Sprawdzasz? Sprawdzamy z Tobą. Obowiązkowe kontrole drabin, rusztowań oraz szkolenia dla użytkowników

Sprawdzasz? Sprawdzamy z Tobą. Obowiązkowe kontrole drabin, rusztowań oraz szkolenia dla użytkowników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sprawdzasz? Sprawdzamy z Tobą.  Obowiązkowe kontrole drabin, rusztowań oraz szkolenia dla użytkowników
Sprawdzasz? Sprawdzamy z Tobą. Obowiązkowe kontrole drabin, rusztowań oraz szkolenia dla użytkowników / Źródło: InfoWire.pl / KRAUSE

Drabiny, pomosty i rusztowania to tylko niektóre z urządzeń gwarantujących wygodny dostęp do miejsc pracy położonych na wysokości. Niezależnie od tego, jak i gdzie są stosowane, ich główną rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym. Jak je zagwarantować? Dbając zarówno o odpowiedni stan techniczny urządzeń, jak i wiedzę oraz świadomość użytkowników - tak robi firma KRAUSE.

Liczne akty prawne[1] przewidują dla pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom sprzętu, maszyn i narzędzi, które przez cały okres swojego użytkowania spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. To poważne zobowiązanie, zarówno ze względu na przepisy, jak i poczucie odpowiedzialności za osoby, z którymi się pracuje – szczególnie ważne tam, gdzie grozi im bezpośrednie niebezpieczeństwo związane np. z pracą na wysokości.

– Współpracując z naszymi Klientami, przykładamy wagę nie tylko do wypełnienia obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, ale staramy się także przekazywać i utrwalać dobre nawyki związane z bezpieczeństwem pracy – mówi Marek Banach, ekspert z firmy KRAUSE. – W przypadku drabin i konstrukcji specjalnych zwracamy szczególną uwagę na przekazanie wiedzy dotyczącej ich właściwego stosowania – tu bezpieczeństwo użytkownika zależy od wielu czynników, np. odpowiedniego przygotowania podłoża, na którym drabina zostanie ustawiona. W przypadku drabin pionowych montowanych na stałe szczególną uwagę zwracamy na trwałość systemu mocowania i organizację przestrzeni wokół nich[2]. W przypadku ewakuacji nie ma czasu na przestawianie palet czy innych przedmiotów blokujących przejście – dodaje.

Prowadząc kontrole systemów drabin, rusztowań i konstrukcji specjalnych, zespoły serwisowe KRAUSE badają wszystkie najważniejsze obszary eksploatacyjne i użytkowe. Serwisanci przywiązują wielką wagę do stanu technicznego kontrolowanych systemów: bada się stopień zużycia wszystkich elementów systemu, poprawność funkcjonowania elementów ruchomych, czystość powierzchni roboczych, stabilność konstrukcji. Z drugiej strony kontroli podlega również ogólnie pojęte otoczenie robocze, na które składają się powierzchnie, na których ustawia się i użytkuje konstrukcje KRAUSE, miejsca przechowywania akcesoriów dodatkowych czy drogi wejścia i zejścia w przypadku systemów drabin pionowych. W przypadku korzystania z systemów rusztowań do pracy na wysokości, eksperci KRAUSE zwracają szczególną uwagę na odpowiednie warunki atmosferyczne, podczas których zabrania się ich montażu oraz demontażu[3].

Firma KRAUSE w ramach oferowanego pakietu serwisowego zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy specjalistów od drabin, rusztowań i konstrukcji specjalnych oraz dostarcza wszystkie niezbędne materiały, które potrzebne będą w razie ewentualnej kontroli (m.in. arkusze kontrolne i naklejki kontrolne, potwierdzające wykonanie przeglądu). Uzupełnieniem pakietu serwisowego są kompleksowe szkolenia dla użytkowników, w czasie których poznają oni specyfikę produktów oraz dobre praktyki związane z bezpieczeństwem i codzienną organizacją pracy.

– W czasie szkoleń zawsze podkreślamy, jak istotne są stale utrwalane dobre nawyki dotyczące pracy z wykorzystaniem konstrukcji KRAUSE, dlatego doradzamy naszym Klientom wdrażanie stałych programów szkoleń dla pracowników oraz prowadzenie corocznych, kompleksowych kontroli stanu technicznego konstrukcji – mówi ekspert KRAUSE i dodaje: – W kwestii bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów i takie samo podejście wpajamy użytkownikom naszych systemów.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 178 Poz. 1745

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 75 Poz. 690 – rozporządzenie to ma nadrzędne znaczenie w szczególności drabin pionowych

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118 Poz.1263 z późń zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U Nr 47 Poz.401 – zawiera szczegółowe informacje dot. budowy i użytkowania rusztowań

Naklejka kontrolna_KRAUSENaklejka kontrolna_KRAUSESzkolenia dla użytkowników_KRAUSESzkolenia dla użytkowników_KRAUSE
Źródło: InfoWire.pl / KRAUSE

Czytaj także