ARiMR ma 200 milionów złotych dla rolników poszkodowanych przez burze

ARiMR ma 200 milionów złotych dla rolników poszkodowanych przez burze

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wnioski o odszkodowania z ARiMR można będzie składać w październiku (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Ma na ten cel jeszcze 200 mln zł - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Ustalenie terminu naboru i jego ogłoszenie nastąpi w najbliższych dniach, dlatego ARiMR już teraz sygnalizuje konieczność gromadzenia dowodów potwierdzających wystąpienie szkód w gospodarstwie. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz wspólnicy spółki cywilnej. Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, tzn. związane z odnowieniem produkcji roślinnej lub zwierzęcej - w tym m.in. na budowę, przebudowę, remonty budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenie służące do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane w roku, w którym przeprowadzany jest dany nabór wniosków lub w roku poprzednim. Dotyczy to takich zdarzeń losowych jak wymarznięcia, przymrozki wiosenne, susze, powodzie, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, lawiny, grad, huragan i piorun. Jednak, aby otrzymać pomoc, konieczne jest udowodnienie wystąpienia szkody zarówno w majątku produkcyjnym (środkach trwałych służących do produkcji rolnej), jak i w produkcji rolnej (uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach).

Wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach musi przekraczać 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, a szkody w środkach trwałych (np. budynkach i maszynach, sadach) muszą wynieść co najmniej 10 tys. zł. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Ustalenia zakresu i wysokości szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez lustrację na miejscu. Jeżeli na terenie danej gminy nie została powołana taka komisja, rolnik ma możliwość zwrócenia się do przedstawicieli samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz) z prośbą o powołanie komisji i oszacowanie strat, jakie zaistniały w jego gospodarstwie. Maksymalna pomoc dla poszkodowanego gospodarstwa wynosi 300 tys. zł, ale nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła cztery nabory wniosków o przyznanie pomocy rolnikom dotkniętym przez klęski żywiołowe. Agencja na to działanie, które jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeznaczyła w sumie ok. 426 mln zł. Do tej pory wykorzystano 206 mln zł.

PAP, arb