MFW do Europy: integruj się, albo przegrasz z kryzysem

MFW do Europy: integruj się, albo przegrasz z kryzysem

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Istnienie strefy euro jest zagrożone - ostrzega MFW (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Kraje strefy euro muszę pogłębić integrację gospodarczą, by przetrwać kryzys finansowy - rekomenduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym w raporcie na temat kondycji ekonomicznej eurolandu.

W dokumencie oceniającym sytuację krajów unii walutowej MFW wzywa te państwa do "zademonstrowania wspólnej i jednoznacznej woli - wraz z klarowną, wiarygodną mapą drogową - przeprowadzenia głębszej integracji strefy euro". "Przetrawianie strefy euro jest zagrożone" - uznaje MFW. "Mimo podjęcia ważnych decyzji politycznych (na szczycie UE), rynki finansowe znajdują się pod silną presją w niektórych regionach strefy. Podaje to w wątpliwość trwałość samej unii walutowej" - ostrzega Fundusz.

Ocena kondycji strefy euro zawarta w raporcie Funduszu jest bardzo surowa - komentuje AFP i cytuje diagnozę: "Pogłębianie się kryzysu pozwala sądzić, że nie zajęto się jego głębszymi przyczynami". "Tylko przekonująca i skoordynowana akcja, której celem byłoby dopełnienie gospodarczej i monetarnej (integracji) Unii może powstrzymać spadek zaufania do tego regionu" - głosi raport.

Eksperci Funduszu przewidują, że gospodarka strefy euro skurczy się w tym roku o 0,3 proc., a w 2013 roku jej wzrost wyniesie tylko 0,9 proc. Ryzyko pogorszenia się kondycji gospodarczej eurolandu pozostaje wysokie - głosi prognoza Funduszu.

Wicedyrektor departamentu MFW ds. Europy Mahmood Pradhan powiedział po zaprezentowaniu raportu, że unia walutowa nie będzie funkcjonowała poprawnie dopóki nie "zostanie zakończona jej integracja". Silne kraje strefy, jak Niemcy, mogą pożyczać pieniądze na rynku na 10 lat przy oprocentowaniu nieco tylko przekraczającym 1 proc., ponieważ inwestorzy zdeterminowani są ulokować pieniądze w bezpiecznych instrumentach, podczas gdy niektóre kraje członkowskie unii walutowej - jak Włochy i Hiszpania - mają coraz większe trudności ze sprzedażą swych obligacji, a inne, jak Grecja, Irlandia czy Portugalia - nie są w ogóle w stanie pozyskać długoterminowego finansowania na rynkach przy umiarkowanym oprocentowaniu.

MFW nie wspomina wprost o emisji euroobligacji, co natrafiłoby na silny opór Berlina - pisze AFP - lecz sugeruje wprowadzenie "eurobonów" (krótkoterminowych papierów dłużnych) oraz podjęcie przez EBC kolejnej akcji zapewniania płynności bankom, polegającej na użyczaniu im niskooprocentowanych pożyczek krótkoterminowych. Bank przeprowadził już taką akcję w grudniu i w lutym.

PAP, arb