Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt wyniesie 40 miliardów złotych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt wyniesie 40 miliardów złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Wydatki państwa w 2011 r. wyniosą 313,47 miliardów złotych, a tzw. dochody podatkowe i niepodatkowe 273,27 miliardów zł. Maksymalny deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł - przewiduje projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej.
W przedstawionym przez resort finansów projekcie przewidziano, że tegoroczne wykonanie budżetu zamknie się deficytem 48,3 mld zł wobec 52,2 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej.

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada, że dochody podatkowe państwa sięgną w przyszłym roku 242,67 miliardów złotych. Z podatków pośrednich uzyskamy 179,67 miliarda złotych. Dochody z CIT zaplanowano na poziomie 24,8 miliarda złotych, a z PIT - na poziomie 38,2 miliarda zł. Tzw. dochody niepodatkowe mają wynieść 28,175 miliarda złotych, z tego m.in. z dywidend ma wpłynąć 8,5 miliarda zł, a z NBP - 1,717 mld zł.

Rezerwa ogólna, czyli środki przewidziane w budżecie, które można przeznaczyć na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, wyniesie w przyszłym roku 120 mln zł - wynika z projektu ustawy budżetowej na 2011 r. Projekt nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Resort finansów prognozuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2011 r. 3359 zł. Z kolei średnioroczna inflacja ma wynieść 2,3 proc. Wzrost PKB zapisany w projekcie budżetu na 2011 rok ma wynieść 3,5 proc., a bezrobocie na koniec przyszłego roku - 9,9 proc. Rząd planuje, że wpływy z prywatyzacji w przyszłym roku wyniosą 15 mld zł wobec 25 mld zł w 2010 roku.

W projekcie budżetu na 2011 r. założono wzrost emerytur i rent o 2,7 proc. od marca przyszłego roku. "Przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w 2010 roku w stosunku do 2009 roku, zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 roku w stosunku do 2009 roku" - czytamy w projekcie.

Dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego m.in. wypłacane są emerytury, wyniesie w 2011 roku 37,1 mld zł - wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Przychody FUS w 2011 r. razem z dotacją mają wynieść 162 mld zł, a wydatki - 184,8 mld zł. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2011 r. ma otrzymać, oprócz dotacji budżetowej, 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W 2010 r. na uzupełnienie niedoboru funduszu wynikającego z przyczyn demograficznych FUS otrzymał 7,5 mld zł.

Plan finansowy FUS na 2011 r. zbudowano na założeniach, że od marca 2011 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 102,7 proc. Do 4 tys. zł zmniejszy się zasiłek pogrzebowy, wynoszący obecnie 6 tys. 395,70 zł. Założono też 99-proc. wskaźnik ściągalności składek oraz to, że FUS nie zwróci budżetowi państwa pożyczki 5,5 mld zł z grudnia 2009 r. Odpis z Funduszu na funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie prawie 3,8 mld zł - poinformowano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

97 proc. wydatków FUS będą stanowiły wypłaty emerytury i rent, dodatków do nich oraz zasiłków. Rząd w uzasadnieniu zaznaczył, że planowana na 2011 r. dotacja jest niższa od przewidywanej w 2010 r. o 2,1 proc.

W projekcie przewiduje się dotację dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 15 mld zł. Będzie ona o 1,4 proc. niższa niż w tym roku. Dotacja dla KRUS w przyszłym roku będzie niższa niż w 2010 r. o 215 759 tys. zł w związku z niższymi wydatkami funduszu, przeznaczonymi na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników. Pieniądze przeznaczone dla KRUS trafiają przede wszystkim do Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER), który działa na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. KRUS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej przewiduje się dotację w wysokości 1 mln zł na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji. Z tego funduszu są finansowane m.in. koszty rzeczowe związane z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dotacja z budżetu stanowi 2,9 proc. przychodów ogółem funduszu. Na Fundusz Administracyjny KRUS w 2011 r, z budżetu zostanie przeznaczone 442 mln zł. Pieniądze pochodzą z odpisu z Funduszu Emerytalno-Rentowego. Kwota ta w przyszłym roku będzie na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

PAP, arb

 0

Czytaj także