Jest wyższy zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy. Sejm przegłosował ustawę

Jest wyższy zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy. Sejm przegłosował ustawę

Pieniądze
Pieniądze Źródło:Fotolia / ESCALA
Izba niższa parlamentu przegłosowała podniesienie zasiłku dla bezrobotnych i uchwaliła ustawę o dodatku solidarnościowym, mającym przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19.

Głosy w Sejmie rozłożyły się następująco: za głosowało 430 posłów, przeciw głosowało 15 posłów, natomiast 9 wstrzymało się od głosu.

Odrzucono zmiany zgłoszone przez Lewicę i Konfederacją. Ta pierwsza chciała, żeby zasiłek dla bezrobotnych wynosił 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. Z kolei druga postulowała, żeby dodatek solidarnościowy przysługiwał mieszkającym na terytorium Polski (i posiadającymi obywatelstwo polskie).

Dodatek solidarnościowy trafi do zwolnionych z umowy o pracę po 15 marca i z tymi, którym umowy o pracę po tym terminie nie przedłużono. Warunkiem dostania dodatku solidarnościowego będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Dodatek będzie przysługiwał:

  • osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub też są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
  • cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce i uprawnionym do wykonywania pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek nie będzie przysługiwał:

  • osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego:

  • nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium, to znaczy, że nie będzie skracał okresu pobierania wymienionych świadczeń.
  • będzie wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów).

Dodatek solidarnościowy będzie się dostawało przez trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 zł.

Wysokość dodatku solidarnościowego to 1400 zł miesięcznie.

Rząd może przedłużyć ten okres obowiązywania, a pobierający dodatek solidarnościowy będzie w czasie pobierania go ubezpieczony (koszty pokryje ZUS). Dodatek solidarnościowy wypłacany będzie bez podatku dochodowego.

Z kolei zasiłek dla bezrobotnych wzrósł do 1200 zł przez pierwsze trzy miesiące od nabycia do niego prawa. Potem kwota wynosić będzie 942,30 zł. Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych nastąpi od 1 września 2020 roku. Więcej dostaną aktualni bezrobotni i nowi, którzy się zarejestrują.

Dodatek solidarnościowy będzie miało prawo odebrać ok. pół miliona Polaków. 193 tys. z nich nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a 307 tys. ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W czwartek Sejm przegłosował (w I i II czytaniu) projekt ustawy skierowany doń przez prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz trafi do Senatu, a po jego głosowaniu bądź z powrotem do Sejmu, bądź bezpośrednio do prezydenta do podpisu.

Czytaj też:
Wirus zjada biednych i karmi bogatych. Dr hab. Michał Brzeziński: „Nierówności w Polsce wzrosną”
Czytaj też:
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy. Dla kogo dodatek solidarnościowy?