Sejm przyjął poprawki Senatu do tarczy 3.0. Łączny koszt nowelizacji to 2,6 mld zł

Sejm przyjął poprawki Senatu do tarczy 3.0. Łączny koszt nowelizacji to 2,6 mld zł

Posiedzenie Sejmu RP
Posiedzenie Sejmu RP Źródło:X / @piotr_borys
Sejm przyjął sześć senackich poprawek do nowelizacji tak zwanej tarczy antykryzysowej 3.0. Odrzucono m.in. propozycję podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych.

Posłowie zgodzili się, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od jego odwołania nie przeprowadzać wyborów do organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Kadencje dotychczasowych organów ulegają przedłużeniu. Akceptację uzyskała też poprawka, zakładająca przedłużenie w 2020 roku terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający o 60 dni.

Posłowie poparli zmianę zakładającą umożliwienie jednostkom Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna podejmowanie decyzji o umorzeniu w całości lub w części należności z tytułu odsetek, rekompensat i kar umownych. Odbywać się to ma na wniosek przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19,

Natomiast podmioty, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Nie będzie wyższego zasiłku

nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą oraz ujednolicenie terminu jego pobierania, ani na wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym.

Akceptacji nie zyskała też poprawka, zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych ani propozycja zawieszenia reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2021.

Sejm przywrócił przepis, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G) oraz przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzają dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

Izba opowiedziała się też za przywróceniem zapisów, dotyczących rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Sejm nie poparł też poprawek, zakładających objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych, przyznanie prawa do „postojowego” sezonowym pracownikom turystycznym.

Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

Rozszerza zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

Podwyższa do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

Zasiłek opiekuńczy wydłużony

Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

W związku z kryzysem spowodowanym epidemią zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Wprowadza dodatkowe mechanizmy wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Zakłada też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Łączny koszt zawartych w nowelizacji rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.