KOV pomyślnie kończy rok na Ukrainie i ma ambitny plan na 2013

KOV pomyślnie kończy rok na Ukrainie i ma ambitny plan na 2013

Dodano:   /  Zmieniono: 

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła 2012 r. Produkcja netto na Ukrainie przekroczyła poziom 500 tys. metrów sześc. gazu dziennie, z sukcesem zrealizowano plan wykonania sześciu odwiertów, z czego aż pięć zostało orurowanych do głębokości całkowitej, a dwa rozpoczęły komercyjne wydobycie. Spółka pozyskała nowe urządzenie typu snubbing unit i zrealizowała program badań sejsmicznych na swojej najnowszej koncesji. Zarząd zapowiada, że 2013 r. będzie równie intensywny. Plan prac przewiduje wykonanie nawet ośmiu odwiertów, kolejne szczelinowania i wydobycie z dwóch horyzontów.  Budżet na ten rok przekracza 54 mln USD, z czego ponad 38 mln USD przypadnie na 70-procentowy udział KOV.

Podsumowanie prac na Ukrainie w 2012 roku:

  • 501,2 tys. metrów sześc. gazu i 203 baryłki NGL dziennie wyniosła produkcja na koniec 2012 roku czyli 3.154 baryłki ekwiwalentu ropy dziennie (boe) (netto dla KOV); 
  • Spółka pozyskała nowe urządzenie typu snubbing unit, dzięki czemu przeprowadzono udane operacje wydobycia z dwóch horyzontów w odwiertach O-18 i M-21;
  • Pozyskano 225 km 2 danych sejsmicznych z obszaru koncesji Północne Makiejewskoje, które pozwoliły na identyfikację pięciu nowych obiektów poszukiwawczych ;
  • Wykonano pięć nowych odwiertów, z których dwa produkują już na komercyjnym poziomie, szósty odwiert jest w trakcie prac.

Plany na 2013 rok:

  • KUB-Gas planuje wykonać do ośmiu nowych odwiertów;
  • Spółka będzie stosowała nowe technologie wydobywcze: szczelinowanie hydrauliczne i operacje wydobycia z dwóch horyzontów;
  • KUB-Gas wybuduje około 25 km nowego rurociągu i zainstaluje dodatkowe urządzenia przetwórcze na koncesji Makiejewskoje;
  • Całkowity budżet inwestycji wyniesie 54,8 mln USD (38,4 mln USD dla 70 proc. udziału KOV).
  • Wydatki będą pokryte w całości gotówką wygenerowaną przez KUB-Gas.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy KUB-Gas planuje wykonać do ośmiu nowych odwiertów, z czego sześć zostanie wydrążonych za pomocą własnej wiertni, a kolejne dwa, warunkowe, będą wykonane wypożyczonym urządzeniem, w ramach przyspieszonego programu na 2013 r. Prace nad pierwszym z planowanych odwiertów NM-2 już trwają.

W I połowie roku Spółka planuje intensywne operacje wydobycia z dwóch horyzontów w nawet pięciu odwiertach i zapowiada, że druga seria tych prac odbędzie się pod koniec roku. Kolejnych pięć odwiertów zostało wytypowanych do szczelinowania hydraulicznego, które, zgodnie z przewidywaniami, powinno rozpocząć się w III kw. 2013 r. KUB-Gas będzie także rozbudowywał infrastrukturę przesyłową i przetwórczą. W sumie, budżet na 2013 rok wyniesie 54,8 mln USD, z czego na 70 proc. udział KOV przypadnie 38,4 mln USD. Całość tych środków będzie pokryta z bieżących przepływów pieniężnych generowanych przez KUB-Gas.

Nasze cele na 2013 r. są ukierunkowane na zapewnienie stałego wzrostu zarówno produkcji, jak i rezerw, co chcemy osiągnąć dzięki ambitnemu programowi prac, który obejmuje wykonanie do ośmiu nowych odwiertów i wdrożenie nowych technologii dalszego zwiększania produkcji poprzez wydobycie z dwóch horyzontów oraz szczelinowanie. Nasz sukces w ostatnich dwóch latach przełożył się na mocną pozycję gotówkową oraz na konkretne, techniczne i operacyjne doświadczenie naszego zespołu. Jesteśmy przekonani, że obecnie posiadane koncesje mają znaczący potencjał rozwojowy i wydobywczy, który może być uwolniony dzięki stałemu stosowaniu nowych technologii i metod pracy- powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.


S
twierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

Źródło: Kulczyk Oil Ventures;
dostarczył:
netPR.pl