Urlop dziekański. Kto może skorzystać z urlopu akademickiego?

Urlop dziekański. Kto może skorzystać z urlopu akademickiego?

Urlop dziekański
Urlop dziekański Źródło: Shutterstock
Urlop dziekański to urlop akademicki, którzy przysługuje wszystkim studentom. Co trzeba zrobić, by go otrzymać i na jakich zasadach?

Słynna „dziekanka” to twór, który obrósł wieloma mitami. Komu przysługuje urlop od zajęć akademickich i co to właściwie oznacza? Czy dziekankę można wziąć tylko raz czy kilka razy?

Co to jest urlop dziekański?

Urlop dziekański to urlop akademicki, z którego mogą skorzystać wszyscy studenci. Aby otrzymać dziekankę, trzeba jednak złożyć wniosek do dziekana wydziału, a to można zrobić tylko w szczególnych warunkach. Urlop od zajęć akademickich nie jest udzielany odgórnie – aby móc ubiegać się o semestralną lub roczną przerwę w nauce, trzeba mieć ku temu powody. Wśród najczęstszych przyczyn udzielania urlopów dziekańskich wskazuje się wyjazd za granicę, podjęcie pracy lub stażu zawodowego, ciążę i narodziny dziecka, chorobę. Niektórzy studenci biorą także dziekanki, by uczyć się na innym kierunku studiów.

Komu przysługuje urlop dziekański?

Urlop dziekański przysługuje wszystkim studentom, którzy mają zaliczone przedmioty z poprzednich semestrów i wnioskują o przerwę w nauce z określonego powodu. Dziekan może wyrazić zgodę na półroczną (semestralną) lub roczną przerwę w nauce, jeśli student dobrze udokumentuje tę prośbę.

Urlop dziekański przysługuje studentom jednokrotnie w czasie studiów licencjackich I stopnia i magisterskich II stopnia lub dwukrotnie w czasie jednolitych studiów magisterskich. Uczelnia może mieć również własne wewnętrzne regulacje na temat urlopów dziekańskich.

Dziekanka a status studenta

W czasie urlopu dziekańskiego student zachowuje swój status, co oznacza, że dalej może korzystać z legitymacji studenckiej i ze zniżek. Nie uczęszcza na zajęcia, ale jeśli uczelnia wyrazi zgodę, może przystąpić do sesji egzaminacyjnej i zaliczyć przedmioty, które były realizowane w czasie danego semestru na studiach.

Kto nie może ubiegać się o urlop dziekański?

O dziekankę nie mogą starać się:

  • studenci pierwszego roku
  • żołnierze zawodowi
  • kandydaci na żołnierzy zawodowych
  • funkcjonariusze służb państwowych

Wady urlopu dziekańskiego

Urlop dziekański udzielany jest z konkretnego powodu. Studenci, którzy decydują się skorzystać z tego rozwiązania, wiedzą, że dziekanka opóźni im uzyskanie dyplomu na danym kierunku. Czasem jednak korzyści przewyższają wady, bo w czasie urlopu mogą odbyć staż zagraniczny albo podjąć naukę na innych studiach. Zdarza się również, że studenci biorą dziekanki z powodu zdarzeń losowych i wtedy żadne szacowanie wad i zalet nie ma miejsca.

Jeśli jednak student zastanawia się nad przerwaniem toku studiów z zachowaniem statusu studenta po to, by zdobyć doświadczenie zawodowe, powinien wiedzieć, że dziekanka może utrudnić wypłatę kredytu studenckiego. Innych wad nie ma – w czasie semestralnej lub rocznej przerwy od nauki prawa stidenta są zachowane.

Czytaj też:
Ulga na dziecko pełnoletnie. Pamiętaj o tym kryterium
Czytaj też:
Student lata na zajęcia samolotem. Tak mu się bardziej opłaca