Wzrost zysku netto Grupy BGŻ w 2013 r.

Wzrost zysku netto Grupy BGŻ w 2013 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 

W 2013 roku Grupa Banku BGŻ wypracowała zysk netto w wysokości 160,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z 2012 rokiem. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim niższe ogólne koszty administracyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości kredytów.

Miniony 2013 rok był bardzo intensywny dla Banku BGŻ. Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego bank wypracował dobre wyniki komercyjne. Pozyskaliśmy wielu nowych klientów. To był dla nas także bardzo ważny rok ze względu na decyzje dotyczące zmian właścicielskich powiedział Józef Wancer, prezes Zarządu Banku BGŻ.

Na początku grudnia Grupa Rabobank wraz Grupą BNP Paribas ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji Banku BGŻ za kwotę 4,2 mld PLN (około 1 mld EUR). Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

W minionym roku, w ramach zobowiązania Rabobanku wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prowadzone były także prace związane z połączeniem spółek zależnych Rabobanku - Banku BGŻ oraz Rabobank Polska. W październiku Zarządy Banku BGŻ oraz Rabobank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu banków, a pod koniec roku KNF zezwoliła na przeprowadzenie fuzji.

Skuteczne zarządzanie marżą
Mimo dużej presji ze strony serii redukcji stóp procentowych NBP, wynik z tytułu odsetek Grupy Banku BGŻ obniżył się jedynie o 0,4% w porównaniu z 2012 rokiem. Było to możliwe dzięki skutecznemu zarządzaniu marżą odsetkową na depozytach, w efekcie czego w III i IV kwartale 2013 roku wynik odsetkowy powrócił do trendu wzrostowego.
Wynik z tytułu opłat i prowizji za 2013r. był niższy o 21,2 mln zł tj. 7% w porównaniu z 2012 rokiem. Ten spadek spowodowany był zmianami zasad księgowania wprowadzonymi od początku 2013 roku dotyczącymi rozliczania w czasie prowizji od produktów ubezpieczeniowych. Jednocześnie Bank BGŻ nie dokonał korekty zysków z poprzednich lat.

Mniej rezerw i niższe koszty
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów za 2013 r. poprawił się o 21,8 mln zł w porównaniu z 2012 r. Przyczyniły się do tego przede wszystkim niższe odpisy na kredyty dla segmentu dużych przedsiębiorstw. W segmencie detalicznym zmniejszyły się odpisy na kredyty i pożyczki hipoteczne, natomiast wzrosły nieznacznie na kredyty gotówkowe, co było przede wszystkim pochodną dynamicznego wzrostu tego portfela. Bank BGŻ zdecydował się w IV kwartale dokonać przeglądu modelu tworzenia rezerw, co spowodowało zwiększenie odpisów.
W minionym roku ogólne koszty administracyjne były niższe o 47,3 mln zł, tj. 5%, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jest to efekt wdrożonego z sukcesem we wrześniu 2012 roku programu restrukturyzacji.

Przybywa gotówek i kredytów dla rolników
Według stanu na koniec 2013 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom osiągnęły poziom 27,51 mld zł  i były o 0,4% wyższe niż rok wcześniej. Wartość portfela brutto kredytów detalicznych wyniosła 9,6 mld zł i była o 7% wyższa w stosunku do poprzedniego roku. Głównymi czynnikami wzrostu była sprzedaż kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych i kart kredytowych. Szczególnie dynamicznie wzrósł portfel kredytów gotówkowych. Łączna sprzedaż tego produktu wyniosła 827,8 mln PLN i była o 60% wyższa niż przed rokiem.
Dzięki realizowanej z sukcesem strategii z obszaru Agro Bank osiągnął wysoką, dwucyfrową dynamikę wzrostu, w portfelu kredytów dla rolników (wzrost o 14% r/r). Dotyczyło to zarówno kredytów w rachunku bieżącym, w tym Agro Ekspres, jak i w rachunku kredytowym, gdzie główną rolę odgrywają kredyty preferencyjne, a od września 2013 r. również nowy kredyt komercyjny na zakup ziemi Agro Progres.
O wolniejszym wzroście (o 0,4%) portfela ogółem zadecydował niski popyt na finansowanie ze strony przedsiębiorstw, spowodowany ostrożniejszym planowaniem nakładów inwestycyjnych w sytuacji spowolnienia gospodarczego, a także ostrożna polityka Banku w zakresie kredytowania sektorów gospodarki o podwyższonym ryzyku.

Na koniec 2013 roku udział należności, które utraciły wartość, w portfelu brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniósł 8,0% w porównaniu z 7,1% w 2012r., o czym zadecydował głównie wolniejszy przyrost portfela kredytowego ogółem.

Więcej depozytów detalicznych
W segmencie detalicznym nastąpił przyrost depozytów o 3,6%, do czego przyczyniła się działalność BGŻOptima, a od II półrocza 2013 r. także wzrost sald w sieci oddziałów. Liczba klientów BGŻ Optima wzrosła w minionym roku o ponad 36 tys. do 113 tys. na koniec 2013 roku.

Depozyty ogółem pozyskane przez bank wyniosły 26,49 mld zł, co oznacza spadek o 1,7%, głównie w następstwie zmniejszenia finansowania pozyskiwanego od niebankowych instytucji finansowych.

Na koniec 2013 r. współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,27% z 11,79% w 2012 r. W minionym roku Bank BGŻ uzyskał od Rabobanku pożyczkę podporządkowaną w wysokości 90 mln CHF (ok. 310 mln PLN).

Na koniec 2013 r. Bank dysponował 397 placówkami bankowości detalicznej i biznesowej, z czego 116 stanowiły oddziały operacyjne, a 281 oddziały podległe. Obsługa relacyjna klientów korporacyjnych prowadzona jest za pośrednictwem 44 centrów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz 7 centrów biznesowych dużych przedsiębiorstw.

Źródło: Bank BGŻ

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także