Nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych. Firmy dostaną łatwiejszy dostęp do setek miliardów złotych

Nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych. Firmy dostaną łatwiejszy dostęp do setek miliardów złotych

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI
Będą zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował propozycję nowej ustawy. Dzięki nowym zasadom firmom ma być łatwiej startować w przetargach.

Szykują się zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. Jak twierdzą eksperci, jest to krok w dobrym kierunku, gdyż dotychczasowe regulacje były niejasne. Wejście w życie nowych przepisów ma ułatwić firmom dostęp do przetargów realizowany w ramach PZP. W ubiegłym roku państwo przeznaczyło tylko na ten cel, aż 202 mld złotych.

– System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku - już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić, dlatego m.in. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Nowa ustawa o PZP

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie chciało dalej nowelizować ustawy z 2004 roku. Zmieniano ją już bowiem kilkadziesiąt razy, co sprawiło, że przepisy stały się mało czytelne, a niekiedy mylące. Ich niejasność odstraszała część firm przed przystępowaniem do przetargów. Propozycje nowej ustawy zostały już zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów. Poprzednia ustawa i wprowadzone w niej zmiany, koncentrowały się głównie na samej procedurze wyboru wykonawcy, po macoszemu traktowały dalsze etapy zamówienia. Nowe prawo ma podchodzić do tematu kompleksowo. Przy pracach skupiono się głównie nad uproszczeniem procedur i wyrównaniu pozycji stron postępowania przetargowego.

Kluczowe zmiany w PZP

 • Zasada efektywności – Projekt wprowadza nową zasadę zamówień publicznych – zasadę efektywności, rozumianą jako uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Ma to zapewnić obniżenie kosztów nie poprzez poszukiwanie jak najniższej ceny, ale sprawnie prowadzoną procedurę wykorzystującą wszystkie dostępne w ustawie narzędzia.
 • Procedura uproszczona poniżej progów unijnych – Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach.
 • Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach – Wsparciu MŚP służyć będą też m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Uzyskanie wzrostu liczby startujących w przetargach chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych, wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.
 • Katalog klauzul niedozwolonych (abuzywnych) – Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in. wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) oraz nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.
 • Obniżone opłaty od skargi – Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Służyć temu będzie m.in. obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO (opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych.
 • Ugodowe rozwiązywanie sporów – Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu koncyliacji – tzn. ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego działającego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o szybkie rozstrzygnięcie takiego sporu, zanim trafi on na drogę sądową.
 • Komitet ds. kontroli w zamówieniach publicznych – Następne rozwiązanie to wspólne dla wszystkich zasady przeprowadzania kontroli oraz powołanie komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami.
 • Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu będzie tam działać m.in. specjalna infolinia. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów kontroli.
  Czytaj też:
  Zamieszanie wokół przetargu na przekop Mierzei Wiślanej. „GW”: Kolejny podmiot składa protest
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii