Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – jak to zrobić? Kiedy jest możliwe?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – jak to zrobić? Kiedy jest możliwe?

Pożar
Pożar Źródło:Pxhere
Rezygnacja z umowy ubezpieczenia jest jak najbardziej możliwa – gwarantuje to Kodeks cywilny. Należy jednak dopełnić formalności, by wypowiedzenie było ważne.

Bez względu na to, czy klient chce wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia pojazdu, od nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenia nieruchomości – istnieje możliwość, by przedterminowo ją zakończyć. Nie musi on podawać powodu swojej decyzji – być może zakup był nieprzemyślany, klient znalazł korzystniejszą ofertę lub stwierdził, że dana polisa jest mu zbędna. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest możliwe pod pewnymi warunkami, które trzeba spełnić, by zakończyć współpracę z ubezpieczycielem. W jakich sytuacjach jest to więc dopuszczalne?

Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by móc odstąpić od umowy ubezpieczenia jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w przepisach prawnych. W Kodeksie cywilnym, a dokładniej w art. 812 znajdziemy zapis, że każda osoba fizyczna ma prawo do odstępstwa od umowy polisy. Konieczne jest jednak dostosowanie się do terminów, w jakich można wykonać tę czynność oraz zwrócenie uwagi na rodzaj zakupionej polisy. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest bowiem możliwe w terminie:

 • 30 dni od daty jej podpisania – w przypadku klientów indywidualnych,
 • 7 dni od daty jej zawarcia – w przypadku przedsiębiorców.

Warunkiem jest zakup polisy na okres dłuższy niż pół roku, czyli min. 6 miesięcy.

Po przekroczeniu wyżej wymienionych terminów, odstąpienie od umowy polisy będzie niemożliwe i nie ulegnie ona rozwiązaniu. Zwrot składki zostanie dokonany z odjęciem kosztów pobranych za termin obowiązywania polisy.

Jeśli jednak ubezpieczyciel nie poinformował klienta o możliwości skorzystania z tego prawa – do momentu zawarcia umowy – 30 dni zostanie liczone od dnia, w którym konsument dowiedział się o tym fakcie.

W Kodeksie cywilnym art. 830 znajdziemy zapis dotyczący ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia domu od wielu ryzyk, ubezpieczenia zdrowotnego komplementarnego oraz Ubezpieczenia Affinity. W ich przypadku możliwe jest złożenie wypowiedzenia umowy w każdej chwili jej obowiązywania z zachowaniem terminów określonych w umowie.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość

Każda polisa zakupiona na odległość może zostać rozwiązana w terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. Przez pojęcie zakupu na odległość, rozumie się nabycie ubezpieczenia przez internet lub telefonicznie. W tym przypadku możliwe jest także zrezygnowanie z zawartej umowy polisy OC, co jest niedopuszczalne, jeśli została ona podpisana w placówce stacjonarnej.

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Odpowiedzmy zatem na kluczowe pytanie, a mianowicie: jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia? Przede wszystkim należy pamiętać, by powiadomić o tym zamiarze ubezpieczyciela. Można to zrobić co najmniej miesiąc przed terminem wymagalności, wysyłając towarzystwu ubezpieczeniowemu stosowne oświadczenie. Dopuszczalne jest skorzystanie z jednej z możliwych form powiadomienia ubezpieczyciela:

 • osobiście – odwiedzając placówkę ubezpieczyciela lub multiagenta,
 • listownie – wysyłając wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (pod uwagę brana jest data wysłania pisma),
 • online – za pomocą wiadomości e-mail lub formularza na stronie ubezpieczyciela,
 • przez inne środki komunikacji – jeśli ubezpieczyciel korzystał z takiej formy komunikacji z klientem,
 • na inne sposoby, o których jest mowa w umowie ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek powiadomienia klienta o przyjęciu rezygnacji w sposób pisemny.

Wzór odstąpienia od umowy ubezpieczenia

We wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia należy podać takie informacje jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • odwołanie się do Kodeksu cywilnego art. 812 lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku nabycia polisy na odległość,
 • imię i nazwisko, adres oraz PESEL ubezpieczonego,
 • numer polisy,
 • datę zawarcia polisy,
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku o odstąpienie od umowy,
 • czytelny podpis.

We wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia pojazdu należy dodatkowo podać model i markę pojazdu oraz jego numer rejestracji.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy ubezpieczenia znajdziesz poniżej.


Kraków, dn. 18.09.2022 r.
(miejscowość i data)

Towarzystwo Ubezpieczeniowe XYZ sp. z o.o.
ul. Długa 1/2
01-00 Warszawa
(nazwa i adres ubezpieczyciela)


Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

zawartej na odległość


Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Ja, (imię i nazwisko) Krystyna Kowalska, (nr PESEL) PESEL 1010101010, (adres zamieszkania) zamieszkała przy ul. Marszałkowskiej 22a w Krakowie,

odstępuję od umowy ubezpieczenia o numerze polisy 1112131415 zawartej na odległość w dniu 01.09.2022 roku.
Czytelny podpis

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chęci rezygnacji z polisy OC zakupionej stacjonarnie, czyli w punkcie ubezpieczeniowym danej firmy ubezpieczeniowej lub w oddziale multiagenta. Wówczas konsument nie może zrezygnować z zakupionego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego. Inne przepisy obowiązują dla polisy zakupionej online lub telefonicznie – tutaj rezygnacja jest możliwa w terminie do 30 dni od dnia jej zakupu. Klienci często decydują się na rozwiązanie umowy tuż przed końcem jej obowiązywania, np. z uwagi na to, że znaleźli dużo tańszą ofertę u konkurencji. Wówczas można odstąpić od umowy polisy OC najpóźniej na dzień przed końcem obowiązywania ochrony.

Należy pamiętać o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie, tzn. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotne, musi zostać zakupione u innego ubezpieczyciela, jeśli klient chce wypowiedzieć umowę obecnej polisy. Wniosek w imieniu klienta składa wówczas nowy ubezpieczyciel przy zachowaniu ciągłości ochrony.

Czytaj też:
Co to jest ubezpieczenie osobowe?

Autor:
Źródło: WPROST.pl