International Personal Finance plc Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

International Personal Finance plc Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Najważniejsze informacje

?      

Solidne wyniki finansowe pomimo wyzwań regulacyjnych w Europie

 

o         

Silny wzrost zysku bazowego przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi o 10% (12,6 mln GBP), przed uwzględnieniem dodatkowych inwestycji w działalność IPF Digital w wysokości 2,8 mln GBP oraz niekorzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 17,2 mln GBP.

 

o         

Zysk Grupy przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 116,1 mln GBP.

 

o         

13% wzrost udzielonych pożyczek oraz 7% wzrost liczby klientów przełożył się na 4% wzrost przychodów

 

o         

Dobra jakość udzielanych pożyczek w całej Grupie - wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów wyniósł 25,7%

 

?      

Pożyczki z obsługą domową - znaczący rozwój odnotowany w Meksyku; reagowanie na na zmieniające się warunki rynkowe w Europie

 

o         

Meksyk osiągnął bardzo dobre wyniki i przekroczył cel w zakresie zysku na klienta

 

o         

Stabilne wyniki w Europie z poprawiającym się trendem

 

o         

Nowa struktura produktowa w Polsce.

 

 

?      

Silny wzrost IPF Digital oraz duże możliwości rynkowe

 

o         

34% wzrost liczby udzielonych pożyczek oraz 46% wzrost liczby klientów do poziomu 134 tys.

 

o         

Dobre wyniki w zakresie rozszerzania działalności w Polsce i Australii; pierwsze pożyczki udzielone w Hiszpanii

 

?      

Solidne finansowanie oraz dalszy zwrot dla akcjonariuszy

 

o         

Wskaźnik kapitału własnego do należności wyniósł 40,8%, co jest zgodne ze skorygowanym celem wynoszącym ok. 40%

 

o         

Proponowana dywidenda roczna na poziomie 7,8 pensa na akcję

 

 

Najważniejsze dane statystyczne

 

FY 2014

 

 

FY 2015

Zmiana rdr

przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

2.640

 

2.813

6.6%

Udzielone pożyczki (w mln GBP)

1,022.0

 

1,043.0

13,2%

Przychody (w mln GBP)

783,2

 

735,4

4,1%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym

28,1%

 

25,7%

2,4 p.p.

Wskaźnik kosztów do przychodów

38,8%

 

41,4%

(2,6) p.p.

Zysk przed opodatkowaniem* (w mln GBP)

123,5

 

116,1

 

Zysk przed opodatkowaniem w sprawozdaniu finansowym** (w mln GBP)

100,2

 

100,2

 

Zysk na akcję* (w pensach)

38,0

 

37,1

 

 

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzającego Grupy IPF:

Pomimo wielu istotnych zmian regulacyjnych, które wpłynęły na naszą działalność, osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe za rok 2015. Miniony rok był doskonały dla IPF Digital oraz Meksyku, dlatego też zamierzamy zwiększać nakłady inwestycyjne oraz przyspieszyć plany ekspansji w tych dwóch obszarach. Mimo wymagających warunków prowadzenia działalności, nasze rynki europejskie, z wyjątkiem rynku czeskiego i słowackiego, osiągnęły wzrost zysku bazowego.   Nowe regulacje prawne w Polsce i na Słowacji znacząco wpłyną na naszą rentowność w roku 2016 oraz w kolejnych latach. Ponadto oczekujemy dalszych zawirowań regulacyjnych. Niemniej jednak, zobowiązujemy się do osiągania zrównoważonych zysków dla naszych akcjonariuszy a realizacja tego zobowiązania będzie możliwa dzięki dostosowywaniu naszej strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Informacje rynkowe

Zasadniczo warunki makroekonomiczne w 2015 roku były sprzyjające, w przeciwieństwie do ostatnio obserwowanej zmienności na rynkach finansowych spowodowanej obawami spowolnienia gospodarczego. Na wszystkich rynkach utrzymywał się silny popyt na krótkoterminowe pożyczki na małe kwoty. W rezultacie pojawiło się więcej pożyczkodawców konkurujących o udział w rynku, szczególnie w Europie.

