Dodatek węglowy w pytaniach i odpowiedziach. Gdzie złożyć wniosek, dla kogo pieniądze

Dodatek węglowy w pytaniach i odpowiedziach. Gdzie złożyć wniosek, dla kogo pieniądze

Wzór wniosku o dodatek węglowy
Wzór wniosku o dodatek węglowyŹródło:Pixabay
Dodatek węglowy przysługuje tylko osobom fizycznym, które wykazały w deklaracji do CEEB, że głównym źródłem ogrzewania domu jest węgiel. O czym jeszcze należy wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Od 17 sierpnia w urzędzie gminy można składać wniosek o dodatek węglowy. Jego wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub 
 • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

Wcześniej to źródło ogrzewania musiało zostać wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin składania deklaracji upłynął z końcem czerwca, ale spóźnialscy mogą zrobić to do końca sierpnia.

Kto nie może złożyć wniosku o dodatek węglowy?

Wniosku o dodatek węglowy nie mogą złożyć osoby, które w deklaracji do CEEB podały inne główne źródło ogrzewania niż węgiel.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami, zaś w kratkach przeznaczonych do wyboru należy zaznaczać: V lub X.

W pierwszej części wniosku o dodatek węglowy podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL
 • Adres i miejsce zamieszkania – wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku
 • Numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego

W kolejnym kroku należy wpisać dane dotyczące gospodarstwa domowego:

 • Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (jednoosobowe / wieloosobowe)
 • Jeśli gospodarstwo jest wieloosobowe, podajemy dane osób, które wchodzą w skład gospodarstwa.

Czy przy dodatku węglowym obowiązuje próg dochodowy?

Nie, przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Świadczenie jest przyznawane osobom, które spełniają warunek, tj. ogrzewają dom węglem i wykazały to w deklaracji do CEEB.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Organ administracji, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego.

Czy wniosek o dodatek węglowy podlega weryfikacji?

Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W jakiej formie wypłacany jest dodatek węglowy?

Uprawniony do otrzymania dodatku decyduje, czy chce otrzymać dodatek przelewem na konto czy w formie gotówkowej.

Jeśli chce otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy wpisuje numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Może to być rachunek innej zaufanej osoby.

Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?

Dodatek węglowy przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców. Jeśli więc kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiej firmie nie przysługuje dodatek węglowy.

Czytaj też:
Składy węgla świecą pustkami. Polska nadal sprzedaje go za granicę

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl