Podatek Belki w jednej sytuacji trzeba rozliczyć samodzielnie. Kiedy i jak?

Podatek Belki w jednej sytuacji trzeba rozliczyć samodzielnie. Kiedy i jak?

Polskie banknoty
Polskie banknoty Źródło: Shutterstock / Virrage Images
Podatek Belki to podatek od dochodów kapitałowych: płacimy go od przychodów związanych z giełdą, lokatami, kontami oszczędnościowymi. Ile wynosi podatek Belki i jak wpływa na nasze oszczędności? W jakich sytuacjach trzeba podatek odprowadzić samodzielnie?

Podatek Belki obniża zyski z lokat, obligacji, inwestycji giełdowych od 2002 roku. Został wprowadzony jako sposób na uratowanie finansów publicznych po tym, jak ujawniono istnienie ogromnej dziury w budżecie. Początkowo podatek wynosił 20 proc, ale po dwóch latach obniżono stawkę do 19 proc.

Od czego płacimy podatek Belki?

Art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa podlegające opodatkowaniu źródła zysków kapitałowych. Są to:

 • odsetki od pożyczek
 • odsetki od depozytów bankowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych)
 • przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy
 • wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ust. 3 stosuje się odpowiednio;
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających
 • przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej
 • przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

Jak obliczyć podatek Belki? Podatek od zysków kapitałowych z lokat i kont oszczędnościowych oblicza i odprowadza bank. Klient otrzymuje wynagrodzenie już pomniejszone o 19 proc. Wysokość naliczonego podatku Belki zaokrągla się w górę.

Podatek Belki a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Inaczej jest w przypadku zysków osiąganych z instrumentów notowanych na giełdzie (sprzedaż akcji, ETF-ów, handel kontraktami) – inwestor samodzielnie rozlicza podatek od zysków kapitałowych. Robi to przy okazji rozliczania wszystkich zysków wypracowanych na giełdzie na formularzu PIT-38. Robi się to do 30 kwietnia kolejnego roku.

W przypadku podatku Belki nie ma możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Jak rozliczyć podatek Belki od produktów inwestycyjnych?

FI i domy maklerskie przesyłają formularz PIT-8c, który jest podstawą rozliczenia podatku od zysków kapitałowych. Podatnik przepisuje dane do PIT-38, w którym rozlicza wszystkie swoje dochody za poprzedni rok. Podatnik, który posiada kilka rachunków maklerskich lub TFI, otrzymuje kilka deklaracji PIT-8C. Jeśli inwestor w danym roku nie odkupi ani nie przeniesie środków pomiędzy różnymi funduszami (konwersja), fundusz nie wystawi PIT-8C.

Fundusz wystawia PIT-8C jedynie osobom fizycznym, nie wystawia dokumentu w przypadku odkupienia jednostek nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fundusz przesyła PIT-8C także do urzędu skarbowego. Dane z PIT-8C powinny się znaleźć na profilu inwestora na platformie Twój e-PIT.

Czytaj też:
Zmiany w podatku Belki. Nie wszystkim się to spodoba
Czytaj też:
Podatek Belki do likwidacji? Ekspert: Pobieranie podatku od zysku ma sens