Czy biuro podróży może podwyższyć cenę wakacji, które już wykupiliśmy?

Czy biuro podróży może podwyższyć cenę wakacji, które już wykupiliśmy?

Wakacje
Wakacje Źródło:Unsplash

W polskim systemie prawa istnieje specjalna ustawa (Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), która w całości poświęcona jest usługom, które sprzedawane są turystom przez biura podróży. Analizując tę ustawę, tłumaczymy, czym jest impreza turystyczna i jakie warunki musi spełniać, aby wycieczkę kupioną od biura podróży, tak właśnie można było nazwać. Odpowiadamy też na pytanie: „czy biuro podróży ma prawo podwyższyć cenę wakacji, które już zostały przez klienta wykupione?”.

Czym jest impreza turystyczna?

Impreza turystyczna, zgodnie z punktem 1 artykułu 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych to „[…] połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji […]”. Aby można było mówić o imprezie turystycznej, potrzebne jest więc wykupienie w biurze podróży (lub u innego przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne) pakietu, składającego się z co najmniej dwóch usług. Usługami tymi mogą być na przykład: zapewniony transport, zakwaterowanie czy wyżywienie. Pod definicję tę można więc przyporządkować dużą część ofert wakacji, które znajdziemy na stronach internetowych największych instytucji zajmujących się organizacją wyjazdów turystycznych.

Sama impreza turystyczna korzysta przy tym ze specjalnej, ustawowej ochrony. Co to oznacza?

Obowiązki informacyjne organizatorów przed zawarciem umowy

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jasno wskazuje na to o jakich informacjach dotyczących oferowanych wakacji, musi powiadomić swojego klienta organizator turystyczny lub agent turystyczny, zanim jeszcze podpisana zostanie między tymi podmiotami jakakolwiek umowa.

Jakie są przykłady informacji, o których jako konsumenci musimy zostać poinformowani?

 1. Informacje dotyczące głównych właściwości usług turystycznych (np.: dokładne miejsce pobytu, czas trwania wakacji, położenie, rodzaj oraz kategoria obiektów zakwaterowania, liczbę i rodzaj posiłków, program zwiedzania, wymagania językowe itp.);
 2. Minimalną liczbę osób, przy których udziale impreza turystyczna się odbędzie;
 3. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych;
 4. Informacje o danych organizatora imprezy;
 5. Informacje o ubezpieczeniach;
 6. Informacje dotyczące kwot lub procentowego udziału przedpłat w całkowitej cenie imprezy turystycznej, a także termin oraz sposób wniesienia wszelkich opłat;
 7. Cena imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami.

UWAGA! Zgodnie z ustawą: „jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej — informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony”.

Stała i pewna cena wakacji wykupionych od biura podróży? Nie zawsze

Powyżej cytowany zapis z ustawy jasno wskazuje na to, że istnieje możliwość wystąpienia dodatkowych opłat, które może nałożyć na nas biuro podróży i które wykraczać będą ponad cenę, którą zobaczyliśmy, kupując wybraną przez nas ofertę wakacji.

Aby takie podwyższenie ceny mogło jednak nastąpić, musi wystąpić szereg, jasno sprecyzowanych w ustawie, warunków. Jakich dokładnie?

 1. Konieczność istnienia w umowie specjalnej klauzuli, która będzie zakładać taką możliwość wraz ze sprecyzowaniem rodzajów kosztów, którymi jako klient biura podróży, możemy zostać obciążeni;
 2. Zastrzeżenie w umowie o możliwości obniżenia ceny wycieczki (opcja zmiany ceny wycieczki zawsze musi więc istnieć w obydwie strony);
 3. Zmiana cen, mających bezpośredni wpływ na końcowy koszt wycieczki. Mowa tu o:
  - cenie przewozów pasażerskich (a więc kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania),
  - wysokości podatków oraz opłat od usług turystycznych,
  - kursach walut, mających znaczenie dla danej wycieczki;
 4. Zmiana ceny wycieczki musi być zakomunikowana, w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku (nie ma tu więc możliwości, aby nastąpiło to na przykład podczas rozmowy telefonicznej);
 5. Zmiana ceny musi być odpowiednio uzasadniona, a sposób jej obliczenia dokładnie wskazany.

Brak możliwości podwyżek wykupionych wakacji „last minute”?

Zaznaczyć należy, że zgodnie z ustawowymi zapisami, cena wycieczki nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia. Oznacza to, że organizator nie może czekać na taki ruch do ostatniej chwili przed imprezą. Nie może także żądać od nas dodatkowych opłat w trakcie lub po zakończonych już wakacjach.

To z kolei równoznaczne jest z tym, że ewentualne, dopuszczalne prawem podwyżki, nie będą dotyczyć wakacji „last minute”, a więc tych zakupionych na kilka lub kilkanaście dni przed ich rozpoczęciem.

Podwyżka o więcej niż 8 proc? Masz prawo odstąpić od umowy!

Oprócz opisanych wyżej warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby organizator imprezy turystycznej mógł podnieść ceny wakacji, koniecznie należy jeszcze zwrócić uwagę na kwotę tego podwyższenia. Jeżeli bowiem podwyżka ta przekracza 8 proc. całkowitej ceny wakacji, tryb tej podwyżki jest zupełnie inny. Na taką zmianę, jako konsument, mamy prawo po prostu się nie zgodzić – nawet jeżeli zaszły przy niej wszystkie, opisane wcześniej warunki.

Jeżeli jednak organizator mimo braku naszej zgody będzie naciskał, podwyżka przekraczająca 8 proc. daje nam prawo do bezkosztowego rozwiązania podpisanej już umowy. Samo odstąpienie od niej w takim przypadku wiąże się natomiast nie tylko z prawem do zwrotu dokonanych już wpłat, ale w wielu sytuacjach pozwoli także skutecznie domagać się od biura podróży odszkodowania i zadośćuczynienia za wakacje, na które nie polecieliśmy.

Coraz bardziej popularna „gwarancja niezmienności ceny”

Mając na uwadze opisane wyżej regulacje, z których coraz więcej użytkowników biur podróży zdaje sobie sprawę, nie można się dziwić, że z roku na rok na popularności zyskują wycieczki z gwarancją niezmienności ceny. Jeżeli więc lubisz mieć wszystko zaplanowane i kupujesz wakacje z wyprzedzeniem, analizując oferty biur podróży, zwróć szczególną uwagę na takie właśnie propozycje.

Czytaj też:
Turyści obawiają się wakacji w Grecji. „Na razie wyloty zgodnie z planem”

Czytaj też:
Ponad 200 osób oszukanych przez biuro podróży. Za wszystkim stało rodzeństwo z Polski

Źródło: WPROST.pl