Sejm przyjął sprawozdanie z budżetu

Sejm przyjął sprawozdanie z budżetu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielił rządowi absolutorium.

Głosowało 424 posłów; za było 386. Od głosowania wstrzymało się 38 osób.

W przyjętej uchwale Sejm jednocześnie zwrócił uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu w częściach dotyczących Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz części dotyczącej Skarbu Państwa i Krajowej Rady Sądownictwa.

Ponadto Sejm zwrócił się do dysponentów środków budżetowych o usunięcie tych nieprawidłowości, które wskazała Najwyższa Izba Kontroli oraz przedstawiły komisje sejmowe, oceniając wykonanie poszczególnych budżetów resortów.

We wtorek za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2007 r. i absolutorium dla rządu za ten okres opowiedziały się wszystkie kluby poselskie oraz koło SdPL. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie rządowi absolutorium rekomendowała Sejmowi Komisja Finansów Publicznych i Najwyższa Izba Kontroli.

W 2007 r. dochody z budżetu państwa wyniosły 236,4 mld zł. Były o blisko 7,4 mld zł (o 3,2 proc.) wyższe od planowanych. Wydatki budżetowe wyniosły 252,3 mld zł i były one niższe o 6,6, mld zł (o 2,6 proc.) od zaplanowanej. Deficyt, zamiast planowanych 30 mld zł, wyniósł 15,9 mld zł.

ab, pap

 0

Czytaj także