Ministerstwo Pracy pracuje nad nowym rozwiązaniem. Skorzysta ponad 5 mln osób

Ministerstwo Pracy pracuje nad nowym rozwiązaniem. Skorzysta ponad 5 mln osób

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy Źródło: Shutterstock
Ministerstwo Pracy chce, by okres prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na umowie zlecenia wliczał się do stażu pracy. Planowane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie w 2025 roku. Szacuje się, że ich beneficjentem będzie ok. 5,5 mln osób.

Obecnie ekspert, nawet z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności po przejściu na etat traktowany jest jako początkujący pracownik. Doświadczenie zdobyte podczas pracy „na swoim" nie ma znaczenia z perspektywy prawa pracy. Ministerstwo Pracy chce to zmienić, w związku z czym planuje znowelizować Kodeks pracy tak, aby okres prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na umowie zlecenia wliczał się do stażu pracy. Szacuje się, że na zmianie skorzystałoby ok. 5,5 mln osób (z danych resortu finansów wynika, że w 2018 roku ubezpieczonych w ZUS z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej było 2,2 mln osób, a umowy cywilnoprawnej 3,3 mln). O szczegółach pisze Business Insider Polska.

Ministerstwo Pracy zmieni Kodeks pracy. Kto skorzysta?

Zgodnie z art. 302 Kodeksu pracy do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Ministerstwo pracy planuje dodać art. 302 ze znaczkiem 1. Zgodnie z projektowanym przepisem do okresu zatrudnienia wliczałoby się okresy:

  • prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej,
  • wykonywania zlecenia, świadczenia usługi przez osobę fizyczną, a także umowy agencyjnej.

W efekcie, okres wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony do tzw. zakładowego staż pracy. — Na skutek przyjęcia proponowanego rozwiązania osoba zatrudniona na umowę o pracę, która wcześniej świadczyła pracę na rzecz obecnego pracodawcy na podstawie np. umowy zlecenia, z dniem wejścia w życie ustawy może uzyskać nie tylko uprawnienie do wyższego wymiaru urlopu, ale także dłuższego okresu wypowiedzenia, wyższej odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę — informuje resort pracy.

Dwa warianty

Portal podaje, że rozważane są dwa warianty wliczania stażu na działalności i zleceniu do zatrudnienia. Pierwszy zakłada, że będą wliczane tylko te okresy, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. Wówczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą miały wliczonego okresu, za który nie opłaciły składek, a powinny (jeśli jednak były ustawowo zwolnione z oskładkowania, to ten okres zostanie zaliczony). Z kolei drugi wariant przewiduje brak warunku podlegania danego okresu ubezpieczeniom społecznym, ale za to wprowadza różnicowanie wliczania okresów w zależności od przedstawianych dokumentów. Gdyby jednak dana osoba nie mogła udokumentować, że w tym okresie opłacała składki, to do stażu zawodowego liczyłby się tylko połowa danego okresu.

Projekt ma wkrótce trafić do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to przyszły rok.

Czytaj też:
Polacy nie chcą zmieniać pracy. Co innego wynagrodzenie
Czytaj też:
Ilu seniorów nie łapie się nawet na minimalną emeryturę? Dostaliśmy dane

Źródło: Business Insider Polska