Wraz z rozwojem technologii mobilnej i cyfrowej zmienia się również środowisko pożyczek konsumenckich. W Europie rozwój technologiczny wpłynął na otoczenie konkurencyjne a szybki wzrost w zakresie liczby dostawców pożyczek on-line za pośrednictwem kanałów cyfrowych przyczynił się do pojawienia się na rynku wielu marek, produktów oraz zróżnicowania cen, co przełożyło się na większy wybór dla konsumentów, w tym segmentu konsumentów, którzy wcześniej zaciągnęliby u nas pożyczkę z obsługą domową.

Polska i Litwa  

Polska i Litwa osiągnęła solidne wyniki ze wzrostem zysku bazowego na poziomie 5,0 mln GBP (7%) zrównoważone niekorzystnym wpływem kursów walutowych w wysokości 8,5 mln GBP. Podany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 69,0 mln GBP.

 

 

2014

mln GBP

2015

mln GBP

Zmiana

mln GBP

Zmiana

%

Zmiana przy CER %

Liczba klientów (w tys.)

848

832

(16)

(1.9)

(1.9)

Udzielone kredyty

372.6

353.5

(19.1)

(5.1)

5.2

Średni stan należności netto

299.4

287.5

(11.9)

(4.0)

6.5

 

 

 

 

 

 

Przychód

308.8

267.4

(41.4)

(13.4)

(4.0)

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów

(84.2)

(61.3)

22.9

27.2

19.2

Przychów netto

224.6

206.1

(18.5)

(8.2)

1.8

Koszty finansowania

(18.7)

(15.8)

2.9

15.5

6.5

Prowizje Doradców

(33.8)

(29.8)

4.0

11.8

2.3

Inne koszty

(99.6)

(91.5)

8.1

8.1

(0.4)

Zysk przed opodatkowaniem

72.5

69.0

(3.5)

(4.8)

 

 

W Polsce nadal obserwujemy zwiększoną aktywność konkurencyjnych firm pożyczkowych oferujących pożyczki online, a co za tym idzie ograniczone możliwości wzrostu dla naszej działalności. W konsekwencji liczba klientów zmniejszyła się o 2% rok do roku do poziomu 832,000.

Nasza nowa oferta produktowa obejmująca pożyczki długoterminowe oraz nowy produkt miesięczny miały pozytywny wpływ na 5% wzrost liczby udzielonych pożyczek. Przychód spadł o 4%, co odzwierciedla uszczuplone zyski wynikające z zaostrzenia limitu na koszty odsetkowe w Polsce. Wynika to także z faktu, iż większa liczba klientów zaciągnęła długoterminowe pożyczki po preferencyjnych cenach.  

Zanotowaliśmy poprawę w zakresie wyników zbiórkowych rok do roku i wraz z zyskiem na poziomie 9,3 mln GBP (2014: 5,5 mln GBP) uzyskanym ze sprzedaży wierzytelności w Polsce, osiągnęliśmy poprawę wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procenta przychodów o 4,4 p.p. do poziomu 22,9%. Jak podkreślaliśmy w trakcie podsumowania III kwartału 2015, w Polsce proces sprzedaży wierzytelności przebiega w formie ciągłej i miał już miejsce, w związku z czym oczekujemy, że w 2016 zysk ze sprzedaży wierzytelności będzie o ok. 5 mln GBP mniejszy. Nadal ściśle kontrolujemy koszty i osiągnęliśmy poprawę na poziomie 0,4 p.p., jednak spadek przychodów skutkował 1,9% wzrostem wskaźnika kosztów do dochodów, który osiągnął poziom 34,2%.

Nowy produkt zostanie wprowadzony na początku marca. Jego struktura jest dostosowana do wymogów nowego ustawodawstwa wprowadzającego limit na wszelkie koszty pozaodsetkowe związane z udzieleniem kredytu konsumenckiego, wraz z pozostałymi ograniczeniami, które wejdzie w życie 11 marca 2016.

Nadal będziemy prowadzić pilota oferty pożyczek dostępnych w kanale on-line wykorzystując silną pozycję naszej marki. W ramach naszej zmieniającej się strategii rozpoczęliśmy proces, który ma na celu redukcję kosztów strukturalnych, co chcemy osiągnąć dzięki nowej strukturze sprzedażowej i obsługi. Na Litwie skoncentrujemy się na tym, aby nasze działania były w pełni zgodne z najnowszą regulacją dotyczącą poziomu wskaźnika zadłużenia do dochodów dot. pożyczek konsumenckich oraz będziemy optymalizować współpracę między IPF Digital, a naszą działalnością opartą o tradycyjny model obsługi domowej.


dostarczył infoWire.pl