GAZ-SYSTEM: bezpieczeństwo i zaangażowanie
Artykuł sponsorowany

GAZ-SYSTEM: bezpieczeństwo i zaangażowanie

Świnoujście. Terminal LNG
Świnoujście. Terminal LNG Źródło: Materiały prasowe / GAZ-SYSTEM
Spółka GAZ-SYSTEM powstała w 2004 roku i przez blisko dwadzieścia lat istnienia skutecznie wspierała proces zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie gazu ziemnego. Główne zadanie GAZ-SYSTEM pozostaje niezmienne – jest nim zapewnienie ciągłości przesyłu oraz rozbudowa sieci przesyłowej pozwalającej na bezpieczny transport surowca.

Firma prowadzi inwestycje infrastrukturalne i w ciągu ostatnich lat zrealizowała ambitne projekty o charakterze strategicznym. Ukończenie kolejnych to tylko kwestia czasu. Wśród najważniejszych zakończonych w zeszłym roku inwestycji można wymienić Baltic Pipe, czyli budowę podmorskiego gazociągu Polska-Dania wraz z rozbudową krajowego systemu gazociągów przesyłowych i tłoczni gazu, korytarz gazowy Północ-Południe wraz z połączeniem międzysystemowym Polska-Słowacja, łączący nowe elementy powstałe w północnej części kraju z siecią w Europie Środkowo-Wschodniej, a także interkonektor Polska-Litwa.

W realizacji znajdują się takie inwestycje, jak korytarz gazowy Centrum-Wschód, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu czy budowa pływającego Terminalu FSRU w Gdańsku. Wszystkie te projekty tworzą warunki do rozwoju Polski oraz całego regionu. Należy przy tym podkreślić, że realizacja tak dużych inwestycji jest możliwa m.in. dzięki środkom unijnym. Jak wskazuje GAZ-SYSTEM łącznie w bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przydzielone dofinansowanie dla projektów prowadzonych przez spółkę osiągnęło równowartość około 5,7 mld złotych.

Warto pamiętać, że większa część tych funduszy, poprzez transparentne procesy przetargowe, trafiła do polskich przedsiębiorstw, które wykonywały prace projektowe i budowlane. Dzięki temu GAZ-SYSTEM ma istotny wpływ na budowanie potencjału własnego polskich podmiotów gospodarczych.

Misja i zadania spółki

Projekty inwestycyjne spółki są związane z misją GAZ-SYSTEM, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki działaniom firmy Polsce udało się w stu procentach uniezależnić od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Co więcej, rozbudowa potencjału gazowego Polski powoduje zwiększenie konkurencyjności i efektywności krajowej gospodarki. Większa dostępność tego surowca oznacza wsparcie procesu transformacji energetycznej Polski jako stabilizatora dla OZE. Dodatkowo, gwarancja ciągłości przesyłu tak strategicznego surowca jak gaz ziemny ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców państwa polskiego.

Jednym z głównych zadań GAZ-SYSTEM jest eksploatacja oraz dbanie o stan techniczny i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci przesyłowej. Jest to kluczowe, biorąc pod uwagę obowiązki ustawowe spółki, która ma strategiczne znaczenie dla gospodarki państwa. Zespoły techniczne monitorują pracę gazociągów cyklicznie według określonych procedur, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

Spółka stawia wysokie wymagania dostawcom materiałów oraz wykonawcom prac inwestycyjnych i remontowych, aby zachować odpowiedni standard bezpieczeństwa wszystkich elementów infrastruktury. Proces eksploatacji sieci i obiektów prowadzony jest w zaplanowany sposób, a praca gazociągów monitorowana jest zdalnie przez całą dobę.

System przesyłowy, którym zarządza GAZ-SYSTEM, zlokalizowany jest na terenie wszystkich województw. Gaz dociera do odbiorców poprzez sieć gazociągów liczącą prawie 12 tys. km i składającą się z ponad 816 stacji gazowych i 15 tłoczni. Dodatkowo ważnym elementem jest również 36 węzłów gazowych. Rozwój i bezpieczeństwo sieci gazowej są także wynikiem pracy i zaangażowania wykwalifikowanych pracowników spółki, których pod koniec 2022 roku było ponad trzy tysiące. GAZ-SYSTEM zapewnia stabilną pracę, umożliwiającą budowę nowych kompetencji dla zatrudnionych osób. Firma jest cenionym pracodawcą na rynku.

Firma zaangażowana społecznie

Skala działalności spółki zobowiązuje do budowania stałych relacji z lokalnymi społecznościami na terenach, na których znajduje się sieć przesyłowa lub prowadzone są inwestycje. Oznacza to stały kontakt z interesariuszami oraz wspieracie finansowe dla inicjatyw lokalnych.

