała firmie możliwość uzupełnienia pustych miejsc po jej podpisaniu. Informacje o grupie taryfowej, mocy umownej, okresie rozliczeniowym, czasie obowiązywania umowy uzupełniała spółka. Klient o tym, ile ostatecznie będzie płacił za prąd, dowiadywał się po podpisaniu kontraktu -  tymczasem to przed jego zawarciem powinien mieć rzetelne informacje o usłudze.

Prezes UOKiK stwierdziła, że RWE Polska stosowała nieuczciwą praktykę rynkową i nałożyła na spółkę karę finansową 1 mln 928 tys. 144 zł. Urząd podał też, że spółka zaprzestała stosowania sprzecznych z prawem działań. UOKiK przypomniał też, że przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, który udziela pomocy klientom w sporach z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jak poinformowała w oświadczeniu dyrektor ds. komunikacji RWE Polska Iwona Jarzębska, praktyka, którą wskazał UOKiK była stosowana przez ok. pięć miesięcy w  2009 roku, dotyczyła niewielkiej części klientów indywidualnych, którzy zawierali umowę z RWE za pośrednictwem deweloperów i nie kontaktowali się bezpośrednio z obsługą klienta RWE, "która zawsze w sytuacji zawierania umów udziela pełnej i  rzetelnej informacji o zasadach i warunkach sprzedaży".

"Deweloperzy bez wiedzy spółki przedstawiali klientom do podpisu druki umów z RWE, które klienci wypełniali w niepełnym zakresie i  podpisywali; następnie umowy te były przesyłane przez deweloperów lub klientów do RWE. Spółka nie miała wiedzy o fakcie, iż taka procedura jest stosowana przez deweloperów. Niezwłocznie po wskazaniu zastrzeżeń przez UOKiK, RWE wprowadziło nowe zasady i procedury, które w  pełni gwarantują klientom prawo do rzetelnej informacji o warunkach umowy przed jej zawarciem" - zaznaczyła.

pap, ps