Zasiłek rodzinny 2024. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek rodzinny 2024. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny Źródło: Shutterstock
Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma częściowo pokryć koszty utrzymania dziecka. Komu przysługuje i jakie kryteria należy spełnić, by je otrzymać?

Zasiłek rodzinny to świadczenie przyznawane niektórym rodzinom, mające na celu poprawę ich sytuacji finansowej i częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Otrzymuje się go na dwanaście miesięcy, a rodzice, którzy potrzebują wsparcia finansowego, mogą w każdej chwili złożyć wniosek.

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie przyznawane rodzinom w potrzebie, które ma częściowo pokryć wydatki ponoszone na dzieci. Jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka.

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać osoby, które spełniają kryterium dochodowe. Przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 złotych.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 lat lub do zakończenia nauki, ale nie później niż do 21. roku życia
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 lat lub do zakończenia nauki, ale nie później niż do 21. roku życia
 3. osobie uczącej się pełnoletniej, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym

Osobom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuującym naukę zasiłek rodzinny przysługuje do 24. roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawa do zasiłku rodzinnego nie posiadają rodziny, w których:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2024?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka:

 1. na dzieci do 5. roku życia dzieci mogą otrzymać 95 złotych miesięcznie
 2. na dzieci pomiędzy 5. a 18. rokiem życia rodzice mogą otrzymać 124 zł miesięcznie
 3. na dzieci pomiędzy 18. a 24. rokiem życia rodzice mogą otrzymać 135 złotych miesięcznie

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli świadczenie zostanie przyznane, będzie wypłacane do końca okresu rozliczeniowego, który następuje 31 października każdego roku. 1 listopada rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy.

Czytaj też:
Są kłopoty z zasiłkiem opiekuńczym. Jest bezprawny?
Czytaj też:
Płaca minimalna i inflacja w górę, a zasiłki bez zmian do 2024 r. Co z waloryzacją?