Jak otrzymać świadczenie postojowe, jeśli pracuje się na umowę cywilnoprawną?

Jak otrzymać świadczenie postojowe, jeśli pracuje się na umowę cywilnoprawną?

pieniądze (fot.Magdziak Marcin/Fotolia.pl)
W związku z epidemią koronawirusa rząd stworzył tarczę antykryzysową, która pozwala uzyskać pomoc od państwa. Piszemy, jak otrzymać świadczenie postojowe, jeśli pracuje się na umowę cywilnoprawną?

Co to jest świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną to środki finansowe, które rekompensują utratę przychodów. Wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kto zawarł umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

Kiedy można skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Ze świadczenia postojowego można skorzystać:

  • Jeśli wykonuje się umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
  • Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Jeśli przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Jeśli nie ma się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Jeśli mieszka się na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Jeśli nie ma się możliwości wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia 2020 r.

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), kto spełni odpowiednie (wyżej wymienione) warunki.

Co trzeba przygotować, żeby skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Wniosek RSP-C, który wypełnia zleceniodawca lub zamawiający. Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jak wypełnić wniosek, żeby skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Instrukcja znajduje się na stronie ZUS.

Gdzie składa się dokumenty, żeby skorzystać ze świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć wniosek RSP-C. Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie, że nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Jeżeli zawarło się więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną, trzeba złożyć nowy wniosek.

Co daje świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną?

Otrzymuje się środki finansowe, które rekompensują utratę przychodów. Można otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną można otrzymać maksymalnie 3 razy.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną

Wypłatę świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną otrzymuje się na rachunek bankowy.

Czytaj też:
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Czytaj też:
Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc mikrofirmę?

Źródło: Gov.pl
 1

Czytaj także