Jest zgoda KNF na przejęcie SKOK Profit przez bank

Jest zgoda KNF na przejęcie SKOK Profit przez bank

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Logo SKOK
Logo SKOK
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Profit" w Rybniku (SKOK Profit) przez Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach – poinformowała KNF.

„Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Profit. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 733 członków SKOK Profit wynosiły 2,64 mln zł” – czytamy w komunikacie.

14 września 2016 r., z uwagi na wykazany niedobór aktywów Kasy na pokrycie jej zobowiązań, KNF ustanowiła w SKOK Profit zarządcę komisarycznego. Z przekazanych przez zarządcę komisarycznego danych sprawozdawczych sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że SKOK Profit wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 90,6 tys. złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 3,17 proc., co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 144 tys. złotych, podano również.

„Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. poinformowała o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej umożliwiającej osiągnięcie SKOK Profit wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów powyżej poziomu wymaganego przepisami prawa, tj. 1 proc. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Profit” – czytamy w komunikacie.

4 października 2016 r. KNF stwierdziła, że brak było Kasy wyrażającej zgodę lub posiadającej zdolność do przejęcia SKOK Profit w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie, podano również.

„Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Profit, KNF poinformowała, że do dnia 18 października 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Profit” – czytamy w komunikacie.

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach, który dokonał zgłoszenia, wyraził w dniu 15 listopada 2016 r. zgodę na przejęcie SKOK Profit, podano również. „Sytuacja Śląskiego Banku Spółdzielczego 'Silesia' w Katowicach pozwala na przejęcie SKOK Profit w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy” – czytamy w komunikacie.

Wartość aktywów przejmowanej SKOK Profit wynosi 0,46% wartości aktywów Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach. Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia" w Katowicach spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym – podano również. „Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)” – czytamy również.

Z dniem 30 listopada 2016 r. SKOK Profit zostanie przejęta przez Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie, podsumowano.

Źródło: ISBnews
 5

Czytaj także