Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Maksymalny limit wpłat na PPK wynosić będzie 50 tys. dolarów według średniego kursu NBP.

„Celem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe jest wprowadzenie zmian, które mają usprawnić wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK”. – czytamy na oficjalnej stronie prezydenta.

Ponadto, w ustawie zapisano zmiany które:

  • rozszerzają katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
  • umożliwiają zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK
  • wprowadzają dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej
  • zobowiązują podmioty zatrudniające, które z przyczyn określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie zawarły umowy o zarządzanie, do przekazania informacji o spełnieniu warunków wymienionych w powołanym przepisie (taka informacja zwrotna zakończy procedurę w PFR, a zatem spowoduje, że Ewidencja PPK nie będzie wysyłać kolejnych wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów)
  • wprowadzają dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75 proc. najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty, z zastrzeżeniem, że przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu
  • zmieniają definicję reprezentatywnej organizacji związkowej

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Czytaj też:
Prezydent Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Co się zmieni?

Źródło: Prezydent.pl
+
 3

Czytaj także