W celu budowania relacji ze społecznością i rzetelnej komunikacji na etapie projektowania, a następnie podczas prac budowlanych oraz remontowych, mieszkańcom i właścicielom działek przekazywane są najważniejsze informacje dotyczące realizowanych projektów. Organizowane są także spotkania informacyjne z mieszkańcami i samorządowcami, gdyż bardzo ważnym elementem sukcesu jest dialog. Prace prowadzone są z poszanowaniem prawa własności poprzez minimalizowanie ingerencji w nieruchomości należące do właścicieli poszczególnych terenów. Szczegółowe informacje dotyczące każdej inwestycji na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej spółki.

Natomiast w ramach wspierania inicjatyw lokalnych ważnym elementem zaangażowania są programy edukacyjne. W 2022 roku odbyła się trzecia edycja programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”, który objął wsparcie finansowe na wyposażenie klas, zakup sprzętu sportowego oraz pomoc psychologiczną dla dzieci w 62 placówkach znajdujących się na terenie 17 gmin w Polsce. Co ważne, program kontynuowany jest w bieżącym roku. Kolejnym ciekawym, projektem społecznym jest także „Szkoła z Energią”, czyli opieka patronacka GAZ-SYSTEM nad pięcioma szkołami kształcącymi młodzież w zawodach związanych z gazownictwem.

Dzięki współpracy ze spółką placówki oświatowe otrzymują wsparcie finansowe na doposażenie pracowni zawodowych, organizację zajęć warsztatowych oraz stypendia dla uczniów. W ramach współpracy patronackiej spółka zatrudnia też stażystów i organizuje praktyki zawodowe.

Jako mecenas wielu form życia społecznego, w 2022 roku GAZ-SYSTEM dofinansował 111 projektów sponsoringowych. Dodatkowo, w ramach działalności dobroczynnej, zrealizował w ubiegłym roku 60 umów darowizn.

Zgodnie ze współczesną polityką ograniczenia wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne, do priorytetów GAZ-SYSTEM należy minimalizacja oddziaływania na przyrodę. Jednym z działań podjętych w tym celu jest funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego. Spółka dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wpisując się w ten sposób w realizację unijnych celów klimatycznych.

Chęć ograniczenia wpływu widać również w procesie prowadzenia inwestycji. Podczas prac budowlanych miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych są omijane z wykorzystaniem technologii wykopowych, a realizacja inwestycji odbywa się pod stałym nadzorem specjalistów środowiskowych, z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków i migracji zwierząt. Po zakończeniu prac place montażowe przywracane są do stanu pierwotnego.

Wyzwania na przyszłość

Ważnym aspektem działalności firmy jest stałe usprawnianie procesów, rozwój technologii oraz zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe. Wśród nich można wymienić realizację innowacyjnych projektów we współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi oraz instytucjami badawczymi w kraju i za granicą, a także przy wykorzystaniu własnych laboratoriów, które wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt. Spółka realizuje również szereg inicjatyw na potrzeby eksploatacji infrastruktury gazowej, w tym opracowywanie i testowanie nowych technologii do inspekcji i monitorowania stanu gazociągów.

Istotnym obszarem prowadzonej działalności B+R są zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi na rynku energii, ukierunkowane na uzyskanie neutralności klimatycznej. Jednym z kluczowych badanych zagadnień jest wpływ wodoru na infrastrukturę przesyłową – tematem tym spółka zajmuje się między innymi poprzez udział w projektach międzynarodowych. GAZ–SYSTEM w roli Advisory Board uczestniczył w trzech projektach dotyczących możliwości wykorzystania sieci przesyłowej do transportu wodoru, analizy wpływu gazu z domieszkowanego wodorem na infrastrukturę oraz magazynowania wodoru.

Poza współpracą w ramach europejskich projektów, spółka prowadzi krajowe działania badawczo-rozwojowe opracowując między innymi wytyczne w zakresie wymagań przy projektowaniu i budowie infrastruktury przesyłowej paliw gazowych z domieszką wodoru. W grudniu 2022 roku GAZ-SYSTEM został sygnatariuszem umowy o współpracy w ramach projektu transgranicznego o nazwie Nordic-Baltic Hydrogen Corridor w zakresie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec, by spełnić cele REPowerUE 2030. W nadchodzących latach GAZ-SYSTEM będzie działać zgodnie z nową polityką energetyczną polskiego rządu, aby dążyć do stopniowego zmniejszania zależności gospodarki od paliw kopalnych, mając za zadanie zapewnienie w perspektywie najbliższych dekad pewności dostaw surowców przejściowych, jakim jest gaz ziemny.

GAZ-SYSTEM w swojej prawie już dwudziestoletniej historii działalności udowodnił, że jest harmonijnie rozwijającą się nowoczesną spółką, wykorzystującą najnowsze dostępne technologie przy poszanowaniu partnerów i środowiska naturalnego. Zadaniem GAZ-SYSTEM jako krajowego operatora jest zapewnić ciągłość dostaw gazu ziemnego. Jednocześnie spółka patrzy też w przyszłość – w stronę nowych źródeł energii. Wpisując się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej chce mieć udział w ograniczeniu emisyjności gospodarki europejskiej.