Emerytura policyjna – ile wynosi? Komu przysługuje?

Emerytura policyjna – ile wynosi? Komu przysługuje?

Policja
Policja Źródło:Shutterstock / DarSzach

W jakim wieku można odejść z policji? Jaka jest wysokość emerytury policyjnej? Sprawdź!

Emerytura policyjna – komu przysługuje?

Zacznijmy od wyjaśnienia, kto może skorzystać z emerytury policyjnej. Jest ona przyznawana na odrębnych zasadach, a wysokość świadczenia może wynosić naprawdę sporo. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszom, którzy odbyli min. 15 lub 25-letni okres służby w następujących jednostkach:

 • Policji,
 • Agencji Wywiadu,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służbie Ochrony Państwa (dawnym Biurze Ochrony Rządu),
 • Służbie Więziennej,
 • Służbie Celnej,
 • Służbie Celno-Skarbowej.

Wiek emerytalny policjanta – kiedy można przejść na emeryturę policyjną?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat następowały kilkurazowe zmiany zasad emerytury służb mundurowych. Dotyczyły one głównie wieku funkcjonariuszy – pierwotnie policjant miał możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach służby, następnie dopiero po ukończeniu 55 lat, a obecne zasady wyglądają jeszcze inaczej. Zgodnie z zasadami przyjętymi w lipcu 2019 roku zniesiono wiek emerytalny. Obecnie, po zmianie ustawy, policjant może przejść na emeryturę po przepracowaniu 25 lat. Dotyczy to funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli pracę po 2013 roku. Tych, którzy zostali zatrudnieni przed tym rokiem, mają przywilej zakończenia służby po 15 latach.

Co wlicza się do stażu emerytalnego policjanta?

Staż emerytalny obliczany jest na podstawie długości pracy w określonych formacjach i służbach specjalnych. Wliczają się do nich wszystkie jednostki wspomniane powyżej, a także czynna służba w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, służba w Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej oraz Straży Ochrony Kolei. Do stażu emerytalnego liczona jest również służba Urzędu Ochrony Państwa oraz nauka w szkołach pożarniczych i zatrudnienie w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Warto dodać, że funkcjonariusz, który podczas pełnienia służby dopuści się popełnienia przestępstwa lub naruszy dobra osobiste obywatela, ponosi za to surowe konsekwencje – w tym wstrzymanie okresu naliczania stażu emerytalnego od momentu jego popełnienia.

Wysokość emerytury policjanta – jak obliczyć?

Ile wynosi emerytura policyjna? Podstawę wymiaru emerytury wylicza się na podstawie kilku czynników. Przede wszystkim od roku, w którym nastąpiło wstąpienie do służby, liczby przepracowanych lat oraz wysokości miesięcznej pensji. Możemy zatem stworzyć dwie grupy dla których istnieją odrębne zasady dotyczące wyliczania wysokości podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego – funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę przed oraz po roku 2013.

Policjanci zatrudnieni przed 2013 rokiem

Funkcjonariusze zatrudnieni przed 2013 rokiem, którzy zdecydują się zakończyć swoją służbę po 15 latach, mogą liczyć na emeryturę o równowartości 40% wysokości swojej ostatniej wypłaty. Za każdy dodatkowo przepracowany rok doliczane jest 2,6% ostatniej pensji, z tym, że emerytura może wynieść maksymalnie 75% ostatniego wynagrodzenia, co przełoży się na 28,5 roku pracy w służbach mundurowych.

Policjanci zatrudnieni po 2013 roku

W tej sytuacji obowiązuje całkiem inne przeliczenie. Policjanci, którzy rozpoczęli wykonywanie swojej służby po 2013 roku i przepracowali 25 lat, otrzymają emeryturę równą 60% średniej pensji z dziesięciu kolejnych lat pracy. Co ważne, to policjant może sam zdecydować, które lata pracy mają zostać wzięte pod uwagę, a jeśli tego nie zrobi, wyliczenia zostaną wykonane na podstawie średniej z ostatnich 10 lat. Każdy kolejny rok pracy równa się wzrostem świadczenia o 3%, a dodatkowe 0,5% otrzymuje się za każdy miesiąc pełnienia obowiązku pracy w strefie działań wojennych oraz na froncie wojennym. I w tym przypadku maksymalna emerytura policyjna może wynieść 75%.

Zwiększenie wysokości emerytury policyjnej

Możliwe jest otrzymywanie emerytury policyjnej w podwyższonej wysokości. By z niej skorzystać, należy spełnić jeden z poniższych warunków. Na kwoty jakiego rzędu można liczyć? Za każdy rok służby pełnionej w poszczególnych oddziałach następuje zwiększenie emerytury o:

 • 2% – praca w charakterze nurków i płetwonurków oraz w służbie fizycznego zwalczania terroryzmu,
 • 1% – praca w charakterze skoczków spadochronowych, saperów, załodze nawodnych jednostek pływających lub personelu latającego na śmigłowcach i samolotach, służbie wywiadowczej za granicą,
 • 0,5% – praca w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu,
 • 15% – jeśli w wyniku pracy na służbie funkcjonariusz pozostanie inwalidą.

Dodatki do emerytury policyjnej – z jakich świadczeń pieniężnych można skorzystać?

Oprócz powyższych możliwości zwiększenia emerytury policyjnej, każdy policjant może liczyć na wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych. Należą do nich:

 • dodatek pielęgnacyjny – ubieganie się o niego możliwe jest w przypadku niezdolności do samodzielnego funkcjonowania lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy. Przyznawany jest na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego oraz dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli 75 lat. Wysokość dodatku jest co roku waloryzowana – od 1 marca 2022 roku wynosi 256,44 zł brutto miesięcznie. Dodatek ten nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

 • świadczenia socjalne – uprawnieni funkcjonariusze oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego. Ubiegać się o nie mogą osoby, które m.in. są poszkodowane na skutek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, posiadają trudne warunki materialne, samotnie wychowują dzieci lub ponoszą dodatkowe opłaty związane z wychowaniem dzieci. Świadczenia socjalne dla emerytowanych policjantów mogą przybrać formę zapomogi pieniężnej, dopłaty do kosztów leczenia, wypoczynku, wyżywienia, zakwaterowania czy zwrotu części kosztów pogrzebu.

 • prawo do lokalu mieszkalnego – przysługuje zarówno emerytowanym policjantom jak i członkom rodzin otrzymujących renty rodzinne po zmarłych emerytach lub funkcjonariuszach; do mieszkań tych, będących w dyspozycji odpowiedniego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosuje się przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy.

Możliwość podjęcia pracy przez emerytowanego policjanta

W przypadku podjęcia pracy przez policjanta przebywającego na emeryturze, może nastąpić zmniejszenie jego świadczenia emerytalnego. Wszystko zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. W przypadku otrzymywania zarobków wynoszących więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia – emerytura zostanie zmniejszona. Zarabiając ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia, może nastąpić całkowite zawieszenie wypłaty emerytury policyjnej.

Podsumowując, obecne zasady dotyczące świadczeń emerytalnych dla policjantów nie narzucają wieku emerytalnego, zaś określają jedynie minimalny okres trwania służby. Wysokość emerytury policyjnej uzależniona jest od liczby przepracowanych lat.

Czytaj też:
Podatek od sprzedaży mieszkania - co to jest i ile wynosi?

Autor:
Źródło: WPROST.pl