Kim jest ubezpieczyciel?

Kim jest ubezpieczyciel?

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia Źródło: Pxhere
Ubezpieczyciel to pojęcie spotykane w temacie polis ubezpieczeniowych i używane obok takich słów, jak ubezpieczający czy ubezpieczony. Wyjaśniamy, jak definiuje się każde z nich oraz kto może określać się mianem ubezpieczyciela i na jakich zasadach prowadzić swoją działalność.

Kto to jest ubezpieczyciel? Definicja

Ubezpieczyciel inaczej nazywany jest asekuratorem, choć w dzisiejszych czasach to pojęcie wykorzystuje się raczej tylko w krzyżówkach. Słownikowa definicja mówi, że jest to podmiot przyjmujący na siebie zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec ubezpieczającego się.

Przestawiając sprawę prościej, ubezpieczyciel to towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) albo zakład ubezpieczeń, czyli firma zajmująca się sprzedażą różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych i realizująca ich postanowienia, np. w formie wypłaty odszkodowania w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Z usług ubezpieczyciela korzystają m.in. kierowcy, kiedy zaopatrują się w obowiązkowe OC samochodu (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Najpopularniejsi ubezpieczyciele działający w Polsce to m.in. takie marki, jak Ergo Hestia, Allianz, Aviva, Axa, Generali, PZU, Warta, Link4 czy Proama.

Pojęcie ubezpieczyciela można powszechnie spotkać także w temacie pozapłacowych benefitów pracowniczych. Wzmianki o nich pojawiają się w ofertach pracy, wyszukiwanych pod najprostszymi hasłami, np. “praca w Szczecinie”. Pracodawcy próbują przyciągnąć specjalistów m.in. atrakcyjnymi warunkami ubezpieczenia swoich pracowników.

Warunki działania ubezpieczycieli

Każdy ubezpieczyciel, legalnie działający w Polsce, musi być członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Dzięki temu w prosty sposób można sprawdzić, czy dana firma sprzedająca ubezpieczenia jest godna zaufania. Wystarczy wejść na oficjalną stronę PIU i w zakładce “członkowie” wyszukać dane przedsiębiorstwo. Jeśli jest tam obecne, oznacza, że wszystko się zgadza.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają także Komisji Nadzoru Finansowego, a warunki ich funkcjonowania zawiera Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Żeby móc działać jako legalny ubezpieczyciel, firma musi spełniać pewne warunki. Po pierwsze musi funkcjonować w jeden z trzech sposobów:

 • jako spółka akcyjna,
 • jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
 • jako spółka europejska.

Po drugie, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydawane przez wspomnianą wyżej Komisję Nadzoru Finansowego. Ubezpieczyciel musi wyrazić zgodę na zbadanie swojej wiarygodności.

Co więcej, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dzieli ubezpieczenia na dwa duże działy: dział pierwszy — ubezpieczeń na życie i dział drugi — pozostałych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych. Przepisy prawne mówią, że żaden ubezpieczyciel nie może sprzedawać polis dotyczących zarówno pierwszego, jak i drugiego działu. Działalność każdego ubezpieczyciela musi skupiać się tylko na jednym z nich.

Ubezpieczyciel a ubezpieczający i ubezpieczony

Z pojęciem ubezpieczyciela wiążą się jeszcze dwa inne ważne słowa: ubezpieczający i ubezpieczony. Możemy je spotkać m.in. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli dokumencie szczegółowo opisującym zasady działania danej polisy: m.in. to, w jakich przypadkach ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, a kiedy nie i w jakiej wysokości.

OWU powinno dokładnie definiować to, kto w przypadku naszej polisy, jest ubezpieczającym i ubezpieczonym, dlatego zawsze należy przeczytać ten dokument ze zrozumieniem. Najczęściej jednak definicje ubezpieczającego i ubezpieczonego, określane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, brzmią bardzo podobnie:

 • ubezpieczającym jest osoba, która podpisuje umowę z ubezpieczycielem i jest prawnie zobowiązana do uiszczania składki ubezpieczeniowej,
 • ubezpieczony to natomiast osoba, która ma zostać objęta ochroną, gwarantowaną przez daną polisę.

Ubezpieczający i ubezpieczony to nie zawsze to samo

Ubezpieczający może być jednocześnie ubezpieczonym, jeśli polisa, którą nabywa, ma za zadanie chronić go samego. Jeśli ubezpieczający kupuje ubezpieczenie, w zamyśle przeznaczone dla kogoś innego, może nie być ubezpieczonym.

Dzieje się tak na przykład, kiedy rodzic lub opiekun prawny chce zabezpieczyć swoje dziecko na wypadek nieszczęśliwego wypadku na koloniach wakacyjnych i wykupuje polisę (jest ubezpieczającym), która chroni jedynie jego dziecko (ubezpieczonego).

Najważniejsze obowiązki ubezpieczyciela

Istnieją działania, których ubezpieczyciel musi dopełnić z tytułu prowadzonej przez niego działalności. Przepisy prawne mówią, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane m.in. do:

 • stosowania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które nie są sprzeczne z prawem,
 • przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej różnice pomiędzy postanowieniami OWU a zapisami umowy dotyczącej danej polisy jeszcze przed dokonaniem przez niego zakupu konkretnego ubezpieczenia,
 • wydać dokument ubezpieczenia stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • doręczyć wszelkie zmiany postanowień OWU wynikłe w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej,
 • udzielić informacji na temat OWU i postanowieniach umowy ubezpieczeniowej ubezpieczonemu na jego prośbę, jeśli nie był on jednocześnie ubezpieczającym,
 • w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego wypłacić terminowo świadczenie określone w umowie.

Czytaj też:
Ubezpieczenie kredytu – czym jest i co obejmuje? Czy trzeba je zakupić?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także