Choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS. Kto może skorzystać?

Choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS. Kto może skorzystać?

Choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS. Kto może skorzystać?
Choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS. Kto może skorzystać? Źródło: Materiał partnera
Wydaje się, że osób prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczy choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS są bowiem zazwyczaj niewspółmierne do korzyści, jakie daje własny biznes. Jednak niektóre osoby ze względów zdrowotnych, decydują się na skorzystanie z ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy, ponieważ w przypadku wystąpienia dolegliwości lub urazu, mogą one otrzymać L4 od lekarza i mieć prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak korzystać z e-usług przy prowadzeniu własnej działalności?

To niewątpliwie korzystne rozwiązanie w przypadku, kiedy działalność gospodarcza jest dla kogoś jedynym źródłem dochodu, bo dzięki ubezpieczeniu chorobowemu przedsiębiorca zyskuje ochronę na czas ewentualnej niezdolności do pracy. Ponadto w przypadku przebywania na chorobowym przedsiębiorca, pod pewnymi warunkami, może uregulować składki pomniejszone o dni, podczas których obowiązywało zwolnienie lekarskie. Co jeszcze należy wiedzieć o zwolnieniu lekarskim a składkach ZUS przedsiębiorcy?

Otrzymywanie zasiłku to duża dogodność w przypadku choroby przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS pozwalają mu bowiem na rekonwalescencję bez dużej szkody dla własnego portfela. Świadczenia chorobowe przysługują bowiem nie tylko prowadzącemu działalność gospodarczą, ale również osobie, która współpracuje przy prowadzeniu firmy pod warunkiem, że są one niezdolne do wykonywania pracy z powodu choroby lub innej dolegliwości zdrowotnej. Wówczas tego typu niezdolność powinna zostać potwierdzona wydaniem przez lekarza elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Co istotne, aby zasiłek z tytułu niezdolności do pracy został wypłacony, przedsiębiorca powinien opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, które w jego przypadku jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jak dobrze wiemy, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo korzysta z ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) i zdrowotnego w ZUS-ie. Jednak o możliwości regulowania składek, związanych z ubezpieczeniem chorobowym, decyduje samodzielnie. To od niej zależy czy w przyszłości będzie mogła skorzystać z zasiłku chorobowego w przypadku niedyspozycyjności związanej z chorobą, urazem lub hospitalizacją, które uniemożliwią jej pracę na własny rachunek. Ważne jest jednak, aby w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, składki na ten cel były opłacone w zadeklarowanej wysokości i przy zachowaniu wskazanych terminów.

Warunki uzyskania zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Podstawowym kryterium przyznania zasiłku chorobowego w razie L4 dla przedsiębiorcy jest regularne opłacanie składek chorobowych w oparciu o wyznaczone terminy. Choć od 2022 roku z powodu nieterminowego opłacania składek, przysługujące świadczenia nie muszą zostać wstrzymane, warto robić to na bieżąco, ponieważ mimo że nie trzeba już składać wniosku o opłacenie ich po terminie, ich wyrównanie nadal jest konieczne, by zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorcy. Według nowych przepisów można to zrobić w ciągu 6 miesięcy.

Zobacz, jakie usługi oferuje e-lekarz24h.pl!

Chociaż składka chorobowa jest dobrowolna, jej wysokość jest stała i wynosi dokładnie 2,45% otrzymywanego wynagrodzenia. Ze względu na dobrowolność płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe – przedsiębiorca może z nich zrezygnować. Jednak warto się nad tym zastanowić z uwagi na fakt, że w przypadku nagłego zachorowania, straty wynikające z niemożności prowadzenia działalności gospodarczej mogą być niewspółmierne do tej comiesięcznej kwoty.

Za podstawę przyznanej wysokości zasiłku chorobowego działalności gospodarczej uznaje się średnią podstawę wymiaru składek wpłaconych przez ostatnie 12 miesięcy, którą należy dodatkowo pomniejszyć o wskaźnik 13,71%. Kwota zasiłku, wypłacana co miesiąc z powodu chorobowego przedsiębiorcy, stanowi 80% tak skalkulowanej podstawy, chyba, że niezdolność do pracy w ramach działalności gospodarczej jest spowodowana ciążą. Wówczas wysokość zasiłku to 100% podstawy. Należy pamiętać, że od tej kwoty trzeba odjąć jeszcze zaliczkę na podatek dochodowy, która zależy od formy opodatkowania.

Warto wspomnieć, że z ubezpieczenia chorobowego można korzystać dopiero po 90 dniach regularnego opłacania składek. Opłacenie pierwszej składki nie oznacza więc, że przedsiębiorca od razu otrzymuje pełne prawo do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak dopiero po tym okresie. Kiedy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi również pamiętać o tym, że ma prawo pomniejszyć płacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do liczby dni, które stanowią podstawę do pobierania zasiłku chorobowego. Wyjątek ten dotyczy wyłącznie ubezpieczenia społecznego, a nie zdrowotnego, którego płatność w zadeklarowanej wysokości jest cały czas obowiązkowa.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku chorobowego

W przypadku stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy, a więc również do prowadzenia działalności gospodarczej z powodu choroby, lekarz, który wystawił zwolnienie lekarskie, jest zobowiązany przekazać je drogą elektroniczną bezpośrednio do ZUS-u. Natomiast pacjent, aby otrzymać chorobowe przedsiębiorcy, powinien wypełnić i dostarczyć tam wypełniony przez siebie formularz Z-3b. Po dokonaniu formalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacić zasiłek chorobowy w ciągu 30 najbliższych dni. Istotne jest to, że w przypadku, kiedy ZUS nie dotrzyma terminu wypłaty zasiłku, ubezpieczony ma prawo zażądać zapłaty odsetek ustawowych z tego tytułu.

Choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS. Kiedy zasiłek może nie zostać wypłacony?

Podstawą wydania L4 przez lekarza jest choroba przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie a składki ZUS stanowią natomiast formalności, na podstawie których chorujący przedsiębiorca może otrzymać należne mu świadczenie z ZUS-u. W przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza ważne jest, aby osoba chora, która korzysta ze świadczeń wypłacanych przez ZUS nie podejmowała czynności zarobkowych podczas obowiązywania zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku zasiłek chorobowy może nie zostać wypłacony. Dzieje się tak, kiedy przedsiębiorca wykonuje obowiązki wynikające z prowadzenia działalności, mimo poświadczonej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Może to być zarówno praca fizyczna, jak i zwykłe sprawowanie nadzoru nad firmą lub wydawanie poleceń pracownikom. W takiej sytuacji L4 jest wykorzystywane w sposób sprzeczny z jego założeniami i decyzja o wypłacie świadczenia może zostać cofnięta, a sam ubezpieczony nie tylko utraci zasiłek, ale będzie musiał również zwrócić wszystkie świadczenia, które otrzymał wcześniej wraz z odsetkami. Może tak stać się nawet w przypadku, kiedy praca została wykonana nieodpłatnie, choć istnieją wyjątki dopuszczające możliwość niezarobkowej pracy przedsiębiorcy, która umożliwia ciągłość działania działalności gospodarczej bez potrzeby jej zawieszenia na okres jego nieobecności. Wśród takich czynności można wymienić załatwianie formalności, które polega np. na podpisywaniu dokumentów, wystawianiu faktur, itp. Dlatego, aby firma funkcjonowała w czasie L4 w sposób właściwy, warto ustanowić dla niej pełnomocnika.

Źródło: Materiał Partnera
 0

Czytaj także