Nowa Poczt@: mobilna oferta, poprawa jakości i wypracowany zysk

Nowa Poczt@: mobilna oferta, poprawa jakości i wypracowany zysk

Dodano:   /  Zmieniono: 

 

  • Porównywalny wynik biznesowy Poczty Polskiej za 2012 rok skorygowany o inwestycje w rozwój i motywację pracowników o ponad połowę lepszy od rezultatu z 2011 roku.
  • Zwiększone inwestycje rozwojowe w pracowników Poczty Polskiej w 2012 roku o 86 mln zł.
  • Zwrot na kapitale własnym (ROE netto) Grupy Poczty Polskiej wyższy o 100% w odniesieniu do 2010 roku.
  • Poczta Polska obniża koszty w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów  o ponad 170 mln zł.

 

Poczta Polska konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Wynik brutto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł 163 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym, które uwzględnia wzrost składki rentowej ZUS o 2 p.p. zbliżył się do 230 mln zł, co oznacza wzrost o 7% względem 2011 roku. Wskaźnik ROE netto Grupy Kapitałowej osiągnął 8,8% i jest o blisko 100% wyższy od wyniku z 2010 roku. Równocześnie Poczta Polska obniża koszty w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów o ponad 170 mln zł. W 2012 roku łączne inwestycje rozwojowe oraz pracownicze w Poczcie Polskiej wyniosły ponad 150 mln zł.

Wdrażane w Poczcie Polskiej zmiany przyniosły istotną poprawę w 2012 roku najważniejszych parametrów finansowych w ujęciu porównywalnym, uwzględniającym dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu składki rentowej (65 mln zł) oraz inwestycji w kapitał ludzki (około 86 mln zł). Celem przyjętej do 2017 roku strategii Poczty Polskiej i Grupy Kapitałowej jest osiąganie stabilnych wyników finansowych przy jednoczesnym ponoszeniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych, co w istotny sposób ma wpłynąć  na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach rynku. Poczta Polska posiada środki na sfinansowanie planu inwestycyjnego w latach 2013-2017 (w tym inwestycje kapitałowe) w wysokości 1,3 mld zł. Nakłady inwestycyjne będą finansowane do 85% ze środków własnych.

 - Przyjęta w 2011 roku strategia zmian Poczty Polskiej przynosi efekty. Spółka inwestując w pracowników oraz infrastrukturę ma jednocześnie stabilne wyniki, które w ujęciu porównywalnym są wyższe w 2012 roku o  ponad połowę. Spółka odzyskała konkurencyjność w relacjach z klientami, co potwierdzają kolejne zdobyte kontrakty. Dziś Poczta Polska wygrywa trzy na cztery przetargi na usługi pocztowe organizowane w sektorze komercyjnym. W 2012 roku firma pozyskała prawie 14 tys. nowych klientów biznesowych związanych umową  powiedział Jerzy Jóźkowiak Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Strategia Poczty Polskiej zakłada utrzymanie pozycji lidera na rynku usług listowych pomimo ogólnoświatowej tendencji spadkowej i liberalizacji rynku. Niekorzystne tendencje Spółka z powodzeniem rekompensuje, dzięki elastycznej ofercie i ofensywie produktowej. Co istotne w zeszłym roku oprócz zmian i inwestycji w znaczący sposób Poczta poszerzyła ofertę w zakresie usług kurierskich i e-usług.  Firma położyła także nacisk na działania w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

- Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że Poczta Polska by osiągnąć sukces musi budować swoją przyszłość w oparciu o trzy podstawowe filary tj. paczki, logistykę oraz usługi bankowo-ubezpieczeniowe realizowane w oparciu o własny Bank. Ta strategia po prostu działa w praktyce podkreślił Jerzy Jóźkowiak.

Spółka realizuje jednocześnie jeden z największych w Europie projektów szkoleniowych dla pracowników. Cel? Wyższa sprzedaż, a przede wszystkim lepsza obsługa Klientów.

W ramach dalszych zmian tylko w I kwartale 2013 roku spółka przeznaczyła 75 mln zł na kluczowe inwestycje rozwojowe tj. sieć sprzedaży, informatyzacja i flota samochodowa. Według najnowszych danych UKE Poczta Polska systematycznie poprawia jakość i terminowość  świadczonych usług.  

Poczta Polska jest dziś jednym z największych pracodawców w kraju, spółką która skutecznie restrukturyzuje się na uwolnionym rynku. Firma systematycznie obniża koszty, w tym koszty pracy, unikając jednocześnie od dwóch lat zwolnień grupowych. Zmiany w poziomie zatrudnienia dokonywane są w oparciu o programy dobrowolnych odejść, których celem jest obniżenie społecznych skutków koniecznych zmian.

 

***

Notki biograficzne członków Zarządu Poczty Polskiej II Kadencji

Jerzy Jóźkowiak jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie specjalizacja Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego. Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku SA. m.in. jako Dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). W latach 2003 2008: członek Zarządu BRE i Dyrektor finansowy (CFO). Odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie systemu informacji zarządczej, sprzedażowej, finansowej i o kliencie.

Wcześniej pracował jako Dyrektor wykonawczy pionu zarządzania ryzykiem Banku Pekao SA. Nadzorował liczne projekty dotyczące np. wykorzystania międzynarodowych standardów rachunkowości do prezentacji ryzyka finansowego, czy zasad kształtowania wyniku Banku z zarządzeniami polityki wyceny aktywów.

Karierę rozpoczynał w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym SA. Kierował m.in. spółką PBG Fundusz Inwestycyjny. Był także wiceprezesem Zarządu PBG SA, Grupa Pekao SA.

W latach 1984 1990: pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH.        
Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI SA, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od marca 2011 roku Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA.              
 

Ireneusz Piecuch absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku ukończył aplikację sędziowską. Rok później, po ukończeniu aplikacji radcowskiej, został  wpisany na listę radców prawnych. Od  1995  roku,  przez 11 lat związany z IBM Polska Spółka z o.o.,  gdzie  w  latach  2001    2006  pracował  jako  Dyrektor operacyjny odpowiedzialny  m.in.  za  wprowadzenie nowego modelu zarządzania sprzedażą oraz działalność działu marketingu.

Od  2006 do 2009 roku związany z Telekomunikacją Polską SA, gdzie sprawował funkcję  członka  Zarządu ds. Strategii i rozwoju biznesu, odpowiedzialnego m.in.  za zbudowanie Departamentu Strategii i przygotowanie nowej strategii Grupy  TP.  Wcześniej  był Sekretarzem Grupy TP i Dyrektorem Pionu Prawnego Grupy TP. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię prawną. Od 2010 roku jest Partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna.


Mariusz Zarzycki ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent University of Stockholm (specjalizacja: Bankowość i Finanse). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi. W latach 1993 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym SA Grupa Pekao SA. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekao SA, w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao SA. W latach 1998 2008 pracował w BRE Banku SA m.in. jako Wicedyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych oraz Dyrektor Banku ds. Informatyki.

Był również Dyrektorem ds. Informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz Dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku.

W latach 2008 2010: Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP SA odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, a także członek Rad Nadzorczych Inteligo Financial Services oraz Wilanów Investment.  
Od lutego 2011 roku pracuje w Zarządzie Poczty Polskiej SA, nadzorując obszar infrastruktury, operacji oraz IT.


Janusz Wojtas ukończył Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu menedżerskiego IESE Business School, University of Navarra. Początek kar

Źródło: Poczta Polska

dostarczył:
netPR.